Rechtbank Marseille deelt zware straffen uit aan jongeren Génération Identitaire

Niet alleen in Mechelen lopen er activistische rechters rond, in Marseille is dat ook het geval. Herinner u hoe meerdere leden van Voorpost in Mechelen door een vrouwelijke rechter schuldig werden bevonden aan ‘racisme en aanzetten tot haat’, dit wegens het vertonen van een spandoek waar ‘stop islamisering’ op te lezen stond. Vier mannen van Voorpost werden in eerste aanleg veroordeeld tot celstraffen, drie met uitstel en één effectief.

Later verklaarde het Antwerpse hof van beroep zich uiteindelijk onbevoegd om te oordelen over de inhoud van de zaak, omdat het over een drukpersmisdrijf ging en er volgens het hof ook niet voldaan werd aan de voorwaarden (ingeving door xenofobie of racisme) om het drukpersmisdrijf toch te correctionaliseren. Het vonnis in eerste aanleg (en de bijbehorende straf) werd daardoor hervormd en kwam te vervallen.

Marseille

In 2018 bezetten jongeren van Génération Identitaire het hoofdkwartier van SOS Méditerranée in Marseille.

Naar eigen zeggen is SOS Mediterranée een humanitaire vereniging, onafhankelijk van enige politieke partij en religie. Volgens hun eigen webstek is de vereniging gebaseerd op het respect voor de mens en zijn waardigheid, ongeacht zijn nationaliteit, afkomst, sociale, religieuze, politieke of etnische afkomst. Tot daar de gekende prietpraat.

Maar in feite is SOS Méditerranée niets anders dan een links clubje (met veel geld) dat via de Middellandse Zee zoveel mogelijk vreemdelingen – voornamelijk Afrikaanse bootvluchtelingen – illegaal Europa wil binnensmokkelen.

Vonnis

Op donderdag 20 oktober jl. werden de activisten (23) die deelnamen aan de bezetting van de gebouwen van SOS Méditerranée veroordeeld tot straffen variërend van 6 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor Romain Espino, voormalig woordvoerder van de Génération Identitaire, en zes maanden effectief voor een andere militant. Naast de verschillende ontzettingen en het verbod om Marseille gedurende  vijf jaar te betreden, werden ze ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van om en bij de 100.000 euro.

Demonstratie Génération Identitaire tegen verbod in februari 2021

Het disproportionele karakter van deze sancties voor een vreedzame actie is schandalig. Deze beslissing illustreert de dubbele normen van een regime-justitie met arbitraire straftabellen, die meer doet om patriottische klokkenluiders te veroordelen dan de dodelijke gevolgen van de immigratie die zij aan de kaak stellen. De uitspraak van de rechtbank van Marseille toont aan dat de Franse rechterlijke macht degenen die illegale immigratie aan de kaak stellen, wil benadelen door middel van een militante rechtspleging.

Het vonnis gaat vergezeld met een bewarend beslag, wat betekent dat de bankrekeningen van de jongeren geblokkeerd kunnen worden ondanks het beroep. Dit besluit heeft ernstige gevolgen voor studenten, ouders en jonge werknemers. Tegen dit onrechtvaardige besluit zal beroep worden aangetekend om ervoor te zorgen dat de rechten van klokkenluiders worden gerespecteerd.

Tussen Mechelen en Marseille ligt meer dan 1000 km, maar de rechters zijn er blijkbaar van dezelfde strekking.

Vroeg of laat zal en moet dat stoppen !!

6 comments

  1. Er is een grote, dikke olifant in de kamer die slechts weinigen durven benoemen: Indien de satanisten er in zouden slagen de West-Europese bloedlijnen tot in het onherkenbare te breken door rassenvermenging zou er geen Europa meer zijn; ge kunt dan spreken van een Eurabië of een Eurafrika, maar niet van een Europa, want zonder het predominant blanke kan er geen sprake zijn van een Europa. En een dergelijk breken van bloedlijnen kan niet ongedaan gemaakt worden wanneer het geschied is.

    De Germaanse landen van Noord-West Europa zijn het laatste bastion van het goudharig langschedelig ras; indien dat bastion valt en het nordisch ras hier geabsorbeerd wordt in de donkere rassen zal de wereld beroofd zijn van de hoge nordische koninklijke kwaliteiten tot aan de Wederkomst van Christus en het eschatologisch herstel en zal men niet meer zoiets zien opgebouwd worden zoals het Europa dat oprees sinds het heilig doopsel van onze oude koning Lodvik zoon van Hilderik, want dat Europa werd gebouwd door de synergie van het geestelijk component van het Christendom en het raciaal component van de Germanenstammen.

    De mannen van het noorden moeten een schildmuur van weerstand oprichten rondom de noord-westerse Germaanse volkeren, hard en ondoordringbaar als het ijs van het klimaat waarin zij doorwinterd geworden zijn in de oude dagen, de kleur waarvan zij in hun strenge ogen droegen. Of zij maken zich frîmannen, robuust, levendig en vrij met de bijstand van God, of zij zullen slaven worden in de technologische “smart cities”-goelag van de satanisten met een euraziatisch-negroïde nageslacht zoals de vrijmetselaar Coudenhove-Kalergi het wilde, slim genoeg om te werken in de slavenput maar niet intelligent genoeg om het onwettig juk van hun tirannen van zich af te werpen.

  2. eens zullen die rechters voor een volkstribunaal moeten verschijnen.het kan zo niet meer verder.

  3. Hier bij ons werd een groep Congolezen die een groepsverkrachting gepleegd hadden veroordeeld tot het schrijven van een essay. Vreemd toch, als de daders blank en rechts zijn dan zijn kordate straffen plots wél mogelijk.

  4. De chef van het parket: de liberale minister van justitie, Vincent Van Quickenborne. De Vlaams liberale minister van binnenlandse aangelegenheden en renegaat (ex-VU), Bart Somers. Tijdens het Vlaamse ministerschap van Bart Somers neemt huidig schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen het waarnemende burgemeesterschap op in Mechelen. Liberale modialisten zijn sowieso aartsvijanden van de natiestaten en de inheemse patriotten. Toevallig is president Macron een liberale mondialist en dus een vijand van de Franse patriotten die hun land en identiteit verdedigen

Comments are closed.