De digitale meter weigeren: hoe doe je dat?

Op dit ogenblik zijn er zo’n 100.000 Vlamingen die de digitale meter weigeren: meer dan 10.000 expliciet, en nog eens 90.000 impliciet.  Dat bevalt Fluvius hoegenaamd niet, en dus zijn ze een operatie bangmakerij begonnen: via de pers wordt getoeterd dat men weigeraars gaat ‘aanpakken’, en dat er ‘straffen’ zullen volgen.  Hoe antwoord je daarop? Welke zijn de juridische argumenten voor weigering?

1.  In de wet staat geen expliciete verplichting

Het Vlaamse Energiedecreet bepaalt dat Fluvius digitale meters plaatst bij de afnemers van elektriciteit, zonder meer.  Het decreet zegt niet dat een afnemer kan weigeren, zoals bv. in Nederland, maar zegt ook niet dat de plaatsing verplicht is.  De bewering van Fluvius dat de plaatsing ‘verplicht’ is heeft dus geen wettelijke grond.  Ministers en Fluvius kunnen al veel verklaren dat het ‘verplicht’ is, het is de wetgever die ervoor gekozen heeft om géén verplichting in de wet in te schrijven.   

2.  Weigeren is geen misdrijf

Nog beter: het Vlaams Energiedecreet voorziet geen enkele strafrechtelijke sanctie voor een afnemer die de digitale meter weigert.  En volgens de algemene juridische leer is wat niet verboden is, toegestaan.

3.  De Grondwet verklaart uw huis onschendbaar

Het Vlaams Energiedecreet is hoe dan ook ondergeschikt aan de Grondwet.  En die bepaalt in artikel Artikel 15: ‘De woning is onschendbaar; geen huiszoeking kan plaatshebben dan in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft’

Niemand mag dus uw woning betreden zonder uw toestemming: ook geen meteropnemer of andere werknemer van Fluvius om een digitale meter te plaatsen.  Men mag enkel binnen met een huiszoekingsbevel als er een misdrijf gepleegd is.  Maar het weigeren van de meter is géén misdrijf.

4.  Geen Europese verplichting van 100%

Op de website van Fluvius lees je:  ‘De digitale meter is verplicht binnen de Europese Unie, en dus ook in Vlaanderen.’  Maar pakweg Nederland ligt ook in de EU, en daar kan je de digitale meter rustig weigeren, dat staat ook zo op alle Nederlandse overheidswebsites

De Europese richtlijn maakt de digitale meter niet voor iedereen verplicht, maar legt een streefgetal van 80% van de aansluitingen op. Dat laat dus perfect toe dat 100.000 Vlamingen géén digitale meter zouden installeren.

5.  Toegang tot installaties heft de Grondwet niet op

Fluvius beweert dan dat het op basis van de Technisch Reglementen TRDE voor elektriciteit en TRDG voor gas ‘steeds toegang moet krijgen tot haar installaties’.  Maar Fluvius verzwijgt een belangrijk stukje tekst uit die reglementen: ‘Met inachtname van (grond)wettelijke bepalingen heeft de elektriciteitsdistributienetbeheerder toegang tot alle installaties (…) op eenvoudig mondeling verzoek na behoorlijke legitimatie.’  Artikel 15 van de Grondwet laat elke huiseigenaar wel degelijk toe om mensen van Fluvius te weigeren.

Bovendien zijn die reglementen bedoeld om ervoor te zorgen dat Fluvius toegang heeft tot het netwerk om pannes te repareren en gevaarlijke situaties op te lossen.  Die reglementen kan je niet misbruiken om ongevraagd iemands woning te betreden en daar ongewenste digitale meters te plaatsen.

6.  Fluvius weet dat ook

Fluvius gaat eerst proberen je te doen plooien met dreigbrieven, aangetekende brieven, en lachwekkende ‘kosten’ die lukraak uit de mouw worden geschud, zoals 250 euro voor een brief van een advocaat…  Maar aan het einde komt de aap uit de mouw: als Fluvius je de digitale meter wil opdringen, dan zullen ze via de rechter moeten passeren.  

En daarover schrijft Fluvius op de eigen website: ‘Als de rechter in het voordeel van Fluvius beslist zijn de kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure ten laste van jou.’ Ja, dat is zo, maar als de rechter in het voordeel van jou beslist geldt het omgekeerde: dan zal Fluvius alle kosten moeten betalen.  En gaat de rechter zeggen dat artikel 15 van de Grondwet plots opgeheven is, nu de Europese Richtlijn toelaat dat tot 20% van de mensen weigert?  Dat valt nog te bezien.

7.  Klaar voor het Grondwettelijk Hof?

Er zit trouwens nog een interessant addertje onder het gras.  Het is het Grondwettelijk Hof dat oordeelt of decreten (zoals het Energiedecreet) in strijd zijn met de Grondwet.  De kwestie van de ‘verplichte’ digitale meter is aan dat Hof nog niet voorgelegd.  Maar zodra Fluvius inderdaad een proces zou starten tegen een burger wegens weigering kan die burger de zaak aan het Grondwettelijk Hof voorleggen.  Zal Fluvius dat risico durven lopen?  Dat valt nog af te wachten…

8. Gas of elektriciteit afsluiten mag niet

Belangrijk: Fluvius mag nooit de levering van gas of elektriciteit weigeren omdat er geen digitale meter staat.  De wetgeving is duidelijk:  weigering van levering kan alleen bij wanbetaling (en zelfs dan moet er nog een minimale levering zijn), of in geval van fraude.  Een gemotiveerde weigering van de digitale meter vanwege de bedreiging voor de privacy is noch een wanbetaling, noch een geval van fraude. 

Belangrijke tips

Het is belangrijk om temidden van de eventuele betwisting over de digitale meter de facturen voor het verbruik van gas en/of elektriciteit correct te blijven betalen.

Het is belangrijk elk bericht van Fluvius (brief in de bus, aangetekende brief, email) niet te negeren, maar gemotiveerd met de argumenten hierboven te beantwoorden, op een manier die je achteraf kan bewijzen (per email bv.) en je antwoord goed te bewaren voor een eventuele latere procedure.

Wie zich wil verzetten tegen Fluvius heeft hiermee dus heel wat juridische argumenten in handen! Leve het verzet en de vrijheid!

Waarom is het een goed idee om de digitale meter te weigeren? Dat lees je HIER!

Zorg ervoor dat je deze webstek ook volgt op Twitter, Telegram of hier via WordPress, voor verdere informatie over het verzet tegen de digitale meter!

3 comments

  1. Dit artikel is goed nieuws voor de huiseigenaren die geen digitale meter willen. Maar hoe zit het met de huurders die nog een analoge meter hebben en de verhuurder en/of Fluivius willen daar een digitale meter laten plaatsen? Kan die dat ook weigeren? 🤔

  2. Afbeeldingen bij het artikel mochten wat beter gekozen worden… Die afbeelding met 4 camera’s en deze met het Immunity Pasport doen niks ter zake…

Comments are closed.