Vlaamse scholieren GTI Beveren weigeren moskeebezoek, linkse leerkracht: ‘Strafstudie’

In de aanloop naar de verkiezingen van 26 mei zetten linkse leerkrachten en directies overal in Vlaanderen alle zeilen bij om leerlingen politiek te indoctrineren om vooral niet rechts te stemmen.  Het meeslepen van leerlingen naar ‘multiculturele ontmoetingen’ en moskeebezoeken is daar een vast onderdeel van.  Zo gebeurde het ook in de school Gemeentelijk Technisch Instituut (GTI) Beveren, waar Vlaamse scholieren gedwongen werden een moskee binnen te gaan.  Twee moedige Vlaamse tieners besloten daarop vreedzaam hun mening te uiten over de moordlustige en vrouwvijandige moslimsekte, en weigerden het haathuis binnen te gaan. 

Linkse leerkrachten beweren ‘verdraagzaam’ en ‘open minded’ te zijn, behalve wanneer hun linkse dogma’s in vraag gesteld worden.  En dus schoot de linkse leerkracht in een Franse colère, en braakte volgend bericht uit richting de ouders van de twee dappere leerlingen:

‘Beste ouders van D***¨* en G*****

Maandag zijn wij op uitstap gegaan naar Antwerpen om nader kennis te maken met de joodse en islamitische cultuur. Wij werden hierbij rondgeleid door twee (niet-gelovige) gidsen van de stad Antwerpen.

Eerst zijn wij door de joodse buurt gegaan, waarbij we ook een synagoge hebben bezocht. Vervolgens waren de leerlingen een uur vrij. Na de middag zijn we door de Turkse buurt gegaan. Hier bezochten we een Turkse bakker, waarbij we mochten genieten van enkele traktaties van de uitbaters. Het was immers ramadan en dat wilde hij vieren met iedereen. Ook D***** en G***** hebben hier mee van genoten. Daarna gingen we ook een kijkje nemen in de moskee. Daar heeft de gids ons meer uitleg gegeven over de gewoontes en de tradities binnen de islam (net zoals dit gedaan werd in de synagoge).

Jammer genoeg weigerden D**** en G**** om in de moskee binnen te gaan. Hoewel zij dit op voorhand wisten en tijd genoeg hebben gehad om te reageren (en om hierover in gesprek te gaan), vonden zij het nodig om ons als leerkrachten, de gids en de gemeenschap voor schut te zetten. Dit was een zeer onbeleefde en respectloze actie, waar zij de gevolgen van zullen dragen in een strafstudie en 0/10 op houding tijdens de uitstap. (Alle andere leerlingen uit het vierde jaar vonden dit overigens zeer verrijkend).

Daarnaast vind ik het als leerkracht levensbeschouwing echt niet oké dat zij zomaar tonen dat ze geen vertrouwen hebben in wat wij als leerkrachten voorzien. Ik ijver in elke les naar verdraagzaamheid en respect tegenover iedereen.
Ongeveer 5 jaar geleden -in het kader van deradicalisering- heeft de Vlaamse Overheid in samenspraak met alle inspecties van levensbeschouwelijke vakken het noodzakelijk geacht, in een hyperdiverse samenleving, om interlevensbeschouwelijke competenties (ILC’s) bij leerlingen te ontwikkelen.

Ik hoop dat zo iets in de toekomst niet meer zal voorvallen. Ik ben in ieder geval als leerkracht zeer teleurgesteld.

Met vriendelijke groeten

Mevr. Z.

Godsdienstleerkracht’

We gaan ons niet moe maken om al de hypocriete beweringen in dit stuk te weerleggen; dat men zwaait met de vlag van ‘verdraagzaamheid’ en ‘respect’ en dan leerlingen strafstudies oplegt omdat ze vreedzaam hun mening uiten, dat geeft goed weer hoe onverdraagzaam, hatelijk en dom linkse mensen als mevrouw Z. in hun denken zijn.

Wij zeggen dus: diepe walging voor de linkse leerkracht Z. van GTI Beveren.  En een dikke BRAVO en proficiat voor deze twee dappere patriottische Vlaamse tieners, die eer brengen aan hun volk en hun land!  Mogen er nog velen hun voorbeeld volgen!

 

 

80 comments

 1. KORANVERZEN DIE OPROEPEN TOT HAAT EN MOORD OP “ONGELOVIGEN”

  Soera 2, vers 98: “Al wie een vijand is van Allah en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriel en Michaël, waarlijk, Allah is een vijand van zulke ongelovigen.”
  Soera 2, vers 162: “Hun straf zal niet worden verlicht, noch zal hen uitstel worden verleend.”
  Soera 2, vers 171: “De ongelovigen gelijken op hem, die schreeuwt naar hetgeen niets hoort, het blijft een roep en een schreeuw. Zij zijn doof, stom en blind, zij begrijpen dus niet.”
  Soera 2, vers 191: “En dood hen, waar u hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven.”
  Soera 2, vers 216: “Vechten is u geboden ofschoon u er afkerig van bent; maar het kan zijn, dat u tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet.”
  Soera 2, vers 221: “En huw geen afgodendienaressen voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slavin is beter dan een afgodendienares, ofschoon zij u mag behagen. En huw haar (gelovige vrouwen) niet aan afgodendienaren uit, voordat zij geloven; waarlijk een gelovige slaaf is beter dan een afgodendienaar, ofschoon hij u mag behagen.”
  Soera 3, vers 4: “Voorzeker, zij, die de tekenen van Allah verwerpen, zullen een strenge straf ontvangen; Allah is machtig, de Heer der Vergelding.”
  Soera 3, vers 12: “Zeg tot de ongelovigen: ‘Gij zult worden terneergeslagen en in de hel worden verzameld, dit is een kwade rustplaats.’ ”
  Soera 3, vers 28: “Laat de gelovigen geen ongelovigen als vrienden verkiezen boven de gelovigen – en wie dat doet heeft geen deel aan Allah.”
  Soera 3, vers 73: “En gelooft niet, behalve in hem, die uw godsdienst belijdt.”
  Soera 3, vers 91: “Degenen die ongelovig zijn en als ongelovigen sterven, van geen hunner zal een aarde vol goud worden aanvaard als hij zich daarmee zou willen vrijkopen. Dezen zijn het wie een smartelijke straf wacht en er zullen voor hen geen helpers zijn.”
  Soera 3, vers 118: “O, gij die gelooft, neemt buiten uw volk geen ander tot intieme vrienden.”
  Soera 3, vers 177: “Waarlijk, degenen die het ongeloof hebben aanvaard in ruil voor het geloof, kunnen Allah niets aandoen; hen wacht een pijnlijke straf.”
  Soera 3, vers 178: “En laat de ongelovigen niet denken dat het uitstel, dat Wij hun geven, goed voor hen is; Wij geven hun slechts uitstel, zodat zij in zonde toenemen; er zal voor hen een vernederende straf zijn.”
  Soera 4, vers 56: “Gewis, degenen die Onze tekenen verwerpen zullen Wij weldra het Vuur doen binnengaan. Wij zullen hen telkens, wanneer hun huiden zijn verbrand, andere huiden er voor in de plaats geven; opdat zij de straf ten volle zullen ondergaan. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.”
  Soera 4, vers 74: “Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen offeren, voor de zaak van Allah strijden. En wie voor de zaak van Allah strijdt, hetzij hij gedood wordt of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven.”
  Soera 4, vers 101: “Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.”
  Soera 4, vers 102: “De ongelovigen wensen, dat gij onachtzaam wordt op uw wapenen en uw bagage, zodat zij u plotseling overvallen. En als gij uw wapenen opzij legt indien de regen u stoort, of indien gij ziek zijt, zal dat voor u geen zonde zijn. Maar gij dient uw afweermiddelen steeds mee te nemen. Voorzeker, Allah heeft voor de ongelovigen een vernederende straf bereid.”
  Soera 4, vers 144: “O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen.”
  Soera 5, vers 33: “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden.”
  Soera 5, vers 51: “O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden.”
  Soera 6, vers 49: “En degenen, die Onze tekenen verloochenen, hen zal straf raken, omdat zij niet gehoorzaam waren.”
  Soera 8, vers 12: “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.”
  Soera 8, vers 39: “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.”
  Soera 8, vers 55: “Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.”
  Soera 8, vers 59: “En laat de ongelovigen niet denken dat zij een voorsprong hebben. Voorzeker, zij kunnen Ons niet ontkomen.”
  Soera 8, vers 65: “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten.”
  Soera 9, vers 5: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar u hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.”
  Soera 9, vers 23: “O, gij die gelooft, neemt uw vaders en uw broeders niet tot vrienden als zij ongeloof boven geloof verkiezen.”
  Soera 9, vers 29: “Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, […] noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.”
  Soera 9, vers 73: “O profeet, strijd tegen de ongelovigen en de huichelaars. En wees streng jegens hen. Hun tehuis is de hel en deze is een boze bestemming.”
  Soera 9, vers 80: “Of u vergiffenis voor hen vraagt of dat u geen vergiffenis voor hen vraagt – zelfs al vraagt u zeventig maal vergiffenis voor hen – Allah zal hen toch niet vergeven. Dit is omdat zij in Allah en Zijn boodschapper niet geloven.”
  Soera 9, vers 123: “O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.”
  Soera 15, vers 2: “De ongelovigen zullen dikwijls wensen, dat zij Moslims waren.”
  Soera 15, vers 3: “Laat hen eten en zich vermaken en laat hun ijdele hoop hen achteloos maken; zij zullen het weldra te weten komen.”
  Soera 15, vers 4: “En Wij hebben nooit een stad verwoest of het besluit er toe was bekend gemaakt.”
  Soera 16, vers 106: “Wie Allah verwerpt, na te hebben geloofd – behalve hij die wordt gedwongen terwijl zijn hart in het geloof vrede blijft vinden – en zijn hart voor het ongeloof opent, op hem rust Allah’s toorn; en er zal een grote straf voor hem zijn.”
  Soera 17, vers 16: “En wanneer Wij Ons voornemen een stad te verwoesten, zenden Wij Ons gebod tot haar machthebbers, maar zij overtreden dit, derhalve wordt de verordening tegen haar van kracht, en verwoesten Wij haar geheel.”
  Soera 18, vers 100: “En Wij zullen op die dag de hel aan de ongelovigen tonen.”
  Soera 18, vers 106: “De hel is hun beloning wegens hun ongeloof en de spot die zij met Mijn Tekenen en Mijn boodschappers bedreven.”
  Soera 19, vers 69: “Dan zullen Wij zeker uit elke groep diegenen onder hen uitkiezen die het opstandigst waren tegen de Weldadige.”
  Soera 19, vers 70: “En voorzeker, Wij weten het best wie onder hen het meest verdienen daarin te branden.”
  Soera 21, vers 39: “O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!”
  Soera 21, vers 40: “Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.”
  Soera 22, vers 19: “Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten.”
  Soera 22, vers 20: “Waardoor hun ingewanden alsmede hun huiden zullen worden verteerd.”
  Soera 22, vers 21: “En hen zullen ijzeren roeden wachten.”
  Soera 24, vers 57: “Denkt niet, dat degenen die niet geloven, op aarde kunnen ontsnappen.”
  Soera 25, vers 52: “Dus volg de ongelovigen niet, en voer met (de Koran) een grote strijd tegen hen.”
  Soera 26, vers 213: “Roep daarom naast Allah geen andere god aan, anders zult u gestraft worden.”
  Soera 26, vers 224: “En de dichters! De dwalenden volgen hen.”
  Soera 31, vers 6: “En onder de mensen is iemand die door ijdele praatjes zonder kennis (anderen) van Allah’s pad wil doen afdwalen en er mee de spot drijft; voor zulken zal er een vernederende straf zijn.”
  Soera 31, vers 24: “Wij zullen hen voor een poosje zich laten vermaken; daarna zullen Wij hen tot een strenge straf voortdrijven.”
  Soera 33, vers 64: “Allah heeft de ongelovigen zeker vervloekt en heeft een laaiend Vuur voor hen bereid.”
  Soera 33, vers 65: “Daarin zullen zij voor lange tijd vertoeven en zullen vriend noch helper vinden.”
  Soera 36, vers 8: “Wij hebben om hun hals ijzeren banden gelegd die tot aan hun kin reiken, zodat hun hoofd omhoog geheven blijft.”
  Soera 36, vers 9: “En Wij hebben een hinderpaal vóór hen en een hinderpaal achter hen geplaatst en Wij hebben hen gesluierd, zodat zij niet kunnen zien.”
  Soera 37, vers 173: “En Onze schare is gewis overwinnaar.”
  Soera 38, vers 3: “Hoevele geslachten hebben Wij vernietigd vóór hen! Zij schreeuwden het uit, toen er voor ontkomen geen tijd meer was.”
  Soera 40, vers 70: “Degenen die het Boek en hetgeen waarmee Wij Onze boodschappers zonden, verloochenden, zullen weldra (de waarheid) te weten komen.”
  Soera 40, vers 71: “Wanneer zij met boeien en kettingen om hun hals zullen worden gesleept.”
  Soera 40, vers 72: “In kokend water; dan zullen zij in het vuur worden geworpen.”
  Soera 45, vers 8: “Die de woorden van Allah, die hem worden voorgedragen, hoort en niettemin minachtend ze trotseert alsof hij ze niet hoorde. – Geef hem tijding van een pijnlijke straf.”
  Soera 45, vers 9: “En die, wanneer hij van Onze tekenen kennis krijgt er mee spot. Voor dezulken is er een vernederende straf.”
  Soera 47, vers 4: “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bind hen dan vast.”
  Soera 48, vers 29: “Mohamed is de boodschapper van Allah. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander.”
  Soera 58, vers 22: “Gij zult geen mensen vinden die in Allah en de laatste Dag geloven, terwijl zij iemand liefhebben die Allah en Zijn boodschapper tegenwerkt, zelfs al waren dezen hun vader of hun kinderen, of hun broeders, of hun verwanten.”
  Soera 59, vers 2: “Hij is het Die de ongelovigen onder de mensen van het Boek, uit hun huizen zette bij de eerste verbanning. Gij dacht niet dat zij zouden weggaan en zij dachten dat hun vestingen hen zouden beschermen tegen Allah. Maar Allah kwam tot hen, vanwaar zij Hem niet verwachtten, en wierp schrik in hun hart, zodat zij hun huizen met hun eigen handen en met die van de gelovigen vernielden.”
  Soera 60, vers 1: “O, gij die gelooft, neemt Mijn vijanden en uw vijanden niet tot vrienden! Biedt gij hun vriendschap aan, hoewel zij de Waarheid die tot u is gekomen hebben verworpen en de boodschapper en uzelf verdrijven, omdat gij in Allah uw Heer gelooft?”
  Soera 61, vers 9: “Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.”
  Soera 68, vers 16: “Wij zullen hem op de neus brandmerken.”
  Soera 69, vers 30: “Grijpt hem en boeit hem.”
  Soera 69, vers 31: “Werpt hem dan in de hel.”
  Soera 69, vers 32: “Bind hem vervolgens met een ketting vast waarvan de lengte zeventig armlengten bedraagt.”
  Soera 69, vers 33: “Want hij geloofde niet in Allah, de Grote.”
  Soera 80, vers 41: “Duisternis zal hen bedekken.”
  Soera 80, vers 42: “Dat zijn de ongelovigen, de slechten.”
  Soera 83, vers 16: “Voorwaar, dan zullen zij in de hel branden.”
  Soera 83, vers 34: “Daarom zullen op deze Dag de gelovigen over de ongelovigen lachen.”
  Soera 83, vers 35: “Op hoge sofa’s zittende zullen zij aanschouwen.”
  Soera 86, vers 13: “Dit is zeker een beslissend woord.”
  Soera 86, vers 14: “Het is geen grap.”
  Soera 98, vers 6: “Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.”

  Verdere commentaar overbodig…

 2. TITEL II DE BELGEN EN HUN RECHTEN…..
  Art. 20
  Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.
  Art. 22bis (tweede wijziging)
  Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.
  Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen.
  Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.
  Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.
  Moeilijk les geven zo.. Dat besef ik ook… maar op gebied van immigratie en islamisering vind ik wel dat er strikt moet nageleefd worden

 3. Bedankt voor dit artikel. Het past perfect in mijn lessen rond ‘framing’, of hoe lezers onbewust gemanipuleerd worden door emotioneel taalgebruik.
  Mijn leerlingen hebben geen probleem om de manipulerende taal eruit te halen, het ligt er immers wel érg dik bovenop. U heeft het enerzijds over een leerkracht die leerlingen wil ‘indoctrineren’ door hen ‘gedwongen’ mee te slepen naar een ‘haathuis’ van een ‘moordlustige en vrouwvijandige moslimsekte’ en over de ‘moedige Vlaamse tieners’ die ‘vreedzaam’ hun mening uiten en een oproep om het voorbeeld van deze ‘dappere patriottische Vlaamse tieners die eer brengen aan hun land en volk’ te volgen anderzijds en in de NVDR- reacties is uw taal zo mogelijk nog erger. Het is bijna lachwekkend, mocht het niet zo serieus zijn.
  Zoals uw ondertitel vermeldt: fors polariserend is uw ‘nieuwspagina’ wel. U maakt van een mug een olifant met als enige doel om mensen tegen elkaar op te zetten. U pleit voor verdraagzaamheid en respect, om dan – nota bene in dezelfde zin! – deze leerkracht ‘hatelijk en dom’ te noemen. Van hypocrisie gesproken!

  U verwijt de leerkracht dat ze een bericht ‘uitbraakte’ (alweer zo’n mooi voorbeeld van emotionele, manipulerende taal), hoewel de brief van de leerkracht eigenlijk best genuanceerd is opgesteld. En toch besluit u doodleuk met ‘We gaan ons niet moe maken om al de hypocriete beweringen in dit stuk te weerleggen’. Misschien omdat de leerkracht in kwestie zich wél bedient van onweerlegbare feiten: de leerlingen hadden de kans om op voorhand te weigeren mee te gaan en zijn dus niet gestraft omdat ze de moskee niet binnen wilden (dat was hun goed recht), maar om de onbeleefde manier waarop ze ter plaatse geweigerd hebben. Had u het dan beter gevonden als de leerkracht had toegegeven en het meisje en haar broer daar alleen gelaten had, in die ‘moordlustige en vrouwvijandige buurt’? Ik dacht het niet…

  Een – in uw ogen ongetwijfeld domme linkse – leerkracht die haar leerlingen vooral kritisch wil doen nadenken.

  P.S. Ik ben benieuwd of deze reactie geplaatst zal worden en kijk al uit naar de Nota Van De Redactie.

  NVDR: Voordat u begint aan ‘lessen over framing’ kunt u misschien eerst beginnen met een basisvaardigheid Nederlands: begrijpend lezen. U beweert: ‘U pleit voor verdraagzaamheid en respect, om dan – nota bene in dezelfde zin! – deze leerkracht ‘hatelijk en dom’ te noemen.’ Herlees nu ons bericht en stel vast dat wij nergens pleiten voor verdraagzaamheid en respect. Wij hekelen dat de linkse leerkracht zwaait met die begrippen en dan strafstudies uitdeelt voor leerlingen die hun mening uiten. Dat heet begrijpend lezen, aan de hand van de brontekst, zonder politieke interpretatie. Probeer het eens.
  U beweert dat de leerlingen vooraf ‘deelname aan de uitstap konden weigeren’. Echt? Gaat dat zo bij u op school? Leerlingen hebben de vrije keuze aan welke lessen en uitstappen ze deelnemen? Wij geloven er geen bal van. Recent werden zelfs leerlingen gestraft omdat ze weigerden mee te lopen in groene klimaatoptochten voor Groen. U vindt feiten uit: de leerlingen werden wel degelijk gestraft omdat ze weigerden de moskee te betreden. Of dat ‘beleefd’ of ‘onbeleefd’ gebeurde speelt geen enkele rol. Opnieuw begrijpend lezen, opnieuw de brontekst zelf: ‘ Jammer genoeg weigerden D**** en G**** om in de moskee binnen te gaan. Hoewel zij dit op voorhand wisten en tijd genoeg hebben gehad om te reageren (en om hierover in gesprek te gaan), vonden zij het nodig om ons als leerkrachten, de gids en de gemeenschap voor schut te zetten. Dit was een zeer onbeleefde en respectloze actie.’ Duidelijk, toch? De actie zelf van het binnengaan wordt veroordeeld als ‘onbeleefd’, geenzins de wijze waarop. Waarom verdraait u de feiten zoals de linkse leerkracht ze zelf in haar brief beschrijft? Ach, nog zo eentje die de leerlingen zogezegd ‘kritisch’ wil doen nadenken, met lessen over ‘framing’. We weten heel goed hoe dat gaat: wat loze linkse praatjes tegen Donald Trump en de stoute ‘populisten’, waarna de ene helft van de klas u volgt, de andere helft van de klas zwijgend toekijkt, er het zijne van denkt, op de speelplaats zegt: linkse rat, en vervolgens Vlaams Belang stemt. Doe maar lekker verder. En wij plaatsen vrijwel alle reacties, hoor: dat is hier De Morgen niet.

  1. Beste ‘anoniem’

   Ik kan best begrijpend lezen, maar u maakt het me niet makkelijk, want uw reactie slaat gewoon nergens op. Eerst zegt u dat u nergens pleit voor verdraagzaamheid en respect. Blijkbaar vindt u dat iets om trots op te zijn. Ik had er inderdaad niet bij stilgestaan dat er ook mensen bestaan die tégen respect zijn.

   Daarna spreekt u zichzelf gewoon tegen met een argument over begrijpend lezen waarbij u de bal volledig misslaat. Er staat inderdaad in de brontekst: ‘DIT was een zeer onbeleefde en respectloze reactie, waarbij ‘DIT’ verwijst naar de vorige zin, namelijk “Hoewel zij dit op voorhand wisten en tijd genoeg hebben gehad om te reageren (en om hierover in gesprek te gaan), vonden zij het nodig om ons als leerkrachten, de gids en de gemeenschap voor schut te zetten.” Duidelijk, toch? De leerlingen zijn dus wel degelijk gestraft omdat ze op een onbeleefde en respectloze manier de leerkrachten en de gids voor schut hebben gezet én ze kregen dus wel op voorhand de kans om te reageren. De vraag is dus: waarom verdraait U de feiten?

   P.S. Ik moedig elke leerling aan er het zijne van te denken, zolang ze maar niet vergeten ‘dénken’!
   PPS Mensen met ‘ratten’ vergelijken omdat ze respect hebben voor mens en milieu, is alweer een erg bruikbaar schoolvoorbeeld van ‘framing’. Waarvoor dank!

   NVDR: U hebt dat juist gezien: wij hebben géén respect voor de islam, omdat die haatdragend, sectair, moordlustig en vrouwvijandig is. In een vrij land mag men een religie aanhangen, maar ook fors verwerpen, bekritiseren, beledigen en belachelijk maken. Dat is vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting. Nee, u kunt echt niet begrijpend lezen, want u knipt met opzet de belangrijkste voorgaande zin weg. We zullen nog eens de betrokken passage van de brontekst integraal weergeven: ‘ Jammer genoeg weigerden D**** en G**** om in de moskee binnen te gaan. Hoewel zij dit op voorhand wisten en tijd genoeg hebben gehad om te reageren (en om hierover in gesprek te gaan), vonden zij het nodig om ons als leerkrachten, de gids en de gemeenschap voor schut te zetten. Dit was een zeer onbeleefde en respectloze actie, waar zij de gevolgen van zullen dragen in een strafstudie en 0/10 op houding tijdens de uitstap.’ Het is dus zeer duidelijk dat de passage ‘dit was een zeer onbeleefde en respectloze actie’ verwijst naar ‘D en G weigerden de moskee binnen te gaan’. Het kinderachtige gejank tussenin (ze wisten het op voorhand, boehoe) is slechts van ondergeschikt belang. We merken ook op, dat u geenszins antwoordt op onze vraag: is het echt zo, zoals u voorliegt, dat leerlingen in uw school vrij mogen kiezen aan welke lessen en uitstappen ze deelnemen? Natuurlijk niet.
   Het verwondert ook niet, dat u het enerzijds terecht vindt dat leerlingen naar moskeeën worden gesleept als indoctrinatie tegen rechts, maar dat u er anderzijds geen graten in ziet dat ze gedwongen worden mee te lopen in klimaatbetogingen voor Groen. Ook al is dat flagrant in strijd met de onderwijsdecreten, die politieke neutraliteit voorschrijven. Als u zegt dat leerlingen moeten ‘denken’, dan liegt u, want u viseert twee moedige scholieren die zelf nagedacht hebben en binnengaan in een moskee weigeren. Wat u dus bedoelt is dat u vindt dat leerlingen links moeten denken, zoals u het wil. Dat is indoctrinatie.

   1. Wat begrijpend lezen betreft: iedereen weet dat ‘dit’ terugverwijst naar de eerder genoemde zin, niet naar een willekeurige andere zin omdat het jou toevallig beter uitkomt. Als u enkel leest wat u wil lezen in plaats van wat er effectief staat, heeft u natuurlijk altijd gelijk.

    Om te antwoorden op de kwestie van de ‘keuzevrijheid van de lln’: naar ik begrepen heb, was de leerling niet verplicht om mee te gaan, aangezien zij haar jaar dubbelde en dus exact dezelfde uitstap vorig jaar al had meegedaan.
    U heeft trouwens zelf niet geantwoord op mijn vraag wat deze leerkracht dan beter had gedaan? De leerlingen daar alleen achterlaten?

    Wat de zogezegde ‘indoctrinatie tegen rechts’ betreft: waarom alles zien als een politieke actie?
    Leerlingen van een vierde jaar hebben nog lang geen stemrecht, dus waar bent u eigenlijk bang voor? Dat leerlingen die een moskee bezoeken zich plots gaan bekeren tot de islam?
    Het argument dat de klimaatbetogingen zogezegd propaganda voor ‘Groen’ zouden zijn, is ondertussen ook afgezaagd en slaat nergens op. Ik hoop immers dat àlle mensen, ongeacht hun politieke voorkeur, begaan zijn met het milieu. Die zorg voor het milieu is trouwens één van de eindtermen in het onderwijs, dus dat is allerminst in strijd met de onderwijsdecreten.

    Tot slot wil ik nog duidelijk maken dat ik deze ‘moedige scholieren’ niet ‘viseer’, maar dat het nog altijd de job is van een leerkracht om leerlingen op te voeden. En als leerlingen zich niet gedragen, mag – ik durf zelfs zeggen moet – een leerkracht daarop reageren. Attitudes zijn immers ook belangrijk en kunnen dus geëvalueerd worden. Als leerlingen dus onbeleefd zijn, moeten ze er de consequenties – in dit geval een 0/10 op houding – bijnemen.

    1. ik denk dat de 2 leerlingen toch gemakkelijk in de bus hadden kunnen wachten? En niemand maar dan ook niemand mag in een vrij land gedwongen worden van tegen zijn of haar wil aan een eredienst deel te nemen of een godsdienstig gebouw te betreden. Ik heb maar volgende vragen aan u: zou je het normaal vinden dat moslimkinderen gedwongen worden een kerk te betreden of aan een christelijke eredienst deel te nemen en/of tijdelijk een kruisje te dragen of het kruisteken te maken en wat zou de reactie zijn denk je? Waarom heeft die leerkracht niet zo gehandeld?

  2. u schrijft …te weerleggen’. Misschien omdat de leerkracht in kwestie zich wél bedient van onweerlegbare feiten: de leerlingen hadden de kans om op voorhand te weigeren mee te gaan en zijn dus niet gestraft omdat ze de moskee niet binnen wilden (dat was hun goed recht), maar om de onbeleefde manier waarop ze ter plaatse geweigerd hebben. Had u …
   Wat indien deze 2 leerlingen op voorhand hadden geweigerd mee te gaan? Mochten ze dan thuis blijven, of kaartspelen in ‘t cafetaria. Of had u een alternatieve dwangmaatregel in petto dat u mooi omschrijft als een ‘passende straf’ vanwege hun gebrekkige medewerking in de les?

   Uw beperkt gedachtengoed bevreest mij wat u aanvangt met onze jeugd. U mag ze leren samenleven met allochtonen en verdraagzaamheid prediken, terwijl het andersom zou moeten zijn. U bent waarschijnlijk van de populistische orde dat betogen voor ‘t klimaat verkiest boven lesgeven. Maar iemand verplichten om zijn overtuiging opzij te zetten, en een moskee te bezoeken, heeft niets meer te maken met opvoeding. Uw autoritaire houding, waarbij u zonder enige schroom uw overtuiging verdedigt – blijkbaar mag u dit wel – en geen tegenspraak duldt is erover. U treedt buiten uw bevoegdheid.

   Ik ben 30 jaar verwijderd van mijn laatste klas, maar u doet mij denken aan die betweterige leerkrachten die ik vroeger kende, die hun collega’s steeds trachtten te overtreffen… Ocharme uw lenvenspartner

 4. We leven in een triest zwak klotelandje. Moesten er meer mensen van het kaliber van deze twee tieners rondlopen, het zou hier misschien wat beter gaan. Maar er is weinig hoopgevends. Ik ben van plan binnenkort mijn eerste huis te kopen en dat zal zeker niet in dit trieste land van white guilt en dwangmatige suicidale politieke correctheid zijn. Ik ben weg met mijn geld en jullie mogen dit verloren stukje grond hebben. Geschoolde mensen met geld vertrekken en ongeletterde extremistische goudzoekers worden en masse geimporteerd. Daa-aag Belgie. Klotelandje.

 5. Ik vraag me eigenlijk af wat er van Belgie nog echt Belgie blijft. Pasen is niet meer dan Belgie een Christelijk land is ! Ik ben Khatoliek opgevoed en tot 16 jaar ook een katholieke school met enkel godsdienst! Ik verander naar gemeentelijke school. Keuze tss godsdiens, pav en islam… De kathedraal van Antwerpen is niet bezocht als mss een verwijzing naar de tijd dat het gebouwd is en stijl van bouwen… kzie dat niet buiten een moskee of synagoge. En wil je iets anders doen dan wat wij in belgie gwn zijn van te doen allemaal heel goed maar doet die moskee dan in uwe eigen vrije tijd los van de school want dat is geen Belgische cultuur…

 6. De interlevensbeschouwelijke competenties ( ILC) werden opgesteld in 2011, vanuit de ervaring dat we in een superdiverse samenleving met de levensbeschouwelijke vakken een verbindende rol opnemen binnen de scholen en dit wilden versterken door het structureel in de werking op te nemen. De ILC gaan uit van ‘ontmoeting’ die ons in contact brengt met de diepere lagen van de eigen en de andere erkende levensbeschouwingen (LB). Sinds maart 2018 werden door de overheid de decretale voorschriften inzake leerplannen aangepast zowel in het decreet Basisonderwijs (art 45) als in de Codex Secundair Onderwijs (art 147/3). In beide teksten lezen we…
  Alle leerplannen, met inbegrip van de leerplannen godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing, zijn in overeenstemming met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder en respecteren de goedgekeurde eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De leerplannen godsdienst, alsook alle andere erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing respecteren tevens de interlevensbeschouwelijke competenties.

  De politieke rel had dus helemaal niks te maken met het levensbeschouwelijke op school.

  NVDR: Allemaal ondergeschikt en onderworpen aan de belangrijkste wet van het land: de Grondwet. En die is heel duidelijk: ‘Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.’ Het gedwongen uw schoenen uitdoen voor het betreden van een moskee is een rituele handeling van onderwerping, en de kinderen hadden dus het volste recht dat te weigeren.

 7. Hoe hypocriet kan je zijn? Publiceer dan zelf je naam hè. Laf en beschamend ben je. Elk extremisme is belachelijk, of het nu links of rechts is, religieus of racistisch is of gewoon dom. Het getuigd van bijzonder weinig intelligentie om enkel argumenten te gebruiken die goed uitkomen en de andere gewoon te negeren. Uit de beperkte informatie waarover ik beschik, maak ik alvast op dat u wellicht toch een stuk minder verdraagzaam bent dan deze leerkracht. Hoe gaat het ook alweer: zalig zijn de armen van geest.

  Mvg,

  Bart

  NVDR ‘Het getuigd van bijzonder weinig intelligentie’. Say no more.

 8. Aan de auteur van het artikel. Je verlaagt je tot riooljournalistiek. Als je een brief wil kopiëren moet je alles laten staan en geen stukken weglaten. Aan al de mensen hier met wrede commentaren. Dit loopt volledig uit de hand. Dit is geen vrije meningsuiting meer maar iemand afdreigen. Voor je commentaar geeft zou je beter het hele verhaal kennen ipv op het laatste niveau de juf in kwestie aan te vallen. Als elke straf die een leerkracht geeft op Facebook wordt gezet en bekritiseerd dan kunnen de leerkrachten beter stoppen met werken. Ongeacht of de straf correct of overdreven of fout was, dan nog kan het niet niet zijn dat hier zo iemand privé haatmails krijgt en afgedreigd wordt. De impact van je half artikel slaat in als een bom of hoe je van een mug een olifant hebt gemaakt. De ouders en de leerlingen waren beter in dialoog gegaan als ze het niet eens waren over de straf. Politieke partijen erbij betrekken en dit uitbuiten om stemmen te ronselen is het laagste van het laagste.

  NVDR: U kletst uit uw nek. Wij hebben geen enkel stuk uit de woeste brief van de leerkracht weggelaten. Als een leerkracht ervoor kiest een brief te sturen naar ouders van leerlingen, dan mag die brief gepubliceerd worden, en dan hebben mensen het recht daarover hun afkeuring te laten blijken. Dat is, jawel, vrije meningsuiting. Wij hebben niemand ‘afgedreigd’, en ook niemand opgeroepen om dat te doen. Wij maken niet van een mug een olifant, wij klagen aan dat overal in Vlaanderen linkse mensen het onderwijs misbruiken om kinderen te indoctrineren (pro Groen met verplichte deelname aan klimaatacties, tegen rechts met islampropaganda). Gelet op de massale reacties is dat een mening die massaal door Vlamingen gedeeld wordt. Linkse leraars willen geen dialoog, ze willen rustig verder hun eigen zin doordrijven, schermend met ‘leerdoelen’ en ‘competenties’. Wij, en sommige politieke partijen, zeggen terecht: laat onze kinderen met rust met uw islambullshit, klimaatzever en moskeebezoeken, en doe waarvoor u betaald wordt met belastinggeld: lesgeven in de klas. Als u dat niet wilt of kunt, neem dan ontslag en meld u als onbezoldigd militant bij Groen, PVDA of een andere linkse club.

 9. De gastjes in de bloemen zetten en zeker geen verplichte bezoeken van een geloof en die leerkracht buiten want die weet niet wat vrijheids mening is

 10. Ze geloven niet in God maar welin Allah????

  1. Juist……God bestaat niet, het Christendom mag niet maar de zgn minderheids religies worden je wel door de strot geduwd met dank aan de Particratie.

 11. ONTSLAG MET DIRECT INGANG VAN DE LINKSE LEERKRACHTE

 12. Goe gedaan eindelijk nog ne ke jongens die durven spreken zij moeten aan passen, verdraagzaamheid vragen ze an als wij naar daar gaan wat krijgen wij niets, bakkes houden en wegwezen tof je 100% van hier 0 van daar eerlijk ze keep up

  1. E*i We*enberg & co….stop met onze vlaamse leerlingen tegen hun zin te indoctrineren. Mochten het mijn kinderen zijn dan zouden ze daar geen stap binnen zetten tegen hun wil. Jullie moesten jullie diep schamen om jullie (linkse) mening op te dringen aan kinderen en hen daarvoor nog te bestraffen ook, zijn jullie echt zo’n idioten?
   Wij moeten ons niet aanpassen naar de normen van een ander geloof of andere gebruiken. Zij moeten onze normen respecteren voor het hier helemaal om zeep is. Las eens in de refter een dagje enkel varkensvlees eten in… of laat hen eens voorlezen uit de bijbel of op bezoek gaan in een kapel, jullie komen de school buiten onder de rotte tomaten en verwijten van hun ouders. Totale waanzin, en wat mij betreft evi, zoek gerust een andere job, ze zullen je bullshit niet missen, integendeel…..

 13. Is er ook een katholieke kerk bezocht? Dat hoort er ook bij, maar als u akkoord gaat met het afschaffen van woorden als Pasen, Kerstmis enz. zodat onze christelijke achtergrond wordt genegeerd dan komt er uiteindelijk reactie en ik vind het moedig van die 2 jongeren dat ze een statement maken. Er zouden er nog veel moeten volgen.

 14. Deze Linkse leraar pretendeert te ijveren voor vermeende “verdraagzaamheid” , quod non ! Waarom is hij dan zo ONverdraagzaam om de afkeer die die beide leerlingen voor de Islam ervaren te honoreren met een strafstudie ? Deze leraar dient onverwijld zwaar gesanctioneerd met een schorsing

  1. De leraren volgde gewoon het leerplan Kek

 15. Dit meisje heeft exact dezelfde uitstap vorig schooljaar volledig meegedaan. Ze kon vooraf perfect toestemming vragen om thuis te blijven. Iemand die dubbelt, gaan we niet nodeloos nog eens op kosten jagen. Wie echter komt opdagen voor deze uitstap, doet alles mee. Dat is wat de ouders -die vooraf een brief hebben ontvangen- verwachten voor hun geld en wensen voor hun kind. Daarnaast mag zij haar mening hebben. Kritische vragen mochten gesteld worden, ook in de synagoge, zolang dit maar beleefd (interlevensbeschouwelijk competent) gebeurt.

  De rest is een kwestie van discipline. Ouders en leerlingen verwachten dat ook van een school. Wie een “leerlingen de baas school” wil, moet die zelf maar oprichten. Succes!

  Vriendelijke groeten,

  Thomas Selis,
  de leraar niet-confessionele zedenleer die deze uitstap mee begeleid heeft en dus wél weet waarover hij spreekt.

  NVDR: Laat deze Orwelliaanse onzin even tot u doordringen: ‘Kritische vragen mochten gesteld worden, ook in de synagoge, zolang dit maar beleefd (interlevensbeschouwelijk competent) gebeurt.’ Met andere woorden: de leerlingen mogen kritisch denken, maar enkel op de manier die de leerkracht als ‘competent’ beschouwt, lees: islamvriendelijk genoeg. Terwijl de échte nuttige vragen aan een moslim zijn: waarom staat er in de Koran 23 keer een oproep tot moord op niet-moslims? Waarom willen moslims zelfs na hun dood niet begraven worden in dezelfde grond als wij, ‘ongelovigen’? Mag een moslim rustig en ongestoord de islam verlaten en kiezen voor een ander geloof en zo neen, waarom niet? Waarom mogen ‘ongelovigen’ Mekka niet bezoeken, terwijl Rome open is voor iedereen? Werden de aanslagen van 9/11 in New York door moslims gepleegd, zonder uitvluchten? DAT zijn de nuttige vragen, maar alhoewel u zo graag meldt dat u ‘kennis van zaken hebt’, hebt u die vragen nog nooit gesteld OF bent u niet bereid echt naar een antwoord door te vragen en te luisteren.

  1. Ik wil gerust met u verder discussiëren als u de hoffelijkheid (of ballen) hebt om uzelf bekend te maken. In mijn lessen NCZ staat elke irrationele levensbeschouwing ter discussie. Iedereen mag daar gelijk welke vraag over stellen. Maak je geen zorgen. Maar een uitstap wordt door iedereen meegedaan eens die begonnen is. Je zegt ook niet in het midden van een geschiedenisles: dat stuk interesseert mij, nu ga ik even buiten staan. Onderwijs is niet à la carte en discipline is discipline. Voor de rest is er geen schoolplicht. Start misschien je eigen school?

   NVDR: Hoffelijkheid en ballen in één zin, u moet wel een leerkracht zijn. Mochten we in een vrij land leven, graag, maar er zijn censuurwetten en intimidatie-instellingen, dus wie de waarheid schrijft kan zich beter verdekt opstellen. Als u zegt ‘een uitstap wordt door iedereen meegedaan eens die begonnen is’ verraadt dat uw autoritaire, agressieve opstelling, en miskent u de basisvraag: waarom moeten Vlaamse kinderen verplicht mee op uitstap naar een tempel van de islamsekte? Wij zeggen: stop uw indoctrinatie en islamvergoelijking, en laat onze kinderen met rust. Doe waarvoor u door de belastingbetaler betaald wordt: lesgeven en kennis overdragen, zonder islampropaganda. Onderwijs is niet à la carte? Behalve dan blijkbaar voor moslimleerlingen, die extra vakantiedagjes krijgen bij ramadan, suikerfeest, etc., of voor OKAN-leerlingen, die langer tijd krijgen om proefwerken te maken, taken niet hoeven te maken… ‘Discipline is discipline’: een merkwaardig rechtse uitspraak, die blijkbaar alleen wordt bovengehaald als linkse multikul en moslimpropaganda door de strot van Vlaamse scholieren moet geramd worden. Een eigen school starten? Helaas onmogelijk in een land waar we al 50% belastingen betalen en privéscholen dus onbetaalbaar zijn; waar de enorme subsidies vloeien naar een roodgroen onderwijsnet; en waarbij de schoolinspectie nu zelfs het thuisonderwijs tracht onmogelijk te maken, omdat de linkse ‘waarden’ daar onvoldoende opgelepeld worden. Ook de vrijheid van onderwijs is door links al lang in de feiten afgeschaft, helaas.

  2. Thomas Selis, de leerlingen hebben gewoon geweigerd om een gebedshuis dat haat en verderf predikt binnen te gaan. Voor de rest stonden ze op om oa de Synagoge en Turkse bakker te bezoeken. Uw leerkracht vond het dan nodig deze leerlingen te bestraffen met strafstudie en een 0/10 voor houding? De manier waarop de mail naar de ouders is opgesteld alsof deze leerlingen een zware misdaad hebben begaan. De leerkracht, school, gidsen en vooral de moslimgemeenschap beledigd. En daar draait blijkbaar om. Laten we het plaatje een omdraaien, ik durf er op wedden dat moslim leerlingen op voorhand wordt gezegd dat ze vrij zijn of ze de Synagoge of Katholieke kerk willen binnengaan. Maar ik begrijp het wel van jullie hoor, onlangs was er een verkiezingsdebat op uw school waarbij een bepaalde partij een score van 29% behaalde en dat is iets wat direct moet aangepakt worden natuurlijk. Thomas Selis, Mr. Moens en andere tegenstanders, u kunt op sociale media berichten en mensen blokken zoveel u wil, maar zoals u gisteren wel gemerkt hebt zijn er heel wat mensen die achter de leerlingen staan!!!

   1. Ik vraag me af of de betrokken leerkrachten (achteraf) de moeite hebben genomen om de betrokken kinderen te begrijpen in hun keuze. Ik lees namelijk alleen maar de ergernis dat de kinderen hen voor schut zouden hebben gezet omdat ze de moskee niet binnen wilden gaan en dat de kinderen op die manier geen vertrouwen hadden in wat de leerkrachten hadden voorzien… Alsjeblieft, zeg, en dat voor volwassen leerkrachten…
    Zolang leerlingen op een beleefde manier hun kritiek uiten, is er niks aan de hand en zeggen ‘Ik ga niet mee binnen’ is ja, beleefd… ‘Kritisch zijn’ en ‘beleefd zijn’ als synoniemen beschouwen, dat is appelen met peren vergelijken… Ook dat zouden volwassen leerkrachten moeten weten…
    En trouwens, dat de andere leerlingen er geen problemen in zagen, wil niks zeggen en is zelfs helemaal geen argument. Einstein zag ook andere dingen dan wat het merendeel van de mensen zagen, was hij daarom verkeerd?????? Dus omdat 99% ‘ja’ zegt, is die 1% verkeerd? En ik die dacht dat onderwijs van jongeren kritische volwassenen wou maken… verkeerd gedacht…

 16. Waarom moeten de kinderen in een Moskee binnen gaan waar gaan wij toch naartoe ! En dan de lerares nog een 0 op 10 geven Schaam u !!

  1. De lerares aanklagen als racistisch gedrag tov haar eigen volk
   Vrije meninguiting heeft ze blijkbaar nog nooit van gehoord
   Deze bedoeling maakt haar alleen niet minder mooi voor velen maar als de school GTI BEVEREN zo iets aanvaard van zijn collega’s zijn ze ook geen “Naam GTI” meer waard .
   Er zijn nu éénmaal pro en contra’s .Deze gazt politiek gericht en net voor de verkiezingen van 26 Mei 2019
   SCHANDALIG JUF

 17. Onmiddellijk die leerkracht ontslaan zonder opzegvergoeding! De bitch!

  1. Idd volledig mee eens
   Meer omdat ze haar leerlingen nog zou willen buizen met een 0/10
   Hoe zwak kan je zijn als persoon?
   SCHANDALIG .
   De leerlingen die voor hun mening opkwamen zijn een pluim waard .Velen zoudden het niet durven
   Velen spelen toneel .

 18. “We gaan ons niet moe maken om al de hyprocriete beweringen in dit stuk te weerleggen.” Zo is het gemakkelijk! Had juist graag de weerleggingen gelezen. En nog een minpunt voor de auteur -die lekker laf want anoniem wenst te blijven- omdat hij/zij/x ‘hyprocriete’ schreef i.p.v. ‘hypocriete’.

  En ja, er wordt behoorlijk gebraakt in dit artikel, maar net niet in het geciteerde stuk van de leerkracht…

  Mvg,
  Thomas Selis,
  de leraar niet-confessionele zedenleer die deze uitstap mee begeleid heeft en dus wél weet waarover hij spreekt.

  NVDR: We zullen het voor u nog eens traag herhalen: ‘ dat men zwaait met de vlag van ‘verdraagzaamheid’ en ‘respect’ en dan leerlingen strafstudies oplegt omdat ze vreedzaam hun mening uiten, dat geeft goed weer hoe onverdraagzaam, hatelijk en dom linkse mensen als E*i We*enberg in hun denken zijn.’ Wat begrijpt u daar niet van?

  1. Deze muggeziftende leraar struikelt over een tikfout omdat iemand “hypRocriete” spelde ! Kennelijk is de “verpakking” (spelling) voor dit moraliserend heerschap dus belangijker dan de overdracht der boodschap (inhoud) Moeten wij, Economisch Productieve Belastingbetalers , uit wiens voedende hand dergelijk overheidspersoneel eet, daarvoor blijven afdokken ? Ik dacht dat vrijzinnigheid “verdraagzaamheid” tegenover andersdenkenden impliceerde, quod non kennelijk. Indien deze leraar de moeite zou nemen om ZELF de Koran hate speech verzen te lezen die oproepen tot fysiek geweld, zelfs tot moord op “ongelovigen” zoals hij, zou hij misschien ECHT een vrij denkende “vrijdenker” kunnen worden, wat hij nu blijkbaar geenszins is. Nooit gehoord over wat er te Maalbeek en op Zaventem gebeurd is door terroristen die de Koran hate speech verzen wel heel letterlijk interpreteerden ? De strafstudie maatregel dient in elk geval aangevochten met alle democratische middelen, dus niet met Sharia regelneverij.

  2. Ha ha ha de nagel op de kop
   Leraren voelen zich geraakt
   Nu weten ze hoe het ook voelt voor hun leerlingen die worden gestraft voor hun meningsuiting
   Bij volgende bezoek aan de school wil ik wel een de directeur zijn mening horen hierover.Wat hij erover denkt ivb met de punten en de straf .

  3. Beste “NVDR” als u toch kennis van zaken heeft, al die afschuwelijke dingen die je aanhaalt uit de Koran kan je exact ook terug vinden in de Bijbel, namelijk Het oud testament. Wees dan consequent en eerlijk en schiet ook het christendom af.
   Vermits u mij niet kent, ik ben helemaal niet links maar ik heb wel de twee boeken gelezen. U moet trouwens niet ver terug gaan in de geschiedenis om de gruwelijke dingen van het Katholicisme terug te vinden. Mag dat wel deel uitmaken van onze cultuur?
   En jullie taaltje mag er ook wel zijn vind ik, dus laat de bagger maar komen!

   NVDR: Nee, in de Bijbel kan je geen 23 oproepen tot moord, doodslag en terreur vinden; bovendien aanvaardt het christendom dat het Oude testament is gecorrigeerd door het Nieuwe testament, en dat de boodschap van Jezus dus alle oudere oproepen tot geweld vervangt. Een dergelijke evolutie bestaat in de Islam niet: voor de moslims is elk woord in de Koran het letterlijke woord van God, waaraan niet kan getornd worden. De ‘gruwelijke dingen van het Katholicisme’ zijn een feit, maar verzinken in het niets bij de massamoorden door moslims: de slachtingen van vooral hindoes, de Armeense genocide, de moordpartijen in Griekenland, de Balkan, Kreta, Cyprus, de schedeltorens in Servië… De Hertog van Alva was een koorknaap in vergelijking met wat de islam in zijn geschiedenis heeft aangericht. Wist u overigens dat meer Europeanen in slavernij door moslims zijn weggesleept, dan dat er ooit zwarte slaven naar Amerika zijn gebracht? Dus ja, het chirstendom maakt deel uit van onze cultuur, en de islam niet.

   1. aan de redactie, best eerst eens wat lezen voor je beweringen doet. hier enkele fragmenten, waar opgeroepen werd om te moorden in de naam van God.
    1 Als de Heer God jullie in het land heeft gebracht dat Hij jullie gaat geven, zal Hij alle volken die daar wonen voor jullie wegjagen. Hij zal zeven volken voor jullie wegjagen: de Hetieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Dat zijn allemaal volken die groter en machtiger zijn dan jullie. 2 Maar jullie Heer God zal ervoor zorgen dat jullie hen kunnen verslaan. Jullie moeten hen helemaal vernietigen. Sluit geen verbond met hen en laat hen niet in leven. 3 Jullie mogen ook niet met hen trouwen. Laat jullie dochters niet met hun zonen trouwen. Laat jullie zonen niet met hun dochters trouwen. 4 Want anders zouden ze de goden van die volken gaan aanbidden en dienen. En dan worden ze ontrouw aan de Heer. Dan zal de Heer vreselijk boos op jullie worden en jullie vernietigen. ( deut. 7 )

    Toegevoegd na 11 minuten:
    Ex 32:27-28: Mozes laat de Levieten 3000 broeders, buren en vrieden doden, vanwegen een religieus geschil
    En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup; gaat door en keert weder, van poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste!
    En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen van het volk, op dien dag, drie duizend man.

    Deut 13:6-10: Een man moet zijn dochter, vrouw, zoon of vriend slaan vanwege een verschil in religieuze meningen.
    6 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen;
    Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;
    Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen;
    Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks.
    En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God.

    Mat 10:34: Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard.

    NVDR: Allemaal Oude testament, volgens de christelijke leer gecorrigeerd door het Nieuwe. En daar vindt u er dan eentje, waarover we geen expert zijn, maar waarvan de betekenis dachten wij is: mijn leer zal niet zomaar vlotjes door iedereen aanvaard worden. Om daar een oproep tot oorlog tegen andere geloven in te zien moet je toch al van heel slechte wil zijn, en even de ganse inhoud van de Bergrede vergeten… Dat valt allemaal toch nogal mager uit tegen de 23 oproepen in de Koran tot moord en terreur, niet? Om over hét cruciale verschil nog te zwijgen: een christen kan zonder probleem ont-christenen, op afvalligheid staat in de islam de doodstraf. En die wordt in grote delen van de wereld ook effectief toegepast.

    1. het oude testament is bijbelse geschiedenis maar heeft ons wel de 10 geboden gegeven waar heel onze westerse beschaving (gelukkig maar) is op gebouwd evenals op de leer van christus in het nieuwe testament. Het nieuwe testament is dus de leer van christus en gaat over vergeving, liefde, naastenliefde, zelfopoffering, enz.. Er zijn twee kleine zinnetjes in marcus en mattheus dacht ik die als niet – tolerant kunnen (ik zeg kunnen) beschouwd worden maar over de juiste interpretatie is er al veel inkt gevloeid.

   2. U hebt overduidelijk de Bijbel NIET gelezen. Het “Oude Testament”, wortelend in de Joodse Traditie vermeldt heel sporadisch geweld tegenover sommigen bvb holebi’s. Het “Nieuwe Testament”, voedingsbodem der Christelijke traditie preekt enkele verdraagzaamheid, maar verwart evenwel permissiviteit geenszins politiek-correct met vermeende “verdraagzaamheid”(sic), zoals het Systeem constant pleegt tegenover “jongeren” (ge weet wel !) Schaam u voor uw christofobe prietpraat. Vermoedelijk bent u vrijzinnig (“onzinnig” ???) opgeleid door één of ander huidig mei-68 fossiel op één of ander Loge univ tot Linksoloog, vermomd als “politicoloog”, “socioloog” of de allerergste ;”antropoloog”. Dit zou uw bitsige-, bevooroordeelde reactie kunnen verklaren.

 19. We blijven fier op onze sterke levensbeschouwelijke vakgroep op het GTI, ook na deze modder-en haatcampagnes.
  We werken als katholiek, als protestant, als niet-confessioneel, als moslima samen. We zijn dagelijks in permanente dialoog over religie, mens en samenleving en dat zullen we ook blijven doen. We organiseren, naast onze lessen ook, activiteiten die de interlevensbeschouwelijke dialoog nu en in de toekomst willen vrijwaren. Dat zijn de Vlaamse overheid en de levensbeschouwelijke inspecties overeengekomen. Dat lukt allemaal vrij aardig en onze inspecties waarderen dit ten zeerste. We worden hierin gesteund door directie en inrichtende macht. Ook spelen we onze rol in het dagelijkse schoolgebeuren. In de aanloop naar de verkiezingen organiseerden we ook een verkiezingsdebat waarbij alle politieke strekkingen tot dialoog kwamen. Intolerantie, haat en onverdraagzaamheid passen niet in onze schoolcultuur.

  NVDR: ontroerend toch, hoe die roodgroene leerkrachtjes krampachtig met hun vlagjes ‘intolerantie’, ‘haat’ en ‘onverdraagzaamheid’ zwaaien. Wel, we hebben nieuws voor u: een leerkracht die strafstudie geeft omdat leerlingen vreedzaam hun mening uiten, is zélf een toonbeeld van intolerantie; een toonbeeld van haat voor andere meningen dan die van haarzelf; en bijzonder, jawel, onverdraagzaam. En hoeveel instanties u ook opsomt die in het roodgroene onderwijs even links intolerant, links haatdragend en links onverdraagzaam zijn: het verandert er niks aan.

  1. Roodgroen? Bij mijn weten is het oranje, want godsdienst

  2. “Intolerantie, haat en onverdraagzaamheid passen niet in onze schoolcultuur.”
   Geldt dat ook voor uw moslimleerlingen en hun entourage/familie ? Worden die ook gestraft als zij ongelijke rechten voor mannen en vrouwen blijven verdedigen? Of hun diepe haat en intolerantie voor mensen met een andere seksuele geaardheid uiten ? Of gelden de tolerantiedogma’s slechts in 1 richting ?

 20. haha “godsdienstleerkracht” die strafstudie geeft en 0/10 voor deze uitstap, nochtans u godsdienstleerkracht bent stel ik mij de vraag ,welke godsdienst?? is het niet zo dat wij dienen te “vergeven”?? en u straft ze?? u heeft nu gewoon een job ,dank god daar maar niet voor hoor, nee ,want wat betekent de kerk ,of christelijk zijn dan?? wel ik zal het zeggen; u geeft les over een instantie,uitgevonden om de mensen bang te maken, onder controle te houden ,in bedwang te houden, .een instantie die ons de hemel beloofd,maar voor velen het hier toch de hel op aarde is, een instantie die een “GOD” vertegenwoordigd dat we nog niet gezien hebben, ,een instantie met hopeloze pedofielen, vol van doofpotoperaties … die macht en geld boven alles stelt, met hun kathedralen ooit gebouwd door mss wel slaven ,waar we op 2 dagen 1 miljard € voor inzameld als er eens een brandje woedt . maar voor de mensen die rond die chique historische hoop stenen mensen enkel een doos hebben om in te slapen, waar is God dan?? ij was mss een moskee gaan bezoeken …. wie weet …

 21. Dat noemen ze nou vrijheid van mening uiting .
  Hoeveel buitenlanders maken gebruik van van de sociale welvaart ,maar hebben schijt aan de waarde en normen van het gastland.
  Er is een groot verschil tussen het proeven van eten of te proberen een idealistisch en gewelddadig geloof op te dringen .

 22. Zeer moedig van deze leerlingen. Ze trotseerden de slinkse indoctrinatie van die leerkracht!!

 23. Mevrouw de “godsdienst” lerares…
  Dat u de rokken heft voor de islamitische haatpredikers is uw zaak…maar waar haalt u het recht om “vrije” mensen met recht van meningsuiting te gaan bestraffen met 0/10 en strafstudie? Wie denkt u te zijn dat u de islamitische cultuur door onze strot kan rammen?
  Dat u voor schut stond kan ik alleen maar toejuichen! Blijf bij uw waarden, normen én cultuur!
  Mijn respect gaat uit naar deze scholieren, die opkwamen tegen de haatprofetie en de pogingen om onze waarden, normen en cultuur te vemoorden!

 24. niemand maar dan ook niemand kan kinderen verplichten om in zo’n hatelijke oorden binnen te stappen ,laat dat volk hun kinderen misschien is een kerk bezoeken zodat ze weten hoe het er in onze samenleving aan toe gaat en dat men daar geen haat predikt tegenover andersdenkenden…dikke pluim voor die twee kinderen !!

 25. Respect voor die leerlingen. Chapeau gewoon. Die scholen moeten neutraal zijn ipv de kinderen aan te zetten tot dat links gedoe.

 26. We zijn nog steeds in België toch? Waar gaat het in godsnaam naartoe met deze maatschappij. Vreemden in ons eigen land.

  1. ze zouden die juf moeten ontslaan en ze moet maar bij die moskees gaan wonen

 27. Schooljuf eens uitleggen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen een jongen en een meisje.
  Proficiat aan deze jonge mensen om hun standpunt te blijven staan
  Ook proficiat voor diegenen die tov de leerkracht klacht hebben ingediend.

 28. Ik heb altijd zedenleer gevolgd(niet gelovige familie)maar ik werd nooit verplicht om mee naar de kerk te gaan(zou ik ook nooit gedaan hebben).Ik vind dat niemand je kan verplichten van zoiets te doen.Toch geen simpel leerkrachtje…

 29. De juf heeft gelijk,wel mee “profiteren”van de Turkse bakker maar niet mee in een Moskee willen gaan….Wel had dan met jullie fikken van dat Turks eten gebleven want die handen die dat lekkers bereiden bidden ook in een Moskee.Onbeschoft gespuis!Maar ja ….Beveren wat wil je?Het dorp van de onvzrdraagzaamheid👌

  1. Turks brood is Turks brood.. Heeft niets met religie te maken, in tegenstelling tot de moskee. Hoe klein zou ons land zijn als moslim leerlingen zo behandeld worden omdat ze een kerk niet willen binnen gaan? Ze hadden er geen drama van moeten maken en respect hebben voor hun keuze en ze buiten laten wachten.

  2. Wa ne zever… Turks brood heeft niks mee religie te maken. Die kinderen zetten zich af tegen een indoctrinerende religie, niet tegen de mensen die deze religie belijden. Ze hebben net WEL respect! Iets wa we van u nie kunnen zeggen… Uw reply is dan ook vrij discriminerend naar deze kinderen toe.

   Als er morgen geen enkele tegenstander van de Islam nog een pitta gaat kopen gaan er veel van die zaakskes failliet gaan. Moslims zijn misschien nie slecht vanbinnen, wij zijn gewoon nie opgetogen met de denkbeeldige vriendjes en overtuigingen die de Islam heeft, en daar is godverdomme niks mis mee.

  3. Geachte
   Het is een groot verschil tussen geloof en cultuur.
   Ik ben verdraagzaam voor de mens.
   Maar niet voor het geloof .

  4. ik als protestants opgevoed moest vroeger naar een begrafenis van een klasgenoot zijn moeder. Aangezien mijn moeder katholiek was en ik dus vrij tolerant stond tegen beide geloven ben binnen gegan. Nog een protestantse medeleerling wou niet de kerk binnen gaan. Hij heeft gewoon in de bus gewacht en niemand heeft hem ook maar iets kwalijk genomen. Voor hem was dat toen het verloochenen van zijn eigen godsdienst, nu bekijkt hij de zaken anders.
   Niemand mag aan deie keuze raken!

 30. Als het mijn kinderen waren mochten die van mij daar ook nie binnen gaan ,zij gaan ook onze kerk binnen daarbij ge moogt als kind ook u mening hebben .

 31. vrije meningsuiting mag precies niet , mijn kinderen die gaan zelf ook niet in een moskee binnen en als een leerkracht dit zou verplichten en dwingen is het school iets te klein , heb u al eens een moslim in een katholieke kerk gezien dat is ook tegen hun geloof denk hier ook maar eens over na en verplichten voor zo een ding binnen te gaan vindt ik er helemaal over

  1. Elke moslimleerling bij ons op school gaat bij elke viering mee naar de mis. Sommigen spelen zelfs een rol bij het uitbeelden van het evangelie. Nooit problemen mee gehad.

  2. eumm met alle respect mevrouw maar u weet niks over de koran en heeft er nog nooit een vastgehouden
   dus waarom zou u zogezegd weten dat dat tegen de islam is om binnen te gaan in de kerk
   ikzelf ben meegegaan op uitstap en ben meegegeaan in de sinagoge en paar jaar geleden ook in de kerk binnen geweest het is niet dat G en D altijd verplicht moeten gaan naar de moskee maar jullie reactie is wel overdreven respect hebben voor mevrouw weinberg is ook te veel gevraagd

   1. Waarom wordt de naam van de leerkracht openbaar gemaakt en die van de leerlingen niet?

    NVDR: Omdat de leerkracht ervoor gekozen heeft, haar mening openlijk te communiceren in een uitgebreid schrijven aan de ouders, en de leerlingen niet. Als een leerkracht in een brief aan ouders zegt dat er strafstudie wordt opgelegd voor leerlingen omdat ze weigeren een moskee binnen te gaan, dan zijn die ouders hoegenaamd niet verplicht die brief geheim te houden, maar dan mogen die ouders die brief bezorgen aan wie ze maar willen: andere ouders, politici, juristen, vrienden en kennissen. En die ouders, politici, juristen, vrienden en kennissen mogen vervolgens zonder probleem die brief publiceren en becommentariëren, mét de naam van de volwassen leerkracht erbij. En daarna mag een website als de onze dat oppikken en erover schrijven. Dat is vrije meningsuiting in al zijn facetten: wie een controversiële mening uit moet er maar tegen kunnen dat die controversiële mening ook publiek bekritiseerd wordt. Zeker op een ogenblik dat de manier waarop het linkse onderwijs probeert zijn mening op te leggen aan kinderen (pro Groen met verplichte klimaatacties, tegen rechts met verplichte moskeebezoeken) brandend actueel is in de kiesstrijd.

  3. Meneer is duidelijk niet mee met de realiteit. Moslims worden nergens verboden om een kerk, tempel of gelijk welk ander gebouw verbonden aan gelijk wel ander geloof binnen te gaan. Ga maar eens naar St-Pieters in Vaticaanstad kijken of Boeddhistische tempels in Thailand, of Shinto tempels in Japan, of Nazareth, of zelf de Muur in Jerusalem. Die plaatsen worden allemaal door moslims bezocht.

 32. Onverdraagzaamheid zie ik meer van de linkse griep dan de ‘rechtse!?’ of humane ascertieve non religieuze etc. Gemeenschap. De ramdam wordt globaal on in de strot geduwd onder de noemer verdraag ‘samheit”. Usa is het vb hoe cair werkt om in de usa’ via de democraten ‘hun islamideologie te indoktrinerenn

  1. aan meneer Berichtcontroleur: best wel zwak Da ge berichten der uit filtert me alleen maar meningen die u uitkomen en bij de commentaar van de leraar u eigen commentaar toevoegt die ik nie helemaal lees omdat hij nogal herhalend is heheh PS ik hou mijzelf neutraal wa politiek betreft dus denk nie linkse rat ofzo👉👌🍆🍆💦💦

 33. Als ouder diende ik een klacht in bij de raad van staten tegen die onderwijzeres .schandalig iemand willen indoktrineren .kan niet!!!!!

  1. Draai het eens om. Neem de islamitische leerlingen mee naar een synagoge of een opvang voor homoseksuelen. Dan zult u zien hoeveel van die “verdraagzamen” niet mee willen. Kotsmisselijk die multicultidrammers. De islam is een reli-fascistische doctrine en ik zou trots zijn op mijn kind als hij zo`n actie zou doen uit eigen beweging.

 34. Ik heb geen enkel vertrouwen in het tegenwoordige (linkse) onderwijs de huidige docenten hebben over het algemeen een grotere schoenmaat dan het IQ niveau!!

 35. Recht op vrije meningsuiting! Erg dat ze daarvoor een strafstudie krijgen.

 36. Als zij zich daar nu niet goed bij voelen om in een moskee binnen te gaan, dan hebben ze toch recht dit te doen. Is dat democratie dat linkt meer naar dwangpolitiek. Maar ja deze mevrouw stond voor schut en dat is véééééél erger dan een overtuiging te hebben. Wordt eens volwassen mevrouw en respecteer de mening van anderen. Dit is geen racisme maar gewoon geen interesse in de leer van de FANATIEKE ISLAM.

 37. Het gaat niet om 2 meisjes maar om broer en zus. Misschien even rechtzetten ;-)

  1. Ik ben zelf van Beveren en dat was lang een gemeente waar geen moslims en nog minder islam aanwezig was. Wanneer ik dit nu lees ben ik echt geschokt. Ook mijn mooie fijne gemeente onder dat gruwelijke mes van islam. Ik steun dan ook ten volle de houding van de broer en zus. Ik wens hen alle moed in hun strijd tegen de verdere islamisering van onze maatschappij. Zoals Vermeers zei: MENSEN BESEFFEN NIET WAT ER OP ONS AFKOMT. Ik begrijp het standpunt van de leraar maar het is duidelijk dat zij niet het standpunt van deze kinderen kan begrijpen en nog minder wenst te respecteren. Een kind dwingen te doen wat het verkeerd vind door welke reden dan ook kan niet. Dit gebeurd maar al te vaak met als resultaat willoze gedachteloze machines niet meer in staat zijn van nog zelf te denken laat staan van zelf te handelen. Als er dan toch iemand op komt voor zijn eigen mening en zegt.. tot hier en niet verder (letterlijk) krijgt die strafstudie. WEET JE WAT DIE VAN MIJ KAN KRIJGEN.. EEN BANK VOORUIT EN DE LERARES (KNIP).

   1. Zouden de moslims in een katholieke kerk binnen gaan en naar onze bijbel luisteren ??? Denk het niet !!! Is tegen de gewoonten van hun coran 😡😡wel wel leven in een vrij land van uiting en wij hebben ook rechten . Om daar naar dat gezever niet te moeten luisteren !!! Zij moeten. Hun aan passen aan onze normen en niet anders om !! Is hun coran dan zoveel beter dan de onze ?? Denk het niet ga eens een kijkje nemen in de Belgische gevangenissen 95 % zijn moslims die vast zitten juffrouw

 38. Een linkse leerkracht teleurstellen, dat is erger dan moord en doodslag … roep de politie en Unia !

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: