Koran roept op 23 plaatsen op tot oorlog tegen de niet-moslims

Om de woede over islamitische terreuraanslagen zoals die in Parijs, Brussel, Nice, Londen enz. in de gewenste politiek-correcte richting te sturen sloven de leugenmedia zich uit met verzinsels.  Eén van de meest populaire verzinsels is:  ‘Dat men mensen mag vermoorden staat niet in de Koran’, of nog, ‘terreur heeft niets met de islam te maken.’  De keiharde realiteit is echter, dat de Koran oproept tot moord en doodslag tegen niet-moslims op maar liefst 23 plaatsen!

De Koran roept de moslims op tot djihaad fi sabiel Allah, “zich inspannen op de weg van Allah”, de technische term voor “oorlog tegen de ongelovigen”. Op zeker 23 plaatsen in de Koran worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen.

Het eerste citaat (dat vooraan in de Koran staat maar juist uit de latere fase van Mohammeds loopbaan stamt) is één van de weinige waarin een djihaad als defensief voorgesteld wordt; en eens Mohammed de oorlog ingezet had, waren er natuurlijk momenten waarop de moslims in het defensief waren, wat echter niets afdoet aan het algemeen offensieve karakter van de djihaad : “Strijdt op de weg van Allah tegen hen die u bestrijden; en overschrijdt de maat niet, want Allah houdt niet van maat-overschrijders. En doodt hen waar gij hen aantreft, op de plaatsen waaruit zij u verdreven hebben. Het ongeloof is erger dan de doodslag. Bestrijdt hen echter niet nabij het gewijde gebedshuis, zolang zij u daar niet bestrijden, maar als zij u toch bestrijden, doodt hen dan.” [2:190-191]

14072016aanslagnice
Met vrachtwagen platgereden slachtoffers islamitische terreuraanval Nice, 14 juli 2016, 86 doden

Het algemene beginsel luidt : “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [2:193, herhaald in 8:39]

“O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah.” [3:200]

“Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan.” [4:76]

“Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan.” [4:84]

Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers : “Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt.” [4:89] Tot op heden staat op geloofsafval de doodstraf.

“Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden.” [5:33]

aanslag charlie hebdo kantoor 3
Uitmoorden redactie Charlie Hebdo door moslims, 7 januari 2015

“Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” [8:12]

Nogmaals het algemene beginsel : “Strijdt tegen hen tot de afgodendienst niet meer bestaat en de religie geheel aan Allah behoort.” [8:39, idem als 2:193]

“En treft voorbereidingen tegen hen, met wat gij hebt aan weerbaarheid en paardenmacht, om daarmee Allahs vijand te verschrikken.” [8:60]

“O gij profeet, spoort de gelovigen aan tot de strijd.” [8:65]

Slachtoffer islamitische terreuraanslag Zaventem, 22 maart 2016, 32 doden

Het bekende “vers van het zwaard” luidt : “Doodt de afgodendienaars waar ge hen maar vindt, neemt hen gevangen en belegert hen en bereidt hun alle soorten hinderlaag.” [9:5]

“Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen.” [9:14]

Zeer belangrijk voor de latere politieke instellingen betreffende de ongelovigen is dit vers : “Bestrijdt hen die niet geloven in Allah, noch in de Laatste Dag, en die niet verboden stellen wat Allah en Zijn boodschapper verboden hebben gesteld (= de heidenen), en hen die zich niet voegen naar de ware religie onder degenen aan wie de Schrift gegeven is (= joden en christenen), totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid.” [9:29] Dit is de grondslag voor het dhimmi-statuut, de als uitdovend bedoelde faciliteiten voor niet-moslims die voorlopig in de islamitische staat “gedoogd” worden, op voorwaarde van inachtneming van een reeks vernederende bepalingen en betaling van een hoge speciale belasting.

“Rukt uit lichtbeladen en zwaarbeladen en strijdt, met uw bezittingen en uw persoon, op de weg van Allah.” [9:41]

Executie agent Parijs Charlie Hebdo 2
Executie van politieman tijdens moslimterreuraanval op redactie Charlie Hebdo

Ook de moord op nominale maar onvoldoende strijdbare mede-moslims zoals de Egyptische president Sadat is op de Koran gebaseerd : “Voert oorlog tegen de ongelovigen en de huichelaars en pakt hen hard aan.” [9:73, ook 66:9, zelfde vers als in citaat 29] De “huichelaars” waren degenen die Mohammed zijn zin gaven en hem tot profeet verklaarden, maar weigerachtig waren om effektief zijn djihaad te steunen.

“Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun bezit en hun persoon gekocht in ruil voor het paradijs: zij vechten op de weg van Allah en doden en worden gedood.” [9:111] Degenen die djihaad zo graag verklaren als “ethische inspanning” of “mystieke weg” moeten eens uitleggen waarom men daarbij moet doden.

De Koran-formule voor integratie in een niet-islamitische omgeving luidt als volgt : “Strijdt tegen de ongelovigen in uw omgeving, en laat hen hardheid in u vinden.” [9:123]

Slachtoffer aanslag Zaventem, 2016

Wat moet een moslim doen die aan de verleiding tot interkonfessionele dialoog blootstaat ? Dit : “Luistert niet naar de ongelovigen en bestrijdt hen met grote ijver.” [25:52] Dit verklaart waarom de wanhopige pogingen van pater André Deckers (inmiddels door de GIA vermoord) en anderen tot christelijk-islamitische dialoog zo weinig opleveren.

“Verzamel hen die verkeerd deden, samen met hun vrouwen, en met dat wat zij vereerden in plaats van Allah, en stuur hen de weg op naar het hellevuur.” [37:22-23]

aanslagparijsbataclanbinnenzicht
Islamitische massamoord in zaal Bataclan, Parijs, 13 november 2015, 86 doden.

“Wanneer gij de ongelovigen tegenkomt, houwt dan in op hun nek en wanneer gij onder hen een bloedbad aangericht hebt, bindt hen (= de overlevenden) dan in de boeien.” [47:4]

En dit is de ongekuiste versie van het verhaal dat de islam de religie van de broederlijkheid is : “Mohammed is Allahs apostel. Zij die hem volgen zijn meedogenloos voor de ongelovigen maar mild voor elkander.” [48:29]

Buiten de kategorie expliciete djihaad-verzen moet in dit verband ook het vers genoemd worden waarin Allah aan zijn volgelingen de heerschappij over de hele aarde toezegt. Bij het Laatste Oordeel danken de gelovigen Allah omdat Hij hun niet alleen het hemels paradijs maar tevoren ook de aarde geschonken heeft : “Zij zullen zeggen : ‘Lof zij Allah die Zijn belofte aan ons gestand gedaan heeft en ons de aarde heeft doen beërven, dat wij in het paradijs mogen wonen waar het ons belieft.’ Gezegend is de beloning van de gerechtigen.” [39:74] Mohammed en talloze latere theologen, van Ibn Taimija (ca. 1300) tot Allama Moham med Iqbaal, Maulana Aboel Ala Maudoedi en Ajatollah Roehollah Chomeini in deze eeuw, zullen daarom verklaren : “Alle landen behoren toe aan de moslims, want ze behoren toe aan hun God.” Verovering van andermans land is voor de islamitische wet slechts een teruggave aan de moslims van wat hun eerlijk toekomt.

De strijd voor Allah wordt verheerlijkt, en het terugschrikken voor de strijd veroordeeld, in 9 Koranpassages, zoals

“U is voorgeschreven te strijden, ook al is het met tegenzin. Maar mogelijk hebt gij tegenzin in iets, hoewel het goed is voor u.” [2:216]

“Of meent gij, dat gij het Paradijs zult binnengaan zonder dat Allah diegenen onder u heeft leren kennen die strijd voeren, en de geduldig volhardenden ?” [3:142]

“En indien gij gedood wordt op de weg van Allah, of sterft, dan is waarlijk de vergiffenis van Allah en de barmhartigheid beter dan wat gij vergaart. En indien gij sterft of gedood wordt, dan wordt gij tot Allah vergaderd.” [3:157-158]

“Laten zij op de weg van Allah strijden, die het nabije leven verkopen voor het latere leven. Wie strijdt op de weg van Allah, en dan gedood wordt of overwint, die zullen wij een ontzaglijk loon geven.” [4:74]

Islamitische massamoord op Paaszondag op christenen in kerken, Sri Lanka, 21.04.2019, 257 doden

“Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, klaar voor de strijd, wendt hun dan niet de rug toe. Wie hun de rug toewendt, tenzij in een taktische beweging of om het moslim-leger te vervoegen, die haalt zich Allahs toorn op de hals, en zijn bestemming is de hel, een ellendige reis.” [8:15-16]

“Zij die geloven en uitgeweken zijn (met Mohammed naar Medina), en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon, zijn hoger in rang bij Allah. En diegenen, dat zijn de gelukzaligen.” [9:20]

“Indien gij niet uitrukt, zal Hij u straffen met pijnlijke bestraffing, en zal Hij een ander volk voor u in de plaats stellen.” [9:39]

“Allah heeft van de gelovigen hun persoon en bezittingen hiermee gekocht, dat voor hen het Paradijs zal zijn, zodat zij strijden op de weg van Allah en doden en gedood worden, zoals toegezegd in de Thorah en het Evangelie en de Koran. Wie vervult zijn verbondsplicht beter dan Allah ? Verheugt u dan over de handel die ge met Hem zijt aangegaan. En dat is de grote gelukzaligheid.” [9:111]

“De gelovigen zijn slechts zij die geloven in Allah en Zijn boodschapper en daarna niet meer twijfelen en die strijden op de weg van Allah met hun bezittingen en hun persoon. Diegenen, dat zijn de oprechten.” [49:15]

Bron : Koenraad Elst

REACT roept niet op tot haat, geweld of discriminatie.  Wij zijn wel van mening dat op een ogenblik dat het publieke debat terecht woedt over de aard van de islam en de invloed ervan op de terroristen, de verzinsels van de leugenmedia geen enkele positieve bijdrage leveren aan de samenleving.  Een probleem kan pas aangepakt worden als de aard en de oorzaak ervan in alle duidelijkheid kunnen omschreven worden.  Pas als dat duidelijk benoemd wordt kan er nagedacht worden over een oplossing.  Leugens en verzinsels zorgen alleen maar voor verergering van de problemen en vertraging van de oplossingen.

10 comments

 1. (KNIP) Wij posten geen links naar de leugens over de Koran op de website van een linkse nep-universiteit waar linkse non-wetenschap onderwezen wordt.

 2. Het geloof de Islam staat honderden jaren achter bij onze beschaafde maatschappij.

 3. Dank om dit nogmaals op te sommen! Hoog nodig om te verspreiden. En niet vergeten, de Imam die in Ter zake het woord voerde op de avond van de aanslagen zat ook een potje te liegen dat het niet meer netjes was: De profeet antwoordde niet met geweld… En de journalist liet gewoon begaan. Daarom dat ik jullie toch wil verbeteren op één punt; is er juist geen debat over de ware aard van de Islam. Dat is het hele probleem net. De media doet er alles aan om het hele debat weg te draaien van de Islam.

 4. Proficiat, Rechts Actueel. Bravo! Bravo! En nog eens: bravo! Dit is INFORMATIE, geen DESINFORMATIE, zoals we die van onze meesters gewoon zijn tehoren. ! De Islam is GEEN godsdienst van de vrede, maar een godsdienst van triomf en onderwerping van andersdenkenden. In de naam van God, die dezelfde is als de God van de Islam, wat bezielt West-Europa toch dat het met verdwaasde ogen zijn religieuze erfenis zonder enige tegenstand laat verguizen, zijn culturele erfenis laat verdoemen? Dat onze beschaving op apegapen ligt is nu wel duidelijk, maar dat ze zo decadent was geworden en zo ontaard, is waarlijk onbegrijpelijk. Nietzsche moet zich in zijn graf omdraaien en Zarathoeste wenen met tuiten. En dat de aanhangers van de godsdienst van “de dialoog” zich hoeden: met de Islam onderhandelt men niet (ook, als het er op aankomt, niet met de zgn. gematigden). En dat ze maar de illusie van een herschreven Koran opgeven en eens werkelijk lezen wat er in de Koran staat geschreven, bvb.: “En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vóór was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.” (Soera 10:37)
  Ten andere, is het wel etisch en wettelijk mogelijk in dialoog te gaan met een aanhangers van een godsdienst die hen aanzet tot haat en geweld?

 5. Goed overzicht. Kunnen jullie ook zo’n overzicht maken van hoe dikwijls zoiets in de Bijbel staat?

  1. Wanneer twee christelijke fundamentalisten een redactie in Saoudi-Arabië binnenlopen en er onder het roepen van ‘Jezus is groot’ tien mensen met kalashnikov-geweren aan flarden schieten zullen we dat zeker doen, beloofd. Tot zolang zullen we herhalen wat wij al in het tweede leerjaar op het katholiek college hebben geleerd: dat het Oude Testament niet letterlijk moet genomen worden, dat het ‘geupdated’ is door het Nieuwe testament, en daarin staan geen oproepen tot moord.

   1. Dus de Islam moet enkel nog leren de Koran niet letterlijk te nemen?

 6. De koran en zij die hem als geliefkoosde bestseller gebruiken, dat is alleen al een reden om al wat abnormaal westers op straat loopt de weg te wijzen naar Allah in landen waar hij een top hit is, men kan hem daar zoals ze willen, letterlijk en figuurlijk barbaars naleven onder elkaar. waar ze volop mee bezig zijn met elkaar naar het paradijs te sturen. Ik stel mij steeds de vraag!, hoe dom of misschien hoe leep en slim moet men zijn om naar een land te immigreren dat niet overeenkomt met de waarden van het land van herkomst, of is het alleen het OCMW en andere super voordelen en de toegelaten wild bouw van moskeeën dat de autochtone idioten die hier de grote trom slaan uitdelen als snoepjes, dat ze daarom massaal naar het noorden afzakken. Maar eerlijks halve voeg ik er aan toe dat de meeste autochtone idioten aan de macht gebracht werden door een volk dat geen eigenheid meer heeft en moet leven in een kille samenleving, ieder voor zich, die ze zelf onbewust creëren.De goed georkestreerde massa hysterie in Parijs ten spijt. ik ben Charly, maar ben overgeleverd aan de willekeur van de leiders van mijn land, dat had de juiste slogan geweest, de terreur die plaats vond kan men niet verhinderen, een slapende cel kan toeslaan wanneer hij een opdracht krijgt uit de hel, want de ziel van een terrorist is een voor ons een onbegrijpelijk gesloten boek. en dat is de koran. De allochtone bevolking heeft iets wat wij al heel lang kwijt gespeeld zijn, en wat ik bewonder, hun samenhang in leed en vreugd .

 7. Politiek-correcten beschikken over een gecensureerde Koran die ze ter hand nemen telkens ze willen “bewijzen” ; “ja, maar ze zijn niet allemaal zo” en “zie eens hoe verdraagzaam de Koran is”
  “Een kat een kat noemen” is nu eenmaal niet politiek-correct, zoals objectief-correcte mensen weten.

Comments are closed.