De evidente dreiging voor noodtoestanden in de Lage Landen

Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Nederland is nog steeds een bij uitstek agrarisch land.  Dit geeft een kolossaal resultaat, door zijn oppervlakte is het tweede op de wereldranglijst inzake uitvoer land- en tuinbouwproducten. Weliswaar wordt één vierde ingevoerd en ter plekke verwerkt voor uitvoer.  De Nederlandse land- en tuinbouwers vormen het historisch platform van een welvarend Nederland. De regering Rutte/Kaag heeft echter het plan ten uitvoer gelegd om een aanzienlijk deel van deze bedrijven op te heffen/uit te kopen. 

Dat uitkopen is een sigaar uit eigen doos, want dat bedrag wordt bij de burgers via allerlei heffingen verhaald.  De aanleiding voor de inkrimping van de landbouw is het bestrijden van de CO2 invloed (stikstof).  De tendens gedurende de laatste drie decennia is echter zeer effectief; gezien de maatregelen die de sector(en) zelf reeds genomen hebben.  Bovendien is het stikstof-probleem een valse aanname; o.a. omdat het kleine Nederland op wereldvlak slechts geringe invloed heeft.  De leiding van de Nederlandse regering voert dit beleid door op bevel van het World Economic Forum en wordt als een proefland gezien inzake het doorvoeren van de zgn. 4e industriële revolutie.

Maar net als de volgens plan ontstane coronacrisis (reeds te merken in maart ’20) worden andere zorgelijke ontwikkelingen niet opgemerkt.  Er ontstaat immers een steeds nijpender wordende droogtetoestand; waarvan volgens onze regeerders de lachwekkende verklaring geven dat het de verhoogde uitstoot van CO2 zou zijn.  Het is in dit verband stringent aangewezen dat landbouw-faculteiten, o.a. in Wageningen en Leuven, serieuze wetenschappelijke verklaringen voor deze toestand zouden opzoeken.  Deze reeks begon o.a. in 2003 toen door aanhoudende droogte de Rijn onbevaarbaar werd; enkele extreme jaren zijn ook 2018/2019.

Gezien de literatuur over verschijnselen, die de New World Servants onwelvallig zijn, stellen we toch met enige terughoudendheid de vraag of er middels beïnvloeding van de atmosfeer klimaatveranderingen worden afgedwongen!  De samenwerking tussen de voornaamste geheime diensten in de wereld: de uitvoerders van de Deep State voeren zonder twijfel programma’s uit om de wereldbevolking in de hun gewenste richting om te kneden.  Een treffend voorbeeld is de keten van laboratoria voor biologische oorlogsvoering die ze in Oekraïne ingericht hadden (en dat één van de oorzaken is van de uitbraak van het conflict).

In tegenstelling tot de maatregelen om de boeren te onteigenen; die tegen de wettelijke verankering van het eigendomsrecht gaat, dient er wel ingegrepen te worden i.v.m. het water-probleem.  Het is al overjaars om hier een begin van oplossing voor te stellen : een beleid dat erop gericht is, o.a. in Europa, de mensen aan te sporen spaarzaam met drinkbaar water om te gaan; maatregelen te treffen die groteske verspillingen verbieden en steun voor de landbouw inzake de noodzaak om de gewassen en de dieren te blijven bevoorraden.

Intussen dreigt een inclusief samengaan van diverse (opzettelijk veroorzaakte) crisissen tot een pijnlijk ontwaken te zullen leiden.  Met alle middelen zou een stop tot levering van wapens aan Oekraïne moeten afgedwongen worden (de slachtoffers zijn Oekraïnse en Russische zonen en niet de wereldleiders).  De identitaire partijen in Nederland en Vlaanderen moeten andere fracties dringend aanmanen de ongebreidelde invoer van asielzoekers stop te zetten : anders eindigt men zoals Utrecht waar tienduizenden statushouders voorrang krijgen op de woninglijst die 11-jaar lang is. Men kan niet het leefmilieu-probleem ontkennen dat de Lage Landen het hoogste inwoneraantal per vierkante kilometer van de wereld hebben!

Men is embryonaal de angstpsychoses en de grondwetsovertredingen weer aan het voorbereiden.  Men zal weer mondmaskers en dringende boosters opleggen, gesteund door een systeem van verklikkers en gezondheidszeloten.  De identitaire, volkse fracties moeten fier zijn zich hiertegen met hand en tand te verzetten.  De grondwet werd niet opgesteld om burgers te beteugelen.  Het werd opgesteld om overheden te beteugelen.

Tot slot nog enkele cijfers (2020) : Nederland importeert voor 67,1 miljard euro aan agrarische producten; het exporteert voor 95,6 miljard euro.  Er zijn 600.000 banen direct in deze betrokken.  De sector realiseerde tussen 1990-2017 al een reductie van 187 miljoen kg stikstof; een vermindering van de fosfaatuitstoot met 60 miljoen kg.  Er is inmiddels dan al 550.000 ha. onttrokken aan de landbouw.  (bronnen RVO, CBS, WUR, NZO-Zuid, Nieuwe Oogst).

De hamvraag voor Nederland en Vlaanderen is : laten we toe dat de sector die voor een gegarandeerde en kwalitatieve voedselvoorziening zorgt, wordt uitgeschakeld.  En dat terwijl men nog horden nieuwe inwoners, met een voorkeursbehandeling, naar onze landen brengt? Iedere beleidsmaker, die echt trouw is aan zijn bevolking, moet ten alle prijze de stikstofplannen bestrijden.  In Nederland is dat de lijn van het FVD (dank aan Gideon, Pepijn en Thierry).