Wat na de verkiezingen in Frankrijk?

Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Dit weekeinde werd de tweede ronde georganiseerd voor de Franse presidents-keuze.  Zoals te verwachten werd Emmanuel Macron opnieuw verkozen.  Er wordt van vervalste tellingen gesproken.  Eerlijk gezegd kon het haast niet anders dan dat hij herverkozen werd; wat niet uitsluit dat er manipulaties zullen geweest zijn.  Dit leert ons dat alle partijen in lijn staan voor de elites van de Nieuwe Wereld Orde.  In alle landen waar nog verkiezingen worden georganiseerd sluit het hele spectrum de rangen; in dit geval van Macron een duidelijk voorbeeld van een hooggeplaatst lid van de Vrijmetselarij.  Deze Franse Vrijmetselarij staat volledig ten dienste voor het uitvoeren van de Great Reset.

Het snijdt de adem af, zo te moeten betwijfelen, of  eerlijke verkiezingen met kansen voor tegenstanders van de schaduwelite nog zullen mogelijk zijn. Overal zien we dat de kandidaat, die door de raddraaiers in Davos, goedgekeurd is, het haalt. Ze beschikken daarvoor over de volledige MSM (main-stream-media) en de steun van machtscentra zoals het patronaat, de kerken, de vakbonden en de showbizz.  Deze conglomeraten van macht kunnen dus ook steunen op meerderheden van gehersenspoelde burgers!

Telkens zien we een ononderbroken stigmatisering van groepen die het officiële narratief  (opgelegde waarheids-verhaal) niet willen volgen.  De stigma’s extreem-rechts en fascistischzijn niet uit de lucht.  Alle tegenstanders van de corona-dictatuur, de klimaat-opwarming en het in vraag stellen van de achtergronden van het Oekraïne conflict krijgen het etiketopgeplakt.

Er zijn diverse groepen actief; overal waar mensen die nadenken ontwaken.  De grootste hinderpaal is hun verspreide slagorde : er is onvoldoende tot geen coördinatie.

We zien twee sporen : de politieke partijen/groepen en de actiegroepen. Partijen of hun afgevaardigden kunnen niet hun lot aan actiekernen verbinden.  Daarom een tweesporenbeleid :  het verzet moet een politieke en activistische tak hebben.  De verzetsgroepen moeten een onderlinge communicatie op poten zetten.  Eigenlijk komen tot een overleg-front.  Daaraan werken is de 1e fase van de oproep tot verzet. Gezien de realiteit kan dit grensoverschrijdend Nederland-Vlaanderen.

Er wordt terecht op gewezen dat we nu in een schijnbare normalisatie zitten; de vrijheden zijn terug( maar de uitzonderingswetten niet afgeschaft! )  Maar wees waakzaam : alle neo-liberale puppets zitten nog op hun plaats : ze zullen de meest wrede maatregelen uitvoeren, zodra ze daarvoor worden aangemaand.  (Vergeet niet de situatie in Shanghai!);  Deze periode van kalmte moet dus gebruikt worden om reële afspraken te maken tussen verzetsgroepen.

De oorlog in Oekraïne is een fase in de Great Reset.  De geheime machten in de USA (de Deep-state) bepalen de werkelijke agenda van Zelensky en houden tegelijk Europa in een leenroerige tang.  Eén voorbeeld daarvan is dat de weigerachtige Olaf Scholz (Duits premier) op de Amerikaanse bezettings-basis in Ramstein opgevorderd is tot het leveren van zware wapens in de oorlog.

Het echte doel van deze fase is drieledig :  het Rusland van Poetin onderwerpen; de Europese Gemeenschap onder bevel krijgen/houden van de geheime diensten in de wereld( die er toe doen) en het oprichten van een Khazaarse staat in Oost-Europa.

Onze energie moet nu gaan naar het oplijsten en organiseren van het verzet tegen de nieuwe corona-dictatuur (najaar), de klimaat-opwarmings-zwendel en het schaffen van de kansen aan werkelijk vrije krachten om (zoals in Hongarije) nog aan een volksnationale politiek te doen.

One comment

Comments are closed.