Het kon niet uitblijven, het edelgestrenge vonnis van de officiële Roomsheid over de geprovoceerde ‘uitschuiver’ van Vlaams-Belang-voorzitter Tom van Griekens blank en christelijk Europa. Dat vonnis werd geveld in de Knack onder de verhelderende en in vetjes gedrukte titel ‘Wat als blijkt dat het christelijke diametraal staat op wat Van Grieken verkondigt?’

Retorische vraag (want antwoord voor de hand liggend positief) van onafhankelijk (!) publicist Mark van de Voorde, oud-hoofdredacteur van het massaal gelezen Kerk en Leven, alias ’t Parochieblad, en oud-spookschrijver en -raadgever van de onkreukbaar-christelijke politicus Herman van Rompuy, gewezen EU-raadsvoorzitter. Herbekijk nog even die Knacktitel, lezer, en merk op dat de Heer Van de Voorde zó zeker is van zijn Grote Gelijk dat hij niet eens moeite heeft gedaan om die titel in de voorwaardelijke wijs op zijn toetsen te tikken of is deze publicist de voorwaardelijke wijs als stijlfiguur niet meer machtig? Voorwaardelijk?

Dag, Jan of directer: dag, Mark. Lees met mij hoe zeker steller van zijn Roomse stuk is: ‘De christelijke leer en moraal zijn in complete tegenspraak met de visie van het Vlaams Belang op mens en samenleving’. En dan blijkt dat Voorbeeldige Mark toch weet heeft van die voorwaardelijke wijs, gedeeltelijk toch. Even gebruikt hij het woordje zou, maar veegt dat onmiddellijk zelf uit en betoogt dat die diametrale tegenstelling in zijn visie even geloofwaardig is als de tien geboden Gods en de vijf geboden van Onze Moeder de Heilige Kerk samen. Raar toch wel, vind ik, maar wie ben ik, dat de Knackgast met dienst Van Griekens beheptheid met de blankheid blijkt kwalijk te nemen, maar dan zelf komt aandraven met de onthulling dat Jezus Christus geen blanke was, maar een semiet, alsof dat iets ter zake zou doen.

Tot overmaat van overreding sleept Mark-niet-de-evangelist er nog ‘Christus’ grootste propagandist Paulus’ bij, die in zijn brief aan de Galaten schreef: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrouwen, mannen of vrouwen’. Hebben wij hier te maken met een vorm van positieve discriminatie, met name voor vrouwen die in één zin twee keer worden vermeld of gaat het om een niet opgemerkte tikfout die van ‘vrijen’ tegenover slaven pardoes ‘vrouwen’ heeft gemaakt? Over zo’n tikfoutje zal allicht geen ware christen struikelen, maar aanstoot zal die, in navolging van de gewezen parochiebladschrijver, zeker en vast wél nemen aan het door Van de Voorde gewraakte radicaal en raciaal nationalisme van Tom van Grieken die om vrijheid van mening schreeuwt voor xenofoben, herrieschoppers en haatzaaiers.

Nu heb ik toevallig dat vraaggesprek met Van Grieken in de Knack van A tot Z gelezen en over die xenofoben en andere haatzaaiers heb ik ‘den Tom’ met geen woord horen reppen, zélfs niet tussen de lijntjes. Evenmin is het mij opgevallen dat de Führer van Vlaams Belang publicist Van de Voorde en zijn geloofsgenoten de uiting van hun mening zou willen verbieden. Een onwaardige christen, nota bene, die zelf mensen die hem niet aanstaan, wil uitsluiten. Uitsluiten, Meneer de Voorbeeldige? Is dat nu niet net de onchristelijke praktijk die jarenlang werd beoefend door de vakbond van de christelijke zuil die mensen die ervan verdacht werden lid te zijn van het Vlaams Blok/Belang, op staande voet buiten te zwieren? En daar werden geen brieven aan de Galaten op los gelaten. Hoe gaat weer dat spreekwoord over keren voor eigen deur?

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Van Grieken gebanvloekt door Mark de Voorbeeldige”

 1. Iedere serieuze katholiek weet dat CDenV geen Roomse partij is, maar syncretisch-deïstisch, en dat in publicaties zoals “Kerk en Leven” de Roomse doctrine niet uiteengezet wordt. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog was men, trouwens, in het Belgisch episcopaat op het verkeerde pad, en toen bevond het katholiek bastion hier zich bij de Vlaamse lagere clerus. De authentieke Roomse religie wordt heden “integraal-katholicisme” genoemd door academici. Zelfs had de Sodalitium Pianum, die in naam van Paus St. Pius X de modernistische en maçonnieke infiltratie van de Kerk bestreed, een Vlaamse presentie in de persoon van Alfons Jonckx.

  Vijanden van de Kerk van Rome, zoals deze CDenV-heraut, Mark van de Voorde, zijn geen gezaghebbende stemmen die bepalen wat christelijk is en wat niet. Deze figuur is van het kamp van pseudo-morele activisten die in andere landen klagend in het rond toeteren over hoe “rassis” en “wit-suprematistisch” katholieken zijn. Dat zo iemand de Belgische bisschoppen te vriend heeft geeft hem geen geloofwaardigheid, want iedere praktiserende katholiek weet dat die iedere katholieke heropflakkering systematisch proberen uit te doven binnen hun bisdommen.

  In het artikel staat: “Raar toch wel, vind ik, maar wie ben ik, dat de Knackgast met dienst Van Griekens beheptheid met de blankheid blijkt kwalijk te nemen, maar dan zelf komt aandraven met de onthulling dat Jezus Christus geen blanke was, maar een semiet, alsof dat iets ter zake zou doen.”

  Het zuiver Semitisch type is blank; dat veel Semieten er donker uitzien komt door raciale vermenging doorheen de eeuwen. Bij Levantijnse mensen zijn er nog opvallend veel blanke kenmerken te zien. Volgens de Kerkvader Sint Hippolytus zijn Germanen afstammelingen van Shem, Semieten dus, en volgens de Proza-Edda van Snorri Sturluson kwam Odin*, voorvader van de Germanen, uit het oosten westwaarts om hier patriarch te worden van vele afstammelingen. De bloedlijnen van de Germanen zijn doorheen de geschiedenis zuiverder gebleven omdat zij zeer gesloten krijgsvolkeren vormden. De Gelukzalige Katharina Emmerich droeg de heilige stigmata en heeft in visioenen veel gezien van de Heilsgeschiedenis; zij beschreef Semieten, waaronder Christus en Maria, steeds als blank en zei dat zij gezien had hoe blanke volkeren doorheen de geschiedenis nobeler waren dan de donkerdere volkeren. Zij is dan ook “rassis” genoemd geworden door tegenstanders van haar heiligverklaringsproces. Men kan veilig zeggen dat Zuster Emmerich heiliger was dan antiracist en modernistische kribbelaar Mark van de Voorde. Op basis van haar visioenen, nota bene, werd het huis van de Allerheiligste Maagd Maria in Efeze gevonden, hetwelk overeenkwam met de beschrijving van Katharina Emmerich. Ook heeft zij gezien hoe de volksstammen die zich na de Zondvloed uitgebreid hadden in gehoorzaamheid tot hun patriarch Noë raciale vermenging vermeden.

  Wat de woorden van Sint Paulus betreft dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen Judeeër en Griek: Dat betreft uiteraard de orde van gratie, en niet de orde der natuur. Alle menselijke volkeren, zonder onderscheid, zijn geroepen tot het regeneratief water van de doopvont, geroepen tot de eeuwige glorie via bekering, christelijke belijdenis en levenswandel. Etniciteiten blijven bestaan, en daarmede de plicht van de volksleider tot grensbescherming en de behoudenis van eigen volksaard. In christelijke tijden hebben vorsten de grenzen van hun domeinen verdedigd tegen Moren en Turken, en de wapenglorie van overwinnaars op dat gebied werd door de christenen geëerd; in de huidige tijden van secularisme en sociaal en politiek atheïsme worden zij binnengehaald met belastinggeld van de inheemse bevolking die er de dupe van is.

  Het Vierde Gebod verplicht ons om vader en moeder te eren, maar dit gebod beperkt zich niet enkel tot de directe vader en moeder, maar strekt zich ook uit tot de voorouders die hen voorafgegaan zijn. Dat houdt onder andere in dat men de raciale erfenis van de eigen volksstam intact houdt, de bloedlijnen dus zuiver houdt.

  Zeggen dat er nood is voor blanken om blank landsterrein te hebben om in te wonen is een christelijke uitspraak, zoals het ook christelijk is om te zeggen dat negroïde volkeren nood hebben aan negroïde landsterrein. Dit is trouwens een noodzakelijke basis voor vriendschappelijkheid tussen volkeren en rassen, want rassen en etniciteiten in een maatschappelijke smeltpot smijten is een recept voor chaos en conflict.

  * Christenen moeten uiteraard de afgod Odin afwijzen als een leugen, maar dergelijke afgoden werden dikwijls gebaseerd op historische menselijke koningen die na hun dood aanbeden werden door hun volkeren. De kans is dus groot dat er een menselijke Odin geweest is die een gemeenschappelijke voorouder van de Germanen is.

  1. Verbolgen Parochiaan

   Ik was jarenlang abonnee op “Kerk & Leven” tot mij het volkomen tekort aan artikels over het Geloof en de overvloed aan PoCo-propaganda te gortig werd. Schrijvelaar Van de Voorde exceleert in dergelijk soort eenzijdige, islamofiele PoCo-propaganda

 2. Filip Janssens

  Hier in de Emmaüs-parochie in Sint Michiels kunnen we de heer Van de Voorde en zijn team al jarenlang aan het werk zie! Zo was het de gewoonte bij het begin van de missen te bidden voor Syriërs, Jemenieten, Palestijnen, en alle andere moslims die zich bezig hielden met moord en brand! Nooit werd ons gevraagd een moment stil te staan bij de dagelijkse jacht op Copten in Egypte, het gestadige uitroeien van de christenen in de Gazastrook, de vernietiging van de christelijke cultuur in Turkije, kortom het lot van de christenen in het Midden-Oosten was en is absoluut geen prioriteit voor onze Emmaüs-gangers! Beter zelfs, ook het welzijn van de eigen parochianen komt nu op de achterbank te liggen! Alle kerken in de parochie worden gesloten, sommigen worden afgebroken, er zou 1 enkele nieuwe kerk gebouwd worden (uiteraard door een bevriende betonboer, daar kennen de CD&V’ers er wel enkele van), ik hou mijn hart al vast als ik zie welke grauwe bunkers er hier in Brugge dagelijks opgetrokken worden. En dan zijn Joachim Coens en zijn fletse bende verwonderd dat ze steeds rapper aan het verdampen zijn! Maar misschien is dat wel de bedoeling van Mark en zijn ‘christelijke?’ vrienden!

 3. Vlaamse Stamboek Europeaan

  Wie neemt die schrijvelaar nu nog ernstig en dan bovendien zeker nog wanneer hij schrijvelt in een publicatie der Linkse uitgeverij Roularta ?

Trending

%d bloggers liken dit: