Een tijdje geleden schreeuwde de leugenpers moord en brand omdat een jonge vrouw, Carrera Neefs, op 11 november een bloem ging neerleggen op het graf van een gesneuveld soldaat: een Nederlandse oorlogsvrijwilliger die, net als de Vlaamse oostfrontstrijders, vocht in de divisies van de Waffen-SS. Omdat de vrouw verkozen is als gemeenteraadslid in Wuustwezel op een N-VA-lijst, en intussen actief was bij het VB, werd de zaak opgeklopt tot een relletje.

Gisterenavond laat, 28 november om 22.28 uur, stuurde het Partijbestuur van het Vlaams Belang een niet-ondertekende email aan Carrera Neefs om haar te melden dat ze uit de partij gezet werd. Tegelijk werd de beslissing door voorzitter Tom Van Grieken bekend gemaakt via de krant De Zondag, die vandaag verspreid werd.

In de email geeft de partij twee redenen voor het ontslag: het neerleggen van de bloemen op het oorlogsgraf, en een bezoek aan de Nederlandse nationalist Constant Kusters. Dat klinkt als volgt: ‘ Op 11 november 2020 hebt u bloemen neergelegd aan het graf van een gecontesteerde Nederlandse SS’er. U hebt hiervan bewust beelden gedeeld op uw sociale media. U weigerde de bewuste beelden te verwijderen, ondanks de expliciete vraag van zowel de nationale persverantwoordelijke als van de politiek secretaris van het Vlaams Belang. Hierdoor kon de mediahetze en de schade aan onze partij verder aanzwellen. Kort na deze feiten, hebt u ook nog een bezoek gebracht aan de voorzitter van de NVU (een Nederlandse neo-nazipartij), poseerde u samen met hem voor hun partijvlag en werden deze foto’s op hun sociale mediakanalen gedeeld. Door uw individuele acties hebt u het Vlaams Belang onmiskenbaar schade berokkend.’ (Lees de volledige mail onderaan dit artikel).

Carrera Neefs reageert verbolgen. ‘ Ik heb niets verkeerd gedaan, en ik zou het opnieuw doen. In elke oorlog zijn er twee kanten van het verhaal, en elke soldaat die erin dapper sneuvelt is een slachtoffer. Wij jongeren zijn het beu dat men constant gaat bepalen wat wel en wat niet mag gezegd of gedaan worden. Ik stel ook vast dat nationalisten in het verleden, zoals het Vlaams Blok met Karel Dillen en Filip Dewinter, géén probleem hadden met het gaan neerleggen van bloemen op dezelfde graven. Misschien moeten Van Grieken en de VBJ dus maar ophouden met het citeren van Karel Dillen of het verspreiden van zelfklevers waar hij op staat? Want die zou met mijn bloemenhulde zeker géén probleem gehad hebben! Ook straf dat ik in heel dit verhaal geen enkele keer persoonlijk met Tom Van Grieken over deze kwestie heb kunnen spreken.’

Bij de achterban van het VB zijn de meningen verdeeld. Kaderleden en mandatarissen lijken de beslissing van Van Grieken en het Partijbestuur in grote mate te steunen. ‘Ze heeft vooral door dat posten via sociale media haar ’15 minutes of fame’ gehad, maar daardoor de partij geschaad. Dat kan niet betwist worden. Het allergrootste doel is in 2024 deze regering omver werpen en eindelijk Vlaanderen de rechtse coalitie geven die het verdient. Daarvoor is een samenwerking met N-VA essentieel. Dus dit soort soloslim-operaties moet beëindigd worden.’

Bij de radicalere achterban van het VB daarentegen, bij leden en militanten, klinkt gemor. ‘2024 is een illusie’, zo klinkt het daar. ‘ De N-VA zal nooit met het VB samenwerken, anders hadden ze dat nu al wel gedaan in die gemeenten, waar VB en N-VA een meerderheid hebben. Bart De Wever zet Tom van Grieken via de pers aan tot dit soort zuiveringen. Zowel De Wever als de leugenpers weten nu dat Van Grieken daarin meegaat: Ze zullen dus de klopjacht op ‘stoute’ VB’ers nog opvoeren. Het voor de wolven gooien van je eigen mensen wakkert alleen de honger van de roedel wolven aan, en zal op termijn tot niets leiden.’

ONTSLAGMAIL van VB aan CARRERA NEEFS

Geachte mevrouw Neefs,

Op 11 november 2020 hebt u bloemen neergelegd aan het graf van een gecontesteerde Nederlandse SS’er. U hebt hiervan bewust beelden gedeeld op uw sociale media.

U weigerde de bewuste beelden te verwijderen, ondanks de expliciete vraag van zowel de nationale persverantwoordelijke als van de politiek secretaris van het Vlaams Belang. Hierdoor kon de mediahetze en de schade aan onze partij verder aanzwellen.

Kort na deze feiten, hebt u ook nog een bezoek gebracht aan de voorzitter van de NVU (een Nederlandse neo-nazipartij), poseerde u samen met hem voor hun partijvlag en werden deze foto’s op hun sociale mediakanalen gedeeld.

Door uw individuele acties hebt u het Vlaams Belang onmiskenbaar schade berokkend.

De zaak werd besproken op het Partijbestuur en er werd opdracht gegeven aan de nationaal secretaris om met u een gesprek aan te gaan om u de mogelijkheid te bieden uw relaas van de feiten te doen en uw houding vandaag te kennen. De nationaal secretaris heeft daarvan verslag uitgebracht aan het Partijbestuur.

 • Het Partijbestuur is van mening dat u geen schuldbesef heeft en leidt dit af uit het feit dat u nog altijd vindt dat de partij geen schade heeft geleden omwille van uw acties, en dat u uw acties zou herhalen.
 • Het Partijbestuur is van mening dat loyauteit van twee kanten moet komen en stelt vast dat uw loyauteit naar het Vlaams Belang in dit geval niet aanwezig is. U ging niet in op de vraag van het Vlaams Belang om foto’s van de bloemenneerlegging te verwijderen.
 • U hebt tijdens het gesprek met de nationaal secretaris ook te kennen gegeven dat u geen enkel document wil tekenen waaruit uw loyauteit naar de partij formeel wordt vastgelegd.

Derhalve heeft het Partijbestuur beslist om u met ingang van vandaag uit te sluiten als lid van het Vlaams Belang. Dit houdt ook in dat u niet meer namens de partij kan spreken of optreden. De relevante statutaire passage luidt als volgt:

“De partijvoorzitter of het partijbestuur is gemachtigd om onverwijld tuchtsancties op te leggen of beslissingen te treffen, steeds en uitsluitend in het algemeen belang van de partij, en met name ingeval van noodwendigheid of hoogdringendheid.”

Een kopie van dit schrijven wordt ter kennisgeving gestuurd naar de provinciaal voorzitter, de regiovoorzitter en de afdelingsvoorzitter.

Partijbestuur Vlaams Belang
+32 (0)2 219 60 09 | www.vlaamsbelang.org

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

31 reacties op “Vlaams Belang zet Carrera Neefs uit partij: lees de ontslagbrief”

 1. […] NB en Carrera Neefs, de jonge nationaliste die door het VB uit de partij werd gezet omdat ze een bloemenhulde bracht aan gesneuvelde Oostfrontvrijwilligers. Ongeveer de helft van de aanwezigen behoorde tot het nieuwe netwerk van zelfstandige lokale […]

 2. briers ghislain

  Tom zou moeten weten , dat als de poco bloedhonden prooi geroken hebben , ze pas echt wild worden . En dus door paniekerig een gemeenteradslid uit de partij te zetten , in plaats van zich te distantieren en zeggen dat dit iets ter persoonlijken titel was , is hij door het stof gekropen . de ideale motivatie voor de poco meute om iedereen met wat naambekendheid zijn doen en laten te gaan uitpluizen om schandaal te kunnen schoppen . Hoe banger je hiervoor bent , hoe erger het word . Toen men Lode Claes voor de voeten wierp dat hij tijdens de oorlog schepen geweest was , heeft die geantwoord : dus ik heb bestuurservaring in zeer moeilijke omstandigheden . En de criticasters stonden er met de mond vol tanden bij .

 3. Mevrouw Carrera N., vraagt naar verluidt vruchteloos inzage van de partij statuten. Wanneer de statuten geen uitsluitsel zouden geven over het geschil tussen Tom Van Grieken & Vlaams Belang en mevrouw Carrera, dan zou normaliter de algemene ledenvergadering het laatste woord moeten hebben. Bij onderhavig geschil beschuldigt de voorzitter betrokken partijlid van door haar bezoek, aan een Duits militair kerkhof, de partij schade te hebben berokkend (sic). Bewijzen van de opgelopen schade worden niet voorgelegd noch verduidelijkt. Dus, bij gebreke van harde bewijzen misbruikt Tommeke het woord “schade” als een containerbegrip om alsnog betrokkene met niet-bewezen insinuaties te beschuldigen. Welkom bij de kafka Vlaams Belang.
  De stamboeknationalisten, bij het VB, zijn al langer dan vandaag een doorn in het oog bij de invloedrijke zionistische vleugel van N-VA Antwerpen. Het is voor haar dan ook een kleine moeite om via Bart De Wever zizanie te zaaien bij het VB.
  De statuten van het Vlaams Belang heb ik niet gevonden op internet. Wel van N-VA. Quid transparantie? Wat ik wel vond is een beginselverklaring van het VB. Zo leest men dat luidens de partij: “De mens vrij is en de partij zich zal inzetten voor het beschermen van de individuele mens tegen het misbruik van staatsgezag (resic) . De partij (VB) verdedigt de vrijheid van meningsuiting, als eerste en belangrijkste beginsel van een democratische inrichting van de maatschappij”. “De overheid moet de rechten van elke burger respecteren en moet hun rechtszekerheid waarborgen”. Waarop wacht Tommeke om die mooie theorie bij analogie, prioritair, toe te passen binnen het Vlaams Belang, en meer bepaald mbt de case Carrera vs Tom Van Grieken ? Uw geloofwaardigheid staat op spel geachte partijvoorzitter. Ik veroorloof mij dan ook om u vriendelijk te adviseren, dringend te stoppen met uw autocratisch partij beleid.
  En indien deze storm, in een glas water, toch zou blijken, voor u, imagoschade op te leveren, dan mag u de verantwoordelijkheid hiervoor, voor mijn part, op uw rekening plaatsen.

  1. Vruchteloos inzage in de partijstatuten? Die kan iedereen lezen en vinden… ik heb ze hier liggen en ik vind het heeeeeeeeeel straf dat een partijlid die niet zou kennen of krijgen. Idem voor het charter. Dat is gekend en geweten. Flauwekul dus dat je daar niet aan kunt komen.

   Dat ze daarmee aankomt vind ik gezwets van de bovenste plank. Ze zou beter eens expliciet uitleggen op wiens vraag ze bloemen is gaan leggen op het graf van Heubel EN waarom ze zich met Custers en de NVU inlaat!!!

   1. Dezer dagen loopt het proces tegen Melikan Kucam, in hoofde van fraude humanitaire visa, mensensmokkel en afpersing. Betrokkene was, luidens de pers, gemeenteraadslid voor N-VA in Mechelen en medewerker van wijlen staatssecretaris voor asiel, Theo Francken. Het openbaar ministerie beschuldigt de verdachte zich te hebben verrijkt op de kap van de christelijke Syrische gemeenschap en vordert tien jaar cel. Uiteraard zware feiten/beschuldigingen. Mij is het niet bekend dat Theo Francken of Bart De Wever nu al in het huidig stadium van de procesgang hun lid & medewerker schuldig achten. In onze rechtstaat geldt overigens het vermoeden van onschuld zolang de verdachte niet veroordeeld is.

    Het is dan ook opmerkelijk dat mevrouw Carrera Neels, die door het gerecht nergens van beticht wordt desondanks door haar eigen partij, onterecht disciplinair wordt gesanctioneerd in hoofde van futiliteiten, die strict genomen tot de privésfeer behoren. Een karaktermoord, voor illusoire beloftes van BDW, in het vooruitzicht van coalities met het VB
    in 2024.

    VB en BDW maken hier een slechte beurt.

 4. VB moet toch opletten om haar militanten niet te slachtofferen aan poco-MSM.

  1. Frederik Van der Linden

   Helemaal akkoord met de stelling van Freddy !

 5. Führer befelhlt wir folgen? Nee bedankt. Mevrouw Carrera Neefs heeft geen misdrijf gepleegd door een bloemeke te leggen op een soldatenkerkhof. Voorzitter Tom Van Grieken dwaalt. Zijn Stalinistische sanctie/zuivering is niet alleen buiten proportie maar tezelfdertijd ondemocratisch. Ik had het charter ook niet ondertekend. Wanneer ik zou verplicht worden te moeten kiezen tussen de partijdictatuur en de vrije meningsuiting gaat mijn voorkeur naar de laatste optie. Bij een democratische partij wordt de individuele vrijheid van de burger in zijn private leven gerespecteerd. Onderhavige politieke repressie getuigt van een karaktermoord en een totalitaire censuur bij het Vlaams Belang. Was het niet de Belgicist BDW (N-VA) die voorzitter Van Grieken, op televisie, aanspoorde op politieke zuiveringen bij het Vlaams Belang? Uiteraard om verdeeldheid te zaaien en het VB finaal electoraal te verzwakken met de volgende verkiezingen.
  Stop de politie correcte waanzin.

  1. Dit gaat ook niet alleen om een bloemmetje. Dit gaat ook om haar contact met de neo-nazi scene rondom Dhr. Custers.

   En in dat charter staan ook dingen die verdorie iedere mandataris zou moeten ondertekenen want het is ook instrument tegen overloperij en dies meer.

 6. De dubbele moraal in dit land is echt belachelijk. Toen 2 jaar geleden de jongsocialisten van SPA filmpjes maakten met op de achtergrond communistische propaganda van Lenin, dan werd daar helemaal geen gevolg aan gegeven. Dit waren destijds de commentaren van socialisten: “Laat ons dit toch niet overdrijven” of “Ik begrijp niet dat mensen daar aanstoot aan nemen.” of “Lenin heeft zijn plek in de geschiedenis verdiend”. Er werd toen niemand uit de socialistische partij gezet.
  De rode terreur van Lenin, Stalin, Pol Pot en Mao Zedung heeft zoveel miljoenen meer doden veroorzaakt. Links mag alles en excuseert zich nooit. Het is een teken van zwakte om steeds te knielen voor de wil van links.
  De migratiekampioen van Vlaanderen, NVA, is ook wel de laatste om nu met het moreel vingertje te zwaaien. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de vervanging van ons volk.

 7. Lectori salutem !

  Dat “De Zondag” , net als “K(n)ack” in de korf ener PoCo-propaganda uitgeverij ,daarover rapporteert is niet verbazingwekkend. Lees op de webstek van “de Zondag” eens het artikel ter zake en let op de flagrante, Links-bevooroordeelde wijze van vraagstelling der betreffende PoCo-reporter. Kennelijk is de gave om neutraal, objectief-correct te rapporteren zonder Links-ideologische politiek-correcte vooroordelen hem niet verleend, anders zou hij hoogstwaarschijnlijk onmogelijk voor deze uitgeverij zijn bagger PoCo-prietpraat mogen schrijvelen. De artikels die het journaille van zusterblad “K(n)ack” afscheiden zijn vaak van hetzelfde lamentabele niveau. Dit, met als triest ongelofelijk culminatiepunt de bevooroordeelde stelling van één der hoofdredacteurs die botweg onbewezen poneerde dat : “wie nog wil ontkennen dat racistische stereotypen diep in het Vlaamse DNA zijn ingebakken, is ziende blind”(sic). Ja, u leest dit wel degelijk juist, een schrijvelaar van “K(n)ack” heeft deze boude bewering afgescheiden onder de gedaante van een gedrukte keutel, zwart-op-wit ! Deze volkomen onterecht veralgemenende nestbevuilende uiting van pure & onversneden Oikofobie is niet alleen spuwen in het gelaat van de “klant”, de Vlaamse lezer maar getuigt tevens van een totaal gebrek aan commerciëel doorzicht door de “klant” zo grofgebekt te beledigen ! Welke ondernemer of kleine zelfstandige zou zijn klant zo grof in zijn eer te tarten in de hoop dat hij/zij toch “klant” zou blijven ??? Met elk tijdschrift, uitgegeven door deze uitgeverij, dat ge u aanschaft als abonnee of losse nummer koper, betoont ge uw instemming met die kleinerend-beledigende bewering die op politiek-correct los drijfzand stoelt. Denk er over na en hou uw geldbeugel dicht ! Dat met ONS belastinggeld de Pers wordt gesteund en dat wij dat nog blijven dulden, getuigt van ons betreurenswaardig masochisme !

 8. Ik stem VB en vind het terecht dat ze uit de partij is gezet. Te meer omdat het echt niet bij die bloemen alleen is gebleven.

  1. Mee eens. Ofwel maak je deel uit van de partij en dan teken je dat charter ofwel maak je er geen deel van uit en dan moet je de consequenties maar aanvaarden. Trouwens ik snap niet wat sommige Vlaams-Nationalisten anno 2020 nog bezielt om met dat Duitse islamofiele socialistische dictatortje te dwepen. Dat gedachtengoed heeft ons nooit iets te bieden gehad en zorgt er vandaag de dag alleen maar voor dat mensen van het Vlaams-Nationalisme afgeschrikt worden. Mensen als Carrera zijn deel van het probleem, niet van de oplossing. Ik sta in deze 100% achter Van Grieken. Laat de tweede wereldoorlog daar waar hij thuishoort, namelijk in de geschiedenisboeken.

   1. Misschien toch eens gaan kijken op de facebookpagina van Carrera. Dat werpt een heel ander licht op de zaak dan wat Van Grieken verklaart…

   2. Duizenden soldaten met joodse familiebanden hebben in de tweede wereldoorlog in het Duitse leger gediend. De joodse Majoor Leo Skurnik, een van de strijders, kreeg voor zijn inzet zelfs het ijzeren kruis. Bron: De Britse krant Daily Telegraph. De krant publiceerde in december 1996 een onderzoek van de Amerikaanse student geschiedenis Bryan Rigg (25) van de universiteit van Cambridge. Zo was de Duitse maarschalk Erhard Milch halfjoods. Milch was plaatsvervanger van de bevelhebber van de luchtmacht, Hermann Göring. Göring wist van de afkomst van Milch maar vervalste documenten om het geheim te houden. In januari 1944 had de Wehrmacht 77 hoge officieren van gemengde joodse afkomst in dienst. Rigg sprak met een Duits officier die zijn vader in een concentratiekamp had bezocht, terwijl hijzelf medailles droeg voor zijn heldendaden in de oorlog. In Finland hadden de Finse joden en de Wehrmacht & SS een gemeenschappelijke vijand: het communistisch Rusland van Stalin. Adolf Eichmann werd gekidnapt door de Israëlische geheime dienst in Argentinië en op 15 december 1961 ter dood veroordeeld in Israël na een controversieel proces. Na de uitspraak van het vonnis gingen in Israël stemmen op tegen de ter dood veroordeling van Eichmann. Een belangrijke groep Israëlische intellectuelen, onder aanvoering van Martin Buber, Shmuel Hugo Bergmann en Gershom Scholem dienden een petitie in bij de regering, waarin zij verzochten Eichmann niet te executeren. Hun motivatie:” Wij geloven dat het afronden van Eichmanns proces met diens executie afbreuk doet aan het beeld van de holocaust en dat de historische en morele betekenis van dit proces erdoor vertekend wordt”. Aan deze oproep gaf de regering geen gehoor.
    Tot slot een commentaar over de controverse Vlaams Belang vs mevrouw Carrera Neels. Net als eenieder heeft mevrouw Carrera het volste recht op eerbiediging van haar privéleven, familie- en gezinsleven. Geniet zij van het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Heeft zij het recht haar overtuiging tot uitdrukking te brengen. Eenieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. De uitoefening van deze vrijheden kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij wet (!) zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid etc.(ingekort). Aldus het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele vrijheden. Derhalve vind ik persoonlijk de sanctie tegen mevrouw Carrera illegaal en strijdig met voornoemd verdrag.

 9. H.Wessel , zaliger gedachtenis.

  Schandalig ! Er geldt geen enkele Wet die verbiedt om bloemen leggen aan het graf van een gesneuvelde soldaat, ongeacht aan welke kant van het militair conflict hij sneuvelde. Evenmin is er enigerlei verplichting tot bevooroordeeld, dom politiek-correct (wan)gedrag om dergelijk respectvol initiatief te laken, GEEN ENKELE ! Tot spijt van elke Linksoloog aan één of andere PoCo-Loge univ, elk mei-68-fossiel of PoCo-gazettepraat schrijvelaar, PoCo-hoernalist der audio-visuele desinfomatie media, PoCo-geïndoctrineerde gelovige der Linkse PoCo-Kerk etc… “In het algemeen belang der partij”(sic) ??? Dit riekt in dit geval naar flagrant puur & onversneden machiavellistisch opportunisme om de hielen te likken der fanatieke, gauchistische meute desinformatie afscheidende MSM-reporters en dito persmuskieten die er anders weeral een sneu PoCo-propaganda griezelverhaal sprookje zouden omheen weven om het VB nogmaals proberen te besmeuren. De journalistieke beerpunt ter zake zit nog volgepropt met dergelijke stinkende journalistieke “munitie”

  1. Bloemist tot in de kist.

   Dag Horst, inderdaad bij mijn weten is er geen wetgeving of stedelijke/gemeentelijke verordening die dat verbieden zou.

 10. Zeer kwalijke ontwikkeling m.i.

  “Bart De Wever zet Tom van Grieken via de pers aan tot dit soort zuiveringen. Zowel De Wever als de leugenpers weten nu dat Van Grieken daarin meegaat: Ze zullen dus de klopjacht op ‘stoute’ VB’ers nog opvoeren. Het voor de wolven gooien van je eigen mensen wakkert alleen de honger van de roedel wolven aan, en zal op termijn tot niets leiden.’”

  Inderdaad, VB is aan het vervellen tot een NVA 2 op vlak van identitair nationalisme (of het gebrek ervan, men ruilt het in voor een liberaal nationalisme), en dat is grotendeels op het conto van Van Rooy en vooral Van Grieken te schrijven.

  Dit loopt ook heel toevallig parallel met de ontwikkelingen binnen het Nederlandse FVD.
  Fausto zei daarover: het is niet het Nanninga-liberalisme dat jongerenstemmen oplevert, maar juist het Thierry-Borealisme.
  Hetzelfde geldt voor VB: Haar populariteit dankt ze juist aan haar radicalisme.
  Links omarmt haar radicalen. Rechts ontdoet zich van iedereen die links en liberaal een “racist” noemt.

  “Het allergrootste doel is in 2024 deze regering omver werpen en eindelijk Vlaanderen de rechtse coalitie geven die het verdient. Daarvoor is een samenwerking met N-VA essentieel. Dus dit soort soloslim-operaties moet beëindigd worden.’”
  -Dit is al helemaal jammer.
  Blanke mensen worden overal ter wereld aangevallen OMDAT ze Blank zijn.
  Het VB focust zich op verkiezingen winnen?
  Dan is het duidelijk dat in parlementaire democratie geen hulp te verwachten valt voor wie Blanke mensen graag wil zien overleven in deze anti-Blanke machinatie.

  “‘2024 is een illusie’, zo klinkt het daar. ‘ De N-VA zal nooit met het VB samenwerken, anders hadden ze dat nu al wel gedaan in die gemeenten, waar VB en N-VA een meerderheid hebben.”
  -Dat gejank over 2024 altijd. De brainwashing van onze jeugd op school en tv gaat ook gewoon door hoor. Verkiezingen komen pas aan het einde van de rit. Als zowel VB als NVA nalaten om een écht identitair antwoord te bieden op linkse anti-blanke omvolkingspolitiek en indoctrinatie dan zal de oplossing van elders moeten komen.

  Jammer genoeg lijkt zelfs Dries de kant van de liberale Van Grieken te kiezen in deze;

 11. Liliane Cottenie

  Dat was geen trut Niki maar een eerlijke vrouw die bewees dat al die doden die op alle kerkhoven liggen voor hun ideaal gestorven zijn en daarvoor eerbied verdienen.
  Maar door trutten zoals jij hebben die linksen alweer hun slag thuis gehaald zullen wij als Vlamingen
  Altijd bedelen bij de poort en dat is de schuld door hen die”er willen bijhoren……..”

 12. Praat eens met mijn Opa die als kleine jongen werd weggehaald van zijn familie voor te gaan werken in Duitsland Dresden…

  1. hectorvo250gmailcom

   Mogen wij misschien ook eens gaan praten met die vele Vlaamsgezinde Oma’s die destijds op straat zijn toegetakeld met scheermessen en ander marteltuig, kaal geschoren, verrot zijn gescholden en tot in hun ziel vernederd? Het is zo maar een vraag, Niki, meer niet.

   1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

    U mag! Praten helpt, misschien.

    Ook ik vind dat die vele Duitsgezinde Oma’s destijds niet toegetakeld hadden mogen worden, op straat niet, en elders evenmin, met “scheermessen en ander marteltuig, kaal geschoren, (enz.)”. Het is zo maar een mening, meer niet.

    Maar … vocht die Willem Heubel tegen de Russen, en later tegen de Canadezen, ook al uit liefde voor zijn vaderland, uit een soort “Nederlandsgezindheid”, zoals volgens sommigen de Vlaamse SS-ers Russen gingen vermoorden uit “Vlaamsgezindheid”?

    1. Eind juni 1940 na de Franse capitulatie, verklaarde Hubert Pierlot, Belgische premier, vanuit Frankrijk op de radio de vijandelijkheden met nazi-Duitsland voor beëindigd. De eerste collaborateurs waren Belgische militairen die met militair
     materieel, vanuit Duinkerken, naar Engeland vluchtten om de strijd aan de zijde van Churchill verder te zetten. Op bevel Belgische regering werden ze door de Belgische krijgsraden (Frankrijk) prompt veroordeeld voor hun patriotisme en pas in 1949 gerehabiliteerd. In 1941 namen meer dan 1 miljoen Russen spontaan dienst bij de Wehrmacht om te vechten tegen het communisme. In 1944/45 viel het Engels leger Griekenland binnen om te vechten tegen de Griekse communistische weerstand. Conclusie: De Oostfronters waren, lijkt mij, in 1941 in Europa pioniers in de strijd tegen het communisme. Na de bevrijding voerden Amerikanen en Britten ook nog oorlogen tegen het communisme in Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika om niet te spreken over de repressie tegen communisten in eigen land tijdens het begin van de jaren 1950. Herinner u het MaccCarthisme. Dat zijn naakte feiten. Los hiervan, laat iedereen oorlogsslachtoffers gedenken op een waardige manier, ongeacht hun motieven en verleden. Dit is toch gewoon een natuurrecht.

    2. dat is lang verleden tijd zouden niet beter spreken wie NU DE VOLKSVERRADERS EN COLLABORAREURS ZIJN juist ja de media en onze linkse politiekers en ja zet de NVA er maar bij

    3. Horst Wessel junior

     Hij vocht voor ZIJN ideaal, ongeacht welke ethische bezwaren u daar zou mogen tegen hebben, wat trouwens uw volste recht is.

     1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

      “Hij vocht voor ZIJN ideaal”. Mogelijk, ik ken die Willem Heubel niet. Men neme het mij dan ook niet kwalijk dat het mij niet erg duidelijk is welk “ideaal” dat geweest zou kunnen zijn.

      Zoals ik niet weet op welke idealen “IS strijders” zich beriepen om in Syrië en Irak te gaan moorden, heb ik er geen idee van welk soort van idealen de Nederlanders, Denen, Noren, Walen, Vlamingen, …, koesterden die zich vrijwillig aanboden om als SS-er in Rusland te gaan schieten op mensen die hen niets hadden misdaan – en ook geen plannen hadden om hen wat dan ook te misdoen.

      Ik kan me voorstellen dat iemand die zich Horst Hessel Junior noemt wel meent te weten welk verheven ideaal de SS in het algemeen voor ogen had, dat elitekorps van lieden die niet alleen vochten tegen Russen, maar ook elders zeer moedig mensen martelden en doodden, zoals in Oradour-sur-Glane, en, dichter bij huis, in Breendonk.

      Ach, maakt u zich verder toch geen zorgen. Het kan mij – echt waar! – eigenlijk geen fluit schelen dat wie ook om het even waar in de wereld bloemen gaat leggen op welk graf ook. En het stoort mij allerminst dat iemand zoiets doet om van die nobele daad onder gelijk gezinden foto’s te kunnen verspreiden tot meerdere eer en glorie van zichzelf.

      1. Horst Wessel reincarnatus, Bielefeld

       Tal van college studenten werden destijds opgejut door priester-leraars om te gaan vechten in Rusland tegen “het goddeloze communisme”. Mijn vader was één dezer naïevelingen en stond op het punt te vertrekken in het station toen mijn grootvader hem vatte en hem hardhandig mee terug naar huis sleurde. Wie er in trapte en vertrok ter doffe ellende en wel levend terug kwam werd daarna door diezelfde priesters “geroyeerd” . Trieste en soms bittere verhalen ter zake zijn vaak te lezen in de Vlaamse patriottische tijdschriften “Bormshuis-Broederband” en “Berkenkruisje”. Ik ben op beide geabonneerd en kan ze u warm aanbevelen ter uwer bekering van gedweeë gelovige der PoCo-Kerk.

      2. Hitler heeft het dictaat van Versailles 1919 misbruikt met te hallucineren over een militair revanchisme en territoriale
       expansie in Europa. Ik ga niet oordelen over idealen van individuele mensen, die zijn trouwens strict genomen persoonlijk en kunnen verschillen van mens tot mens. Tijdens de oorlog hebben mensen partij gekozen voor een of ander kamp, dikwijls met zware consequenties en zonder mogelijkheid om hun keuze te herroepen. Anderen hielden zich afzijdig. Minister Pucheu (Vichy Frankrijk) heeft bijvoorbeeld een poging gewaagd om uit de collaboratie te stappen. Ondanks garanties op amnestie door generaal Giraud werd deze niet gevolgd door het Vrije Frankrijk, en werd luidens generaal de Gaulle, op grond van “Raisons d’Etat” geëxecuteerd. Het dient gezegd dat zijn politiek verleden in de regering van Vichy beladen was.

       Wat het kamp van Breendonk betreft, wens ik te vermelden dat de Belgen die aldaar terecht kwamen
       tijdens de bezetting, naar verluidt, geen doetjes waren, eufemisme voor de Duitstalige kwalificatie van personen verdacht van terrorisme, spionage enz…. In tegenstelling met de Vlaamse verdachten van collaboratie of sympathisanten van het Duitse Rijk na de bevrijding. Een opinie delict volstond toen al om linea recta naar Breendonk te verhuizen waar het verzet folterde en verkrachtte uit puur sadisme (getuigenissen van slachtoffers). De daders van wanddaden tegen politieke dissidenten konden in 1949 genieten van een algemene amnestie […]. Quid amnestie voor de collaborateurs?

       Vanaf de bevrijding werden Oostfronters, die konden gevat worden, door de Belgische overheid, na een showproces voor het executiepeleton gebracht of werden in het beste geval veroordeeld tot zware gevangenisstraffen. Hierdoor maakte de Belgische overheid zich schuldig aan oorlogsmisdrijven. Vlamingen en Belgen die een Duits uniform droegen waren namelijk reguliere Duitse soldaten, volgens de internationale wetten, en worden als dusdanig bij krijgsgevangenschap beschermd door de Conventie(s) van Geneve. Dit betekent dat ze als krijgsgevangen moesten behandeld en beschermd worden.
       Rechten en plichten van de overheid:
       Een van de belangrijkste bepalingen in de conventie is het gebod aan de partijen om krijgsgevangenen menselijk te behandelen. Hieronder valt onder andere het verbod op marteling. Ook mag de gevangennemende partij geen represailles uitvoeren tegen de gevangenen […]
       Krijgsgevangenen moeten zo snel mogelijk achter het front worden gebracht. Zij mogen niet aan de blikken en het commentaar van de burgerbevolking of de media worden blootgesteld.[15] Het tijdens de Golfoorlogen op de televisie tonen en ondervragen van krijgsgevangen Britse en Amerikaanse piloten door Irak was een oorlogsmisdrijf.

  2. Dresden, is dat niet die plaats waar de brave geallieerden een oorlogsmisdaad hebben begaan door een stad met brandbommen te bestoken en een paar honderdduizend burgers (vooral vrouwen en kinderen) levend verbrand hebben? De winnaars schrijven echter de geschiedenis. Maar ja, bloemen leggen op het graf van een soldaat dat is pas erg….

 13. Zeer slim van die trut… Nog wat ammunitie geven aan de linkse partijtjes en de media…

  1. Zou het dan vermeend “slim”(sic) zijn uit puur & onversneden machIaivellistisch opportunisme de hielen te likken van PoCo-journaille canaille gazettenprietpraat schrijvelaars ?

Trending

%d