Groot gekakel in het politiek correcte kippenhok:  het Vlaams Belang heeft in het Europees Parlement in Straatsburg niet voor één van de ontelbare bullshitresoluties gestemd en zich onthouden.  Een resolutie wilde een onbestaande ‘wet in Oeganda’ veroordelen die ‘de doodstraf zou stellen op homofilie’.  Maar die wet bestaat niet, en zal ook nooit bestaan; en dus stemde het VB niet voor die onzin, tot groot ongenoegen van de machtige en onverdraagzame homolobby.

Op sociale media buitelden domkoppen gisteren over elkaar heen om kritiek te geven:  Hendrik Vuye (nog steeds kwaad omdat hij niet op de VB-lijst mocht blijkbaar), Egbert Lachaert (Open Vld), Hilde Crevits (CD&V) en kandidaat-voorzitter voor CD&V Sammy Mahdi. “Dus niet alleen hebben tal van Vlaams Belang-politici een probleem met homoseksualiteit, sommigen vinden de doodstraf blijkbaar een terechte straf. Hallucinant”, tweette die laatste. En Crevits: “Ik kan dit niet geloven…”

Nochtans is het VB heel duidelijk in zijn standpunt.  ‘Wij zijn tegen elke vorm van geweld of vervolging van holebi’s overal ter wereld’, aldus Europees parlementslid Tom Vandendriessche.  ‘Maar de resolutie stipuleert duidelijk dat het om een onbestaande spookwet gaat die nooit door de Oegandese regering zou worden ingevoerd.  Bovendien verzet de resolutie zich tegen de doodstraf in het algemeen, overal dus, ook buiten Oeganda. Voor ons is dat een soevereine beslissing van elk land om al dan niet de doodstraf te handhaven. Vandaar onze onthouding.’

Vandendriessche heeft gelijk, want de resolutie zegt expliciet:  ‘verwerpt nadrukkelijk het gebruik van de doodstraf in alle omstandigheden’.  Terwijl we de doodstraf net dringend nodig hebben om een veroordeelde kindermoordenaar als Marc Dutroux definitief te verhinderen de familie van de slachtoffers nog langer te kwellen.  En het ook nuttig zou zijn om de veroordeelde kopafsnijders van terreurgroep IS in het publiek op te hangen, liefst voor de luchthaven van Zaventem waar ze hun misdaden (ook) gepleegd hebben, in plaats van ze nog vele jaren dop, OCMW of ziektegeld uit te betalen.

Bravo dus voor het VB, en aan de homolobby:  flikker op.  Ga nog maar wat dansen tussen de ballonnetjes op de praalwagen van de N-VA.

Voor wie zin heeft in bullshit, hier is de volledige tekst van van het Europarlement.

 1. 1.  is ten zeerste bezorgd over het feit dat de antihomowet opnieuw opduikt in het Oegandese politieke debat; veroordeelt met klem de retoriek van Simon Lokodo die homofobie en haat aanwakkert, en herhaalt dat het fel gekant is tegen alle vormen van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en tegen het aansporen tot haat en geweld jegens LGBTI-personen;
 2. neemt kennis van de verklaring van de woordvoerder van president Museveni, waarin het voornemen van de regering voor een nieuw wetsvoorstel wordt ontkend, en roept de Oegandese regering op zich aan deze verklaring te houden;
 3. benadrukt dat discriminatie van LGBTI-personen de meest fundamentele mensenrechtenbeginselen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondermijnt; herhaalt dat seksuele gerichtheid en genderidentiteit zaken zijn die onder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer vallen, zoals gewaarborgd door het internationale recht en nationale grondwetten;
 4. verwerpt nadrukkelijk het gebruik van de doodstraf in alle omstandigheden, met inbegrip van alle wetgeving die de doodstraf voor homoseksualiteit zou opleggen; verzoekt de EU en haar lidstaten er bij de Oegandese regering te blijven op aandringen om haar standpunt over de doodstraf te herzien;
 5. betreurt dat het Oegandese recht LGBTI-personen nog steeds in hoge mate discrimineert en dringt er bij de Oegandese autoriteiten op aan alle wetten te herzien die homoseksualiteit en LGBTI-activisme strafbaar stellen, met name uit hoofde van de artikelen 145 en 146 van het strafwetboek;
 6. herinnert de Oegandese regering aan haar verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht en de Overeenkomst van Cotonou, die de eerbiediging van de universele rechten van de mens eisen;
 7. is ernstig bezorgd over de algemene verslechtering van de mensenrechtensituatie van LGBTI-personen in Oeganda, onder meer de toenemende schendingen van hun sociale rechten, de vrijheid van meningsuiting, de rechten inzake gendergelijkheid en het recht op huisvesting; veroordeelt de recente moord op Brian Wasswa en betreurt het alarmerende aantal slachtoffers op grond van seksuele gerichtheid, onder meer door toedoen van de nationale veiligheidstroepen; dringt er bij de Oegandese autoriteiten op aan alle gewelddaden en aanvallen tegen LGBTI-personen grondig en onpartijdig te onderzoeken en de daders ter verantwoording te roepen;
 8. roept de Oegandese regering op de verhaalmechanismen binnen de politie voor schendingen van de mensenrechten te versterken, om ervoor te zorgen dat politieagenten hun plicht nakomen om de rechten van alle mensen, met inbegrip van leden van de LGBTI-gemeenschap, te beschermen, en om te waarborgen dat alle mensenrechtenverdedigers en ngo’s die namens de LGBTI-gemeenschap in Oeganda actief zijn hun legitieme activiteiten in alle omstandigheden kunnen voortzetten, met inbegrip van hun recht op vrijheid van vereniging, en dit zonder angst voor represailles en zonder enige beperking;
 9. herinnert Oeganda aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Cotonou en het internationaal recht om de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te eerbiedigen;
 10. verzoekt de EU-delegatie in Oeganda om de situatie van LGBTI-personen op de voet te blijven volgen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, mensenrechtenverdedigers en LGBTI-personen ter plaatse actief te steunen; benadrukt het belang van bewustmaking en begrip voor de situatie van LGBTI-personen en hun familie;
 11. verzoekt de EU in haar dialoog met de Oegandese autoriteiten daadwerkelijk ten volle gebruik te maken van de politieke dialoog waarin is voorzien in artikel 8 van de Overeenkomst van Cotonou, alsook van de LGBTI-toolkit en de bijbehorende richtsnoeren, om te helpen om homoseksualiteit uit het strafrecht te halen, geweld en discriminatie terug te dringen en verdedigers van de mensenrechten van LGBTI-personen te beschermen;
 12. herhaalt zijn eerdere oproepen aan de Commissie en de Raad om het begrip non-discriminatie op grond van seksuele gerichtheid op te nemen in de toekomstige overeenkomst ter vervanging van de Overeenkomst van Cotonou;
 13. verzoekt de EU de verdediging en de bevordering van de mensenrechten in Oeganda te versterken, met name via gerichte steun aan organisaties van het maatschappelijk middenveld en via de integrale toepassing van de EU-richtsnoeren inzake mensenrechtenverdedigers;
 14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de president van Oeganda, het parlement van Oeganda, en de Afrikaanse Unie en haar instellingen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “VB steunt bullshitresolutie Oeganda niet, homolobby boos”

 1. Dank u React voor het verspreiden van dit nieuws. Hilde Crevits is klaarblijkelijk de rol van cD&V in abortus en euthanasiewetgeving vergeten – doodstraf zonder rechtspraak-.
  Proficiat voor de VB afgevaardigden voor hun verstandige houding.

Trending

%d