Vlaams Belang geeft nieuwe Vlaamse Regering een onvoldoende

Voor het Vlaams Belang zijn de krachtlijnen van het nieuwe regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD ruim onvoldoende. Vooral de institutionele ambities zijn onbestaande. Het debat over de Vlaamse zelfstandigheid wordt door Jambon I doorgeschoven naar het Vlaams Parlement. Over de transfers richting Wallonië zwijgt de nieuwe meerderheid in alle talen.

‘Nog nooit was de Vlaams-nationale familie zo groot in het parlement en nog nooit was de communautaire ambitie zo klein’ zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens in een mededeling.

Symbolische maatregelen

Op het vlak van inburgering worden vooral maatregelen afgekondigd die op het eerste zicht fors ogen, maar uiteindelijk eerder symboolmaatregelen zijn. Er zou wel een bijdrage worden gevraagd aan de kost van de inburgering, maar die staat lang niet in verhouding tot de werkelijke kostprijs van een inburgeringstraject die 4300 euro bedraagt. De geplande wachttijd van zes maanden voor de kinderbijslag komt er zelfs niet. Toch was ze opgenomen in de startnota van Bart De Wever. Van een getrapte toegang tot de kinderbijslag – zoals ooit door N-VA bepleit – is al helemaal geen sprake meer. Ook de boete voor inburgeraars die niet slagen voor hun examen komt er niet. Een wettelijk hoofddoekenverbod in uitgeholde vorm lijkt er dan weer wel te komen. Ze zou echter niet gelden voor gemeentelijke diensten en – onderwijsinstellingen.

Sociale huisvesting

Het Vlaams Belang toont zich wél tevreden over de nieuwe verblijfsvoorwaarde voor de sociale huisvesting en de Vlaamse sociale bescherming.

‘We vrezen dat dit niet zal volstaan om te verhinderen dat onze sociale voorzieningen ook in de toekomst als een magneet zullen blijven werken op gelukzoekers uit alle windstreken. Over het aanpakken van misbruiken door allochtonen die hier een sociale woning bezetten, maar eigendommen in het thuisland hebben, blijft het ook oorverdovend stil. Ondanks de veelbelovende passages in de startnota’ zo stelt de partij in een eerste reactie.

Maximumfactuur voor rusthuizen komt er niet

De middelen voor Welzijn zijn opgetrokken maar zullen volgens het Belang ruim onvoldoende zijn om de wachtlijsten weg te werken. De noden bedragen 3 miljard euro. Daartegenover staat een budget van amper 550 miljoen. In het regeerakkoord is slechts sprake van een ‘ambitie’ om de wachtlijsten voor personen met een handicap terug te dringen. Een wettelijk afdwingbaar recht op steun pakt de nieuwe Vlaamse regering ook niet aan. Maatregelen om het verblijf in onze rusthuizen betaalbaar te maken en te houden vallen op door hun vaagheid. De nodige maximumfactuur komt er ook niet.

Dubbele contingentering in onderwijs wordt afgeschaft

En daar is Vlaams Belang wél tevreden over. De zogenaamde taalbadklassen wordend dan weer niet verplicht zoals oorspronkelijk werd aangekondigd. Er komen geen echte centrale examens op het einde van de studies. Het gecontesteerde M-decreet wordt afgeschaft, maar wordt wel vervangen door een ‘begeleidingsdecreet’, waarbij het maar de vraag zal zijn of de hervorming meer zal inhouden dan een naamsverandering. Het luik Onderwijs staat bovendien vol met goede, maar vage intentieverklaringen (over capaciteit, planlastverlaging, aantrekkelijkheid lerarenberoep,…) die rechtstreeks gekopieerd lijken uit het akkoord van de vorige Vlaamse regering.

Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens vat de reactie van het Vlaams Belang samen: ‘De startnota van Bart De Wever die tot stand kwam na de onderhandelingen met het Vlaams Belang was voor onze partij een ondergrens. Voor CD&V en Open VLD bleek dit echter een bovengrens te zijn. Er werd dan ook veel te veel geschrapt. Uit dit regeerakkoord blijkt dan ook andermaal dat de echte verandering die Vlaanderen nodig heeft alleen tot stand kan komen mét het Vlaams Belang in de regering.’