ze smeken tot wat ze aanbidden en sterven door hun heidendom
“Ze smeken tot wat ze aanbidden en sterven door hun heidendom”

Gastposting door Serkan Engin @SekoEngo, socialist, Laz-Turkse dichter en auteur geboren in 1975 in Izmit, (Blog) vertaald door Brunhilde Dewilde. De tekst verscheen op de blog Paper Boats of Poetry en op PomoNieuws.nl.

Stel dat satan daadwerkelijk zou bestaan, dan zou de islam het woord van satan zijn in plaats van het woord van God. Geen enkel godsbeeld binnen alle andere godsdiensten ter wereld is zo wreed als het godsbeeld van de Islam.


Er is geen enkele godsdienst die zulke barbaarse doodscultus met zit meedraagt als de islam.


Islam: woorden van Satan

Ik ben atheïst, dus ik geloof niet in het bestaan van God, noch in het bestaan van satan. Maar stel nu dat ik het verkeerd zou hebben, dat satan daadwerkelijk zou bestaan, dan zou de islam het woord van satan zijn in plaats van het woord van een “heilige God”. Geen enkel godsbeeld binnen alle andere godsdiensten ter wereld is zo wreed als het godsbeeld in de zogenoemde godsdienst “Islam”. In feite is de islam geen godsdienst maar een barbaarse doodscultus vol geweld, wildheid, massamoorden, verkrachting, seks, slavernij, pedofilie, necrofilie, plundering, bezetting, bedreiging tot bekering door het zwaard, oversnijden van de keel van ongelovigen en levende verbrandingen. Vandaag de dag is er geen enkele godsdienst ter wereld die zulke barbaarse doodscultus met zit meedraagt, behalve de islam. De islam die moslims schaamteloos voorstellen als “godsdienst van vrede”. Hoe kunnen de volgende verzen uit de Koran nu beschouwd worden als komende van een “godsdienst van vrede” en van een “heilige God”?

Surat Al-‘Anfāl Soera De oorlogsbuit

“Toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: “Ik ben met jullie, sterkt dus hen die geloven. Ik zal de harten van de ongelovigen schrik aanjagen. Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers” (Bron)

Surat Al-Ĥaj Soera De pelgrimstocht

“Hier zijn twee tegenstanders die redetwisten over hun Heer. Voor de ongelovigen zullen gewaden van Vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten.” (Bron)

Surat Muĥammad Soera Mohammed

“Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan vast. En wanneer de oorlog opgehouden is, laat hen dan vrij uit gunst of voor een losprijs. Zo zij het. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.” (Bron)

Surat At-Tawbah Soera Het berouw

“Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen en belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, een gebed verrichten en een aalmoes geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig”  (Bron)

beheadblasphemymuhammad
Onthoofdt de mensen die de profeet Mohammed en zijn religie beledigen…

Surat Al-Baqarah Soera De koe

“En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen.” (Bron)

Surat At-Tawbah Soera Het berouw

En de Joden zeggen: “Ezra is de zoon van Allah” en de Christenen zeggen: “De Messias is de zoon van Allah.” Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd! (Bron)

Wanneer je kritiek uit op de islam, beginnen mensen vaak op idiote wijze te verwijzen naar het Oude Testament, de inquisitie, de kruistochten en de kruisvaarders. Ja, inderdaad er zijn enkele geboden van de islam uit het Oude Testament overgenomen en aan de koran toegevoegd als “heilig woord van God”. Maar ik denk niet dat er vandaag de dag nog één jood zijn vrouw zal dood stenigen na overspel.

Deze barbaarse gewoonte werd immers beëindigd door Jezus Christus, die trouwens zelf joods was. Hij gebruikte hiertoe een slimme tactiek: “Toen ze hem vragen bleven stellen, stond hij recht en zei tot hen: “Laat diegene onder u die zonder zonde is de eerste steen werpen “(Mattheüs 5:39)

Dus alle “wrede delen” binnen het Oude Testament zijn vandaag niet meer aan de orde. Het judaïsme is tijdens de geschiedenis grondig hervormd en zo ook het christendom. De dag van vandaag zal geen enkele christen een vrouw verbranden omdat ze een heks zou kunnen zijn. Er is geen enkele inquisitierechtbank meer waar dan ook ter wereld.

Daar waar het christendom zich dus door de eeuwen heen heeft aangepast, is de zogenoemde “godsdienst van de vrede” nooit geëvolueerd. Ze passen nog steeds dezelfde barbaarse toestanden toe als tijdens de middeleeuwen. De reden hiervoor is dat de islam niet hervormbaar is. Dit werd zo bepaald door de stichter van deze barbaarse doodscultus: Mohammed.

Hij heeft herhaaldelijk aangehaald in zijn boek, de koran, dat de woorden in de koran niet kunnen worden aangepast tot op de dag des oordeels. Zo kon hij voor zichzelf garanderen dat zijn wetten zouden blijven gelden tot aan het einde van het bestaan van zijn eigen product; de doodscultus islam.

Het is dan ook idioot om steeds de kruistochten te vermelden wanneer het over de barbaarse acties van ISIS gaat. Ten eerste kwamen de kruistochten er pas nadat er 400 jaar van islamitische bezetting van christelijk en joods grondgebied had plaatsgevonden. Het was dan ook een rechtvaardige strijd, met het terugkrijgen van het thuisland bezet door de islamitische doodscultus, als inzet.

123dl9ed0
Ten tijde van de ‘profeet’ en vandaag de dag, nog steeds straft en moordt men in naam van deze Satansprofeet zoals hij het voordeed en liet neerschrijven.

Men kan dus concluderen dat de leden van ISIS nu, in 2015, mensen ombrengen op identiek dezelfde manier als tijdens de zevende eeuw. Ze bezetten het thuisland van “ongelovigen” in Syrië en Irak zoals de Yezidi en de orthodoxe christenen in de regio zoals Assyriërs, Arameeërs en Nestorianen. Dit door hen te vermoorden, te verkrachten en door hen tot seksslaven te maken.

Dit soort geweld wordt echter niet gepleegd door christenen. Geen enkele christen zal de keel doorsnijden van een atheïst of een moslim. Geen enkele christen zal een atheïst of een moslim levend verbranden op de manier dat ISIS-leden dit tegenwoordig met niet-moslims doen. Geen enkele jood zal een atheïst, een boeddhist of een christen doden met een zelfmoordbom. Geen enkele boeddhist zal een christen of een moslim tot seks-slaaf maken. Zelfs mensen die zichzelf “satanist” durven noemen, doden wereldwijd niet zoveel mensen als moslims dit doen. Kijk maar eens naar Bangladesh. Veel bloggers werden daar wreed vermoord, enkel en alleen omdat ze seculiere artikelen schreven waarin de islam werd bekritiseerd.

In Saudi Arabië werd de seculiere blogger Raif Badawi door de regering veroordeeld tot een aantal zweepslagen en tien jaar gevangenis. Dit enkel en alleen omdat hij een seculier, vrijdenkend mens is en omdat hij kritiek uitte op de islam. Hij is nog steeds in de gevangenis. Waarom? Omdat de islam geen respect kent voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, kinderrechten en holebi’s.

execution-of-gays-in-iran
Een executie van homoseksuelen in Iran

Zoals u weet bevelen de koran en de hadith het ombrengen van alle homoseksuelen, transseksuelen en transgenders. Dit islamitisch gebod gehoorzamend, hebben ISIS-leden een heleboel holebi’s, transseksuelen en transgenders van flatgebouwen gegooid. In 2015 kregen vrouwen in Saudi Arabië eindelijk stemrecht, iets wat in alle beschaafde landen allang een feit is. Maar toch mogen ze er nog altijd niet autorijden.

Zijn er nog wereldvreemdere landen dan moslimlanden? In feite is de zogenoemde religie en doodscultus die men islam noemt niet geschreven door Mohammed omdat hij zulke originele ideeën had. Het is een synthese van monotheïstische godsdiensten uit het Arabische schiereiland. Hieronder het vroege Christendom, het jodendom en de sabeeërs (ook wel mandeeërs genoemd). Dit was een populaire monotheïstische godsdienst op het schiereiland. (Wiki)

Mohammed koos enkel wrede stukken van deze godsdiensten zoals het “stenigen tot de dood wegens overspel” vanuit het Oude Testament. Maar hij koos nooit de vredevolle stukken van het christendom. Hij heeft geen enkele vredevolle uitspraak van Jezus Christus verwerkt in de Koran. Bijvoorbeeld:

Mattheus 5.39: “En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.”

Of een ander vredevol woord van Jezus tegen geweld:

Mattheus 26:52: “Toen zei Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.”

islam
De islam kan je nooit hervormen…

Laat me nogmaals met grote klem benadrukken: Je kan de islam NOOIT hervormen aangezien Mohammed, de stichter van deze doodscultus, alle hervormingsuitwegen heeft geblokkeerd vanaf het prille begin. Hij benadrukte met klem dat “geen woord in de Koran zou kunnen worden veranderd tot op de dag des oordeels.” Dus je kan zelfs niet proberen te islam te hervormen zonder je schuldig te maken aan afvalligheid. Volgens deze verzen in de koran mag je hiervoor gedood worden door eender welke moslim.

Surat Al-Ma’idah – De Tafel (5.33)

De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.  (Bron)

Surat An-Nisa’ – De vrouwen (4.89)

“Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden…” (Bron)

Dus, je kan zelfs niet zeggen “de aarde is rond”. Dit staat gelijk aan afvalligheid en blasfemie. Hiervoor moet men dus volgens krijgsheer, pedofiel, necrofiel, leugenaar en wilde Mohammed de doodstraf krijgen. Overeenstemmend met deze ignorante, primitieve mentaliteit die haaks op de wetenschap staat heeft de Groot Mufti van Saudi Arabië, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, verklaard dat één ieder die beweert dat de aarde rond is, een atheïst is en het verdient gestraft te worden.

Men houdt geen rekening met het feit dat het bewezen is dat de aarde rond is, dat er ruimtefoto’s van zijn. Wetenschap heeft geen waarde tegenover de woorden van Mohammed of tegenover wat mensen uit zijn omgeving over hem vertelden (hadith).

Al zijn handelingen worden gezien als heilige acties van de laatste en grootste profeet van Allah. Daarin wordt inbegrepen: ongelovige vrouwen verkrachten, hen tot seksslavinnen maken, foltering om aan het geld van ongelovigen te komen, een kind van negen jaar oud verkrachten en haar als echtgenote beschouwen (Aïscha), pedofilie en necrofilie.

MuslimChildMarriage
Zonder commentaar…

Mohammed had nog seks met één van zijn vrouwen zes uur na haar dood. Hierdoor heeft de Perzische islamist Zemzemi Abdul Bari in 2011 verklaard dat alle moslimmannen datzelfde recht hebben. Hij gebruikte de profeet als “groot voorbeeld”. Op basis van deze uitspraak heeft het Egyptisch parlement een jaar later necrofilie toegelaten. Dit samen met de vraag om de huwbare leeftijd voor meisjes naar beneden te trekken tot 14 jaar.

Als er ooit een satan geweest is, moet het Mohammed geweest zijn en alle bevelen van satan zijn dan de islam.

(n.v.d.r.: Graag verwijzen we naar het artikel ‘Silence on Islam Kills, from Hassan to Honor Killings’ op de blog ‘Sultan Knish’ van Daniel Greenfield. We kunnen u nog veel meer bronnenmateriaal aanleveren, maar we gaan er van uit dat u zelf ook op zoek kunt gaan naar de vele info over de gruwel door de eeuwen heen, gepleegd in opdracht van de Islam.)

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

9 reacties op “Islam: woorden van satan”

 1. jan hammerbacher

  Interessant artikel, en heel moedig van de auteur dat hij zo onbeschaamd de waarheid durft zeggen.

  Ik zou ter aanvulling even willen inzoomen op één van de korancitaten die hij aanhaalt, nl “De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.” (5:33) Het ironische is dat het citaat dat hier net voor komt, dus 5:32, door islamapologeten en onwetende linkse gutmenschen juist als bewijs voor de vredelievende islam wordt gegeven.

  Het luidt als volgt: “Deswegen schreven Wij de kinderen Israëls voor, dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.” Wie echter de context kent, weet dat dit in feite een referentie is naar de Joodse Talmud (meer bepaald Mishnah Sanhedrin 4:5). 5:32 is dus helemaal niet pacifistisch bedoeld, maar juist als een waarschuwing aan de Joden:bekeer jullie, want anders gebeurt er wat in 5:33 staat (let trouwens op de manier waarop de “profeet” de uitdrukking” wanorde in het land” misbruikt).

 2. De politiek-correcte als vermeende …… “verdraagzaamheid”(sic) gecamoufleerde PERMISSIVITEIT zal masochistische politiek-correct geïnfecteerde islamofielen nog ertoe bewegen zich met leedvermaak te laten de kop afsnijden of te laten “behandelen” voor clitoridectomy, met een verroest scheermesje of een potloodslijper en masochistische politiek-correcte islamofiele holebi’s laten “vlieglessen” krijgen vanop een toren, de wet van Newton, vruchteloos tartend.

 3. ooh, als u het dan toch zo heeft voor Nietzsche…Dan moet u dringend eens lezen wat de vrouw die hij hemels heeft aanbeden over de islam en het judaïsme schreef. Op dit moment hadden ze al vier jaar geen contact meer, maar nog bleef hij volhouden dat ze geniaal was. Door dit essay kwam ook dichter Rainer Maria Rilke bij haar terecht (hij gebruikte het als basis voor zijn reeks gedichten over zijn Christus-visioenen). Veel leesgenot! https://www.ngiyaw-ebooks.org/ngiyaw/salome/jude_jesus/jude_jesus.htm

 4. Door een pervers religie/maatschappijsysteem “gelegaliseerde”(sic) pedofilie, moeten wij dat dulden in het Westen ? Hoe oud was Aisha Abu bint Bakr ook alweer toen zijn het kindbruidje van de profeet werd ?

 5. Geen enkele godsdienst is zo wreed als het Judaïsme. Staat in de Torah niet tot in de details beschreven welke volkeren de Joden tot het laatste kind moeten uitroeien vooraleer Israël zijn goddelijk geschenk-het Beloofde Land – in bezit lag nemen? Bevelen tot massa-genocide dus. Geen enkele andere godsdienst is zo wreed als het Christendom+Het heeft een god die zijn volgelingen oplegt “Gij zult niet doden!” maar zelf pijnigt hij !otaan overbodig en nutteloos zijn enige zoon. En geloofd men nu werkelijk dat de kruistochten de enige roof en moordtocht, gepaard met wreedaardig kanibalisme, door de Christenen ondernomen? Denk eens aan de genocide op de Katharen en aan de heksenvervolgingen, enz…. . Zo kan ik nog ettelijke boeken met dit soort gelal vullen hoor! Gelukkig is Kauwgum een atheist en moet hij zich niets aantrekken van het goddelijk gebod “Bemin uw naaste zoals u zelve”. Verheug u, Kauwgom, dat er nog mensen zijn die hun geloof en hun godsdienst “au sérieux” nemen en er werkelijk naar leven in plaats van laffe leugenaars en huichelaars te zijn. Lees eens Nietzsche, Schopenhauer en Heidegger. en lees vooral de Koran (die inderdaad geen stichtelijke kwezellectuur is). Het subjectief aanzetten tot haat en geweld; in deze discipline zijn de moslims ons ver de baas, want ze houden het niet bij wat blabla zoals wij, zij voegen de DAAD bij het woord. Zij kennen de dialoog niet, alleen de onderwerping. Zij hebben een meyafysisch doel, wij alleen nog maar een fysischdoel: consumeren. Wij hebben geen echte nobele, verheveb waarden ùeer waarvoor we zouden sterven, ZIJ WEL!

  1. Mag ik er op wijzen dat dit geen tekst is van mij, maar een gastposting door Serkan Engin @SekoEngo, socialist, Laz-Turkse dichter en auteur en vertaald door Brunhilde Dewilde? Ik neem hier geen standpunt ter zake in, maar toch meen ik dat de auteur (grotendeelds) gelijk heeft.
   Als u de tekst grondig zou gelezen hebben, dan had u niet zo gereageerd. De auteur verwijt de kruistochten op zich niets. Hij verwijst ook naar het vredevolle karakter van het christendom. Vooraleer te schieten op de (verkeerde) pianist en zo ‘gewelddadig’ te reageren, zou u best grondig de tekst lezen zodat u naar de zin van uw christendom, met meer naastenliefdegevoel zou kunnen reageren…

  2. jan hammerbacher

   Doe eens artikel wat beter lezen: “Geen enkele christen zal de keel doorsnijden van een atheïst of een moslim. Geen enkele christen zal een atheïst of een moslim levend verbranden op de manier dat ISIS-leden dit tegenwoordig met niet-moslims doen. Geen enkele jood zal een atheïst, een boeddhist of een christen doden met een zelfmoordbom. Geen enkele boeddhist zal een christen of een moslim tot seks-slaaf maken. Zelfs mensen die zichzelf “satanist” durven noemen, doden wereldwijd niet zoveel mensen als moslims dit doen. “

 6. Ter aanvulling verwijs ik graag naar Afshin Elian, de Perzische rechtsgeleerde, professor in Nederland, zijn bijdrage die toevallig vandaag verscheen op de blog van het Nederlandse magazine Elsevier waar hij regelmatig boeiende teksten voor levert. http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2014/5/Waar-islam-is-bestaan-primitieve-principes-zoals-eerwraak-1532957W/

 7. […] Lees verder… […]

Trending

%d