Wetgeving onderweg voor meertalig onderwijs

taalverdediging mengelsStaatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is druk in de weer voor het invoeren van tweetalig onderwijs in Nederland. Onder het huidige kabinet slaat men zichzelf op de borst over de internationale oriëntering en wil men dit vertalen naar het onderwijs. De tweetaligheid bekent in werkelijkheid uiteraard het steeds verder invoeren van het Engels, waar dat mogelijk is, zoals al blijkt uit de naam plan van aanpak Engels in het primair onderwijs. De volgende stap betekent dus een nieuwe wet voor het geven van les in vreemde talen op de basisschool.

Momenteel ligt het wetsontwerp nog in de Tweede Kamer. De Raad van State heeft al aangeven hier geen inhoudelijke bezwaren te hebben. Doorstaat de wet de vragen van de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, dan zal deze enkel nog inhoudelijk beoordeeld worden door de Eerste Kamer. Gezien de partijpolitieke samenstelling hiervan is het sterke vermoeden dat de wet hier niet wordt tegengehouden.

Middels deze nieuwe wet worden kinderen gedwongen om naast de Engelse les; ook nog een deel van de tijd Engels bij andere vakken aan te horen. Dat kan natuurlijk ook Frans of Duits zijn, maar in de praktijk zal dit uiteraard het Engels worden. De staatssecretaris gaat aldus artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs aanpassen en er wordt in artikel 9 na het tiende lid een lid toegevoegd, luidende:

10a. In afwijking van het tiende lid kan een deel van het onderwijs worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal tot ten hoogste een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen percentage per schooljaar.

Zie dit document.

Bij Algemene Maatregel van Bestuur wordt dan het percentage van de onderwijstijd vastgesteld dat per schooljaar in de Engelse, Duitse of Franse taal kan worden gegeven. Als voornemen heeft de staatssecretaris om in eerste instantie dit vast te stellen op maximaal 15% van de onderwijstijd per schooljaar. Dit percentage volgt uit het advies van de Onderwijsraad in 2008 en uit het proefproject 15% vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

De beoogde datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel is 1 augustus 2015. Scholen kunnen dan vanaf het schooljaar 2015-2016 maximaal 15% van de onderwijstijd in het Engels, Duits of Frans aanbieden. Echter de nieuwe wet geeft de minister de mogelijkheid om na enige tijd, zonder eerst een nieuw experiment te houden, met een pennenstreek, scholen toestemming te geven het percentage les in het Engels bij andere vakken dan Engels te verhogen naar om het even welk percentage.

In beginsel opent deze nieuwe wet de mogelijkheid om geheel Engelstalig onderwijs te geven.

2 comments

  1. In België wordt vanaf de leeftijd van 10 jaar Frans of Engels als taalles gegeven. Gezien de gebrekkige kennis van de vooropgestelde talen bij de gemiddelde leraar in Nederland gaat dit op een fiasco uitdraaien. Als ik de jeugd hoor in de media zou volgens mij het allereerst het aanleren van de eigen taal moeten worden. Als uit een rondvraag blijkt dat 15% vreemde talen wil en hierop ingaat dan kan men verder gaan ; op alle aanvragen ingaan : 30% vraagt koranstudie wordt 30% van de lessen gaat over de koran, 25 procent wenst herschrijving van de wereldgeschiedenis, dus wordt er 30% van de geschiedenis herschreven, enz… Goed bezig.

Comments are closed.