Een cijfermatige verdediging van Geert Wilders

Veel mensen achten Wilders een racist met een inherente antipathie jegens elk lid van het Marokkaanse ras. Zijn steun voor bijvoorbeeld de Marokkaans Elou Ahkiat die een wijnbar wilde openen, wordt in deze assumptie voor het gemak vergeten. Het OM verdenkt Wilders o.a. van “groepsbelediging op basis van ras”. Dit is op zich al lastig hard te maken aangezien er geen Marokkaans ras bestaat, maar laten we er voor het gemak vanuit gaan dat het Berbers betreft. Bovendien riep Wilders niet op tot de gewelddadige verwijdering van de Marokkaanse gemeenschap, maar verwijst hij naar vrijwillige remigratie. En vrijwillige gesubsidieerde remigratie is, blijkens de remigratiewet, al jaren staand beleid. Hier kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel Euro een Marokkaans gezin ontvangt bij vertrek. Wilders riep in zijn ongelukkige uitspraak niet op tot minder Marokkanen omdat het Marokkaanse ras hem an sich niet aanstaat. Hij riep hiertoe op omdat hij minder criminaliteit en islamitisch fundamentalisme in de Nederlandse straten wil.

Harde cijfers

Zou “minder Marokkanen” hier inderdaad in resulteren? De rijksoverheid stelt dat 65% (pdf) van Marokkaanse jongens tussen de 12 en 23 verdacht werd van een misdrijf. Een derde van deze groep is minstens 5 keer opgepakt en Marokkanen worden vier keer vaker veroordeeld dan autochtone verdachten. Een grootschalig onderzoek (pdf) van socioloog prof. dr. Ruud Koopmanstoonde onlangs aan dat 44% van Nederlandse moslims er een fundamentalistische islamitisch gedachtegoed op nahoudt. Marokkanen zijn met ongeveer 375.000 zielen iets minder dan de helft van alle Nederlandse Moslims. Aangezien 80% van alle Nederlandse jihadisten Marokkaans is, bestaat de mogelijkheid dat het fundamentalisme in Marokkaanse kringen bij meer dan 44 procent speelt, maar dit is niet cijfermatig aangetoond.

Dat 65% van de Marokkaanse jongens met de politie in aanraking komt, zegt nog niets over hun algehele aandeel in de criminaliteit. Er zijn dan ook meer specifieke cijfers de moeite waard. In 2013 publiceerde de politie het rapport(pdf) “Gewelddadige vermogenscriminaliteit; overvallen en straatroof 2012”. De politie stelt dat “het aandeel Marokkaanse verdachten zeven keer zo hoog is als op basis van hun bevolkingsaandeel verwacht zou worden.” Voor Antillianen geldt dat zij zelfs negen keer vaker verdacht zijn als op basis van hun bevolkingsaandeel verwacht zou worden, maar zij zijn geen onderwerp in deze kwestie.

In Midden-Nederland, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is respectievelijk8%, 5.8%, 9.1% en 6.7% van Marokkaanse komaf. Maar, van alle 786 straatroven in Midden-Nederland is 25% van de verdachten Marokkaans. Van alle 1072 straatroven in Den Haag is 23% van de verdachten Marokkaans. Van alle 2239 straatroven in Amsterdam is 20% van de verdachten Marokkaans en van alle 1871 straatroven in Rotterdam is 18% van de verdachten Marokkaans.

Van de 233 bedrijfsovervallen in Amsterdam was 33% van de verdachten Marokkaans. Van de 158 gelijksoortige overvallen in Den Haag was 18% van de verdachten Marokkaans. In Rotterdam betrof dit 12% van de 390 bedrijfsovervallen. Tevens werden landelijk 16 van de 28 categorie 3 (de zwaarste en best georganiseerde) overvallen gepleegd door Marokkanen; dat is 57 %.

Dit rapport verzuimt de etnische herkomst van daders per regio percentueel te vermelden waar het draait om woningovervallen. Het politierapport (pdf) “Woningcriminaliteit 2012” vermeldt wel een etniciteits-percentage, maar doet dit landelijk, niet per regio . Van de 2578 in 2010 landelijk gepleegde woningovervallen is 18% van de verdachten Marokkaans. Waar het bovenregionale woningovervallen betreft, waarbij daders buiten hun eigen woonregio toeslaan, is echter 26% van de verdachten Marokkaans. Beide rapporten verzuimen per regio te rapporteren, maar afgaande op de percentage roofovervallen en bedrijfsovervallen zou het gerechtvaardigd zijn te denken dat deze percentages hoger liggen in grote steden met een grote Marokkaanse gemeenschap.

Nog een relevant detail: 71% van de jaarlijkse 8361 straatroven, 49% van de jaarlijks 1986 bedrijfsovervallen en 48% van de jaarlijks 694 woningovervallen vonden plaats in de bovengenoemde regio en steden.

Daarbij is een aanvullende ontwikkeling is dat criminelen van Marokkaanse komaf de Nederlandse topcriminaliteit lijken over te nemen
Nu, gezien deze cijfers een gedachte-experiment dat ook mij bepaald ongemakkelijk maakt. Oké, wellicht is gedachte-experiment een wat pretentieuze benaming, maar ik kon geen titel bedenken en als u tot zover heeft gelezen, heeft het onderwerp blijkbaar uw aandacht kunnen winnen:

‘Zou er, wanneer men een grote willekeurige steekproef Marokkaanse Nederlanders uit de Nederlandse statistieken verwijdert, in grote steden met een substantieel aantal Marokkaans-Nederlandse inwoners, een netto daling van zowel criminaliteit als islamitisch fundamentalisme optreden?’

Ja.

Ik denk van wel. Wanneer men een grote willekeurig geselecteerde steekproef van 187.500 Marokkanen uit de statistieken verwijdert, wat gebeurt er dan met netto criminaliteit?

Straatroofverhoudingen

Dit betekent jaarlijks 98 minder straatroven in Midden-Nederland, 132 minder straatroven in Den Haag, 223 minder straatroven in Amsterdam en 168 minder straatroven in Rotterdam. Ook betekent het 38 minder bedrijfsovervallen in Amsterdam, 14 minder in Den Haag en 23 minder in Rotterdam. Dat zijn in drie steden jaarlijks 696 gewelddadige vermogensdelicten op straat of in het bedrijf minder. Daarbij betekent het landelijk jaarlijks 232 minder woningovervallen.

Nu een verwijdering van 187.500 autochtone zielen uit de statistieken. Dit betekent 3 minder straatroven in Midden-Nederland, 3 minder in Amsterdam, 2 minder in Den Haag en 4 minder in Rotterdam. Ook betekent het 0.8 minder bedrijfsovervallen in Midden-Nederland, 0.2 minder in Amsterdam, 0.5 minder in Den Haag en 1.4 minder in Rotterdam. Daarbij betekent het landelijk 3 minder woningovervallen.

Instinctief is men wellicht geneigd hier tegenin te brengen dat dit niet eerlijk is. Immers, de steekproef betreft 50% van de Marokkaanse gemeenschap en 1.4% van de autochtone gemeenschap. Echter, als beide groepen per hoofd evenveel vertegenwoordigd waren in de criminaliteit, zou dit niet uit moeten maken. Een willekeurige steekproef van ‘slechts’ 1.4% van een grote bevolking is groot genoeg om het autochtone percentage criminelen in de gehele populatie te detecteren. Kort gezegd, in een steekproef van 187.500 autochtonen is het zelfde percentage crimineel als in de gehele 13.2 miljoenzielen tellende autochtone populatie.

In 2012 werden gemiddeld 572 per 10.000 Marokkanen van een misdrijf verdacht. Bij autochtonen betrof dit 106 per 10.000.

Islamitisch fundamentalisme

Eenzelfde verhaal gaat op voor islamitisch fundamentalisme, alleen betreft het hierbij een hoger absoluut getal aangezien het om 44 procent van de gehele Marokkaanse gemeenschap draait en niet om overwegend jongens tussen de 12 en 23. Op een bevolkingsgroep van 375.000 zielen is 44 procent gelijk aan 165.000 Marokkaans-Nederlandse fundamentalisten, al zou het sieren de individuen onder de 12 jaar oud niet mee te tellen. Een hypothetische verwijdering van 187.500 willekeurige geselecteerde Marokkanen uit deze statistiek betekent 82.500 minder islamitische fundamentalisten in Nederland.

Minder Marokkanen is minder criminaliteit en fundamentalisme
Het bovenstaande toont dus eigenlijk aan dat een X aantal minder willekeurig geselecteerde Marokkanen inderdaad resulteert in aanzienlijk minder criminaliteit en islamitisch fundamentalisme. Dit gaat daarentegen niet op als het zelfde aantal willekeurig geselecteerde autochtonen verwijderd zou worden.

Deze vaststellingen zouden als verdediging van de uitspraak van Wilders kunnen gelden. Immers, mag hij dan niet roepen om minder criminaliteit en fundamentalisme? Een beetje kwetsend ja, maar…

Rassenhaat of gedragshaat?
Aan de andere kant is het zeer begrijpelijk dat Marokkaanse Nederlanders die er hier het beste van maken en hun leven leiden op een manier die harmonieert met de Nederlandse wet en cultuur, zich ietwat gekrenkt en bedreigd voelen door een kleine menigte die in een zweterig Haags zaaltje “minder minder minder” roept. Echter, er zijn meerdere manieren om vervolgens te reageren op zo’n uiting door een Nederlandse politicus. Naar mijn mening bezigt Wilders zich niet met rassenhaat, maar eerder met gedragshaat. Tevens denk ik dat veel Marokkaanse Nederlanders dit ook weten.

De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap heeft er massaal voor gekozen op Wilders te reageren met aangiften om hun kwetsuren gewraakt te zien. Maar, deze offensieve aanpak is geen vanzelfsprekendheid. De Marokkaans-islamitische cultuur is qua gastvrijheid en op culinair gebied misschien superieur aan de Nederlandse, maar wat introspectie betreft kan dit bepaald niet gezegd worden.

Een trotse en eergevoelige cultuur

Er zijn genoeg islamitische intellectuelen die cultureel sterk introspectief zijn (hyperlinks bevatten leuke filmpjes!), zoals de Algerijnse Anwar Malek, de Saoedische Ibrahim Al-Buleihi, de Egyptische Sayyid Al-Qimni en de SyrischeNidhal Naisa. Maar, grofweg geldt voor de gehele islamitische wereld dat deze even slecht is in culturele introspectie als dat deze excelleert in culturele externalisatie. De Marokkaans-islamitische cultuur in Nederland lijkt hierop overwegend, gezien alle energie die in aangiften jegens Wilders werd gestoken, geen uitzondering. Ik zie de Marokkaans-islamitische cultuur in Nederland als een trotse en eergevoelige cultuur, maar bijproducten van deze eigenschappen zijn wijdverbreide vormen van een narcistisch onvermogen tot fundamentele en oprechte zelfkritiek. Een meer nederige en adaptieve cultuur zou veel eerder de schuld openlijk bij zichzelf leggen.

Zo kan ik mij bijvoorbeeld heel moeilijk voorstellen dat een zichzelf constant kastijdend volk als het Nederlandse, wanneer een Marokkaanse Weert Gilders in Marokko zou roepen om minder Nederlanders in Marokko, die gemeenschap primair zou reageren met aangiftes want kwetsend, zonder de schuld in eerste instantie oprecht bij zichzelf te zoeken.

Wilders heeft geen problemen met een deel van de Marokkaanse gemeenschap omdat zij genetische of anderszins onveranderlijke eigenschappen bezitten die hem niet aan staan. Hij heeft problemen met het gedrag van een substantieel deel van de Marokkaanse gemeenschap, maar gedrag is veranderlijk.

Terug naar nul (procent misdaad)
In plaats van alle externaliserende energie te steken in aangiften tegen Wilders, had de Marokkaanse gemeenschap deze energie moeten investeren in introspectie en actie. Breng die 65% Marokkaanse verdachten terug naar een percentage dat proportioneel is aan het Marokkaanse bevolkingsaandeel en reduceer het fundamentalisme binnen de Marokkaanse gemeenschap van 44 procent tot een gezonde 0%. Wanneer dat lukt en Wilders alsnog om minder Marokkanen roept, dan pas is het investeren van al die energie in aangiften terecht.

Het OM heeft besloten een mogelijke vervolging van Wilders te onderzoeken, maar zij bewijzen de Marokkaanse gemeenschap hiermee bepaald geen dienst. Ten eerste zal deze vervolging de populariteit van Wilders ten goede komen. Ten tweede sluit het de Marokkaanse gemeenschap op in een externaliserende zelfgenoegzaamheid, die verhindert dat zij de problemen in de eigen gemeenschap doortastend aanpakken.

Was geschreven,
Een ongepast gewillige sollicitant

minder

Deze lezersbrief kwam binnen bij Geenstijl. Helaas verdwijnen alle stukken die ze daar plaatsen binnen een dag ‘uit het zicht’. Wij vonden als redactie deze brief van belang voor het maatschappelijk debat en besloten deze, met bronvermelding, te plaatsen op Rechts Actueel. In een tijd waarin het establishment er alles aan doet om cijfers onder de pet te houden is het juist van belang cijfers neer te leggen op tafel. En er iets mee te doen. Mede dankzij de onbekende schrijver ligt een gedeelte er nu. Duidelijk leesbaar voor iedereen die het wil lezen. Nu nog iets mee doen.

5 comments

  1. Dit is op Voice in the Desert herblogden reageerde:
    Dankzij Quinsy Gario ben ik nu WEL een racist en vind, Marokkanen zijn kutvolk stuk voor stuk, en moeten zsm. ophoepelen. Niet minder minder, GEEN GEEN. Ze hebben ons land niets dan criminaliteit en ellende gebracht. Het zijn schooiers met een grote bek. Zelfs de burg. van Rotterdam moet ik niet, het blijft een takkiya moslim. Nog bedankt Quinsy Gario dat ik nu eindelijk de woorden en taal heb, hele groepen mensen weg te zetten omdat ik ze niet moet.

  2. “Wie een hond wil slaan, vindt allicht een stok” luist het spreekwoord. Kennelijk is ook in Holland de zogenaamde rechtstaat verpolitiseerd .

  3. Ik lees hier cijfers respectievelijk van 18 en 12 % wat betreft de bedrijfsovervallen en straatroven. Ik zou niet weten in welke wijk dat is want waar ik woon (Feyenoord) wonen alleen maar Marrokanen en wat Turkse mensen (waar ik overigens nooit problemen mee heb, dat is met de Marokkaanse zijde wel even anders.Dus de Turkse mensen kijken wel linker uit om zich bezig te houden met criminaliteit, ik weet dit uit eerste hand (ik ben vroeger nu al weer 20 a 25 jaar geleden ook een boefje geweest en toen was het net iets minder erg dan nu maar toch Ik weet wat er reilt en zeilt in Rotterdan Zuid. Dus de cijfers (weet niet welke statistieken dit zijm en door wie samengesteld Ik vermoed een PVDA-er want als er geen andere mensen wonen in mijn wijk dan Marokkanen hoe kan in Godsnaam (ja ik ben echt een uitzondering! Op een bejaardenflat na) met wat systeemmatig langzaam maar zeker eerdaags vermoorde Oude Nedelanders waar ‘geen geld’ meer voor is dus die moeten het veld ruimen). Dus als deze bejaarden of ik en nog wat uitzonderingen Ik schat 25 Nederlandse gezinnen in deze wijk en dan hou ik het heeeel hoog want mijn hersens zeggen eerder 15 Nederlandse gezinnen maar ja. Dat gelooft geen hond! Dus als wij het niet zijn Ik en of de bejaarden wie zijn het dan wel? JUIST! Bent u wakker bakker. 12& en 18% Het is minstens 80%! In beide gevallen. Zowel Nederlanders als Antilianen en Surinamers wonen er praktisch geen meer hier. Rutte bedankt! Ik moet snel verhuizen uit MIJN Feyenoord (de kuip kan ik niet meer zien daar staat een moskee voor..N.B.). Dus ze hebben het voor elkaar IK rot wel op ipv dat de regering iets doet. Ik heb al een kleine Jihad in mijn trappenhuis gehad. Wat gebeurd er de volgende keer? Burgers de regering doet niets Bewapen u, verhuizen is ook slechts tijdelijk een opossing en neem een paar goede honden net als ik. In Haarlem en andere steden loopt de Sharia (islamitische politie) al door de straten net als in Duitsland welke ook onder de voet word gelopen Mensen mensen wat gebeurt er? Dit zijn gevaarlijke tijden vergis u niet..! .

Comments are closed.