Matthias Storme (N-VA): ‘Eedaflegging Filip zonder verkiezingen is ongrondwettelijk’

Matthias Storme over vrijheid van mening in 500 woordenZoals bekend treedt Albert af.  Matthias Storme, NVA-gemeenteraadslid in Gent en advocaat, heeft nu een interessant element aan de kwestie toegevoegd. Troonsafstand is in de belgische Grondwet niet voorzien, en zelfs als we ervan uitgaan dat het mogelijk is, dan bepaalt de Grondwet duidelijk dat een nieuwe koning pas de eed kan afleggen nadat Kamer en Senaat ‘vernieuwd’ zijn, wat betekent: na verkiezingen.

De toepasselijke artikelen zijn deze:

Art. 85

De grondwettelijke macht van de Koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettige nakomelingschap, in de rechte lijn, van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saksen-Coburg en volgens eerstgeboorterecht. De in het eerste lid bedoelde nakomeling die huwt zonder toestemming van de Koning of van hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, verliest zijn recht op de kroon. Hij kan echter in zijn recht worden hersteld door de Koning of door hen die, bij gebreke van de Koning, zijn macht uitoefenen in de bij de Grondwet bepaalde gevallen, doch alleen met instemming van beide Kamers.

Art. 95

Ingeval de troon onbezet is, voorzien de Kamers, samen beraadslagend, voorlopig in het regentschap totdat de geheel vernieuwde Kamers bijeenkomen; deze bijeenkomst heeft plaats uiterlijk binnen twee maanden. De nieuwe Kamers, samen beraadslagend, voorzien voorgoed in het bezetten van de troon.

We kunnen ervan uitgaan dat een ‘ontslag’ door de zittende koning, Albert dus, mogelijk is; bijgevolg is de situatie van artikel 95 ontstaan, de troon is ‘onbezet’. Maar de Grondwet is dan duidelijk: er moet dan een regent worden aangesteld, en de nieuwe koning kan pas voorzien worden NA verkiezingen. De belgische koning is sowieso een Franstalige niet-verkozen tiran die een belediging is voor elke vrijheidslievende Vlaming, maar nu gaat men dus nog een stukje verder: als hij op 21 juli de eed aflegt wordt hij ook een niet-verkozen tiran die de grondwet aan zijn laars lapt. In andere landen noemen we zo iemand een dictator.

filipvanbelgie

5 comments

  1. Die “vrijheidslievende ” Vlaming ontpopt zich meer en meer tot een enggeestige kankeraar die voor alles protesteert , die tegen alles is ( zie maar naar de talloze comités tergen dit tegen dat ; voor alles ja , maar niet in mijn tuin.Droevig !!!Get.. een Vlaming .

  2. Het is niet de eerste keer van dat vodje papier en die willekeur. Toen Leopold III hertrouwde, moest hij van de regering een protocol tekenen, waarbij hij de kinderen uit dat nieuw huwelijk uitsloot van de troon. Dat was ongrondwettelijk. Prins Alexander voldeed perfect aan de grondwettelijke voorwaarden en volgens de (toenmalige) grondwet moest de koning geen toestemming hebben van de regering om te (her-)trouwen. Deze mening komt overeen met wat onze leraar terzake uitlegde. Intussen had Albert II een opvolger…

Comments are closed.