Allochtonen die grensrechter vermoordden kregen les in gevechtsport

Nederland werd opgeschrikt door het bericht dat ‘jongens’ na een voetbalwedstrijd een grensrechter aanvielen. In diverse duidende media werd er stelselmatig gesproken over voetballende ‘jongens’. Rechts Actueel meldde al dat de daders allochtonen waren; nu blijkt ook dat ze via de voetbalclub les kregen in… gevechtsport.

Het blijken allochtone jongeren te zijn die via de voetbalclub getraind worden in de gevechtsport.   Dit is noemenswaardig om twee redenen. De eerste reden is dat als de situatie omgekeerd zou zijn, blanke jongeren die in groep een allochtoon dood zouden trappen, het land te klein zou zijn en de media bol zouden staan van de superlatieven om deze moord als ‘racistisch’ te bestempelen. Nu het allochtonen blijken te zijn, worden ze als ‘jongens’ bestempeld. Als tweede reden is het interessant om de afkomst te benoemen aangezien dit wederom een exces is van het beleid om allochtone jongeren te trainen in gevechtssporten. Als je een aantal excessen op een rij hebt zijn het niet meer excessen maar is het meer een uitkomst van beleid..

Sinds langere tijd is het steeds meer beleid aan het worden in Nederland en Vlaanderen om deze ‘jongeren’, die vaak overlast veroorzaken, te trainen in een gevechtssport. De maatschappelijk werkers gaan er vanuit dat het trainen van deze groepen een stabiliserende werking heeft. In veel gevallen zal dit ook zo zijn. Je leert er bijvoorbeeld discipline en zelfbeheersing. Vooral een goede trainer heeft hier een grote invloed op.

Helaas blijken deze trainingen voor veel jongeren van allochtone afkomst ook een ideale training te zijn voor de straat. En nu blijkbaar ook om een ruzie met een grensrechter af te wikkelen… Voetbalclub Nieuw Sloten uit een Amsterdamse probleemwijk gaf jeugdelftallen gevechtstrainingen voor de komende voetbalwedstrijden. Dat dit niet goed uit zou pakken werd al duidelijk tijdens eerdere wedstrijden. Ook daar waren vechtpartijen geweest tussen de jeugdleden van Nieuw Sloten en voetballertjes van andere clubs.

Afgelopen weekeinde kwamen de trainingen tot een climax: vlak na de wedstrijd besloten vijf allochtonen de grensrechter even een lesje te leren. De man werd tegen de grond geslagen en daar verder getrapt. De man kon tijdens het gevecht opstaan en rende weg. De allochtone reljeugd haalde de man in en hij werd verder de dood in getrapt…

8 comments

 1. Al deze problemen zijn HEEL bewust door de Europese ‘hoge heren’ gecreërd, al anno eind jaren-50. Wij burgers zijn decennialang grof bedrogen en nu zijn we in een tijdsperiode beland dat in sneltreinvaart veel bedrog/corruptie/fraude en allerhande problemen ‘boven komen drijven’. De politici, bankdirectie’s,economen, farmaceuten, journalisten, med.specialisten, de SLOBBER-wetenschappers; ze hebben de Europese samenlevingen fiks bedwelmd….Máár op het ‘laatste nippertje’ ontwaken gelukkig toch nog veel Europeanen en men gaat beseffen ‘hoe de vork werkelijk in de steel zit’….!!! Houd zelf de volgende leus in acht: Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem ZEKER wel !!! Mensen laat u niet ontmoedigen, blijf hoop en dus moed houden dat alles uiteindelijk wel weer goed komt….Er zijn (zeven) goede – en (zeven) slechte jaren…Degenen die nu de klos zijn, zullen de zweepslagen van onze ‘leidinggevenden’ wel overleven!!!

 2. Het was te denken dat sommigen het ganse immigratie-probleem weeral zouden herleiden tot de Islam.
  Precies alsof andere ongewenste indringersgroepen die niet Ismaitisch zijn zoals Afrikanen, Roma zigeuners enz…niet evenveel of meer (procentueel gesproken, want ze zijn met minder) overlast berokkenen.
  Het is de hoogste tijd dat we de kern van het probleem (immigratie, invasie, kolonisatie) gaan aanpakken en ons niet blindstaren op slechts een deelaspect van die invasie zijnde de Islam.
  Bovendien zijn het meestal niet de vrome moslims die overlast veroorzaken maar wel de half-verwesterde jeugd van (Noord) Afrikaanse komaf die hun inspiratie halen uit de Amerikaanse bling-bling, ghetto-cultuur.

  1. Net daarom is het belangrijk en nodig dat er een eerlijke onderzoek en een eerrlijke bevraging word gedaan onder mannen en vrouwen van dezelfde etnie die deze problemen en agressie vertonen reeds 30 jaar.Ik vrees dat er steeds DAN NOG mensen zullen zijn indien de waarheid en feiten wetenschappelijk en eerlijk aan het licht komen dit gaan ontkennen en ontkrachtenn met dezelfde onverantwoordelijke argumenten van: ‘je stigmatiseerd’. Daarom is alles filmen hard bewijsVooral als het dan komt van landgenoten. Het positieve eraan zou zijn dat er voldoende landgenoten , allochtonen zich zouden roeren om te erkennen dat er verandering nodig is.En indien er geen verandering mogelijk is en men zegt zelf, dat zulke landgenoten moeten terug gestuurd worden en de Belgische nationaliteit ontnomen worden, dan wil ik eens zien met welke argumnenten mensen met boze en naieve bedoelingen weeral mee afkomen. Er is een cultuur waar mannelijke trots, macht ego, grote hoogmoed en minderwaardigheid de hoofdrol spelen. Wij die deze cultuur niet hebben , zijn daar zwaar het slachtoffer van en bovendien worden onze rechten als autohtone mens geschonden plus ontkent. Het is evident dat een cultuur van trots nooit in staat zal zijn de waarheid te erkennen, maar constant zal liegen! Liegen is een eigenschap van gevaarlijke trots. Bewijs daarvan is hoe op de rechtbanken autochtone slachtoffers van magrebijnse moord, diefstal, roof enz, worden geintimideerd en afgedreigd als dader! Want het is ook weer de eer en de dodelijk hoogmoed van de ouders en famillieleden die zich dan manifesteerd. Maar het is daarom ook belangrijk welke bevolkingsgroep en subcultuur in bevb Marokko zo is en dewelke niet. Als dit met een bepaalde stam te maken heeft en die stam tesamen met andere stammen deel uitmaakt van de migranten, dan moeten deze stammen verboden worden europa nog binnen te komen omwille ook van de andere magrebijnen die deel uitmaken van onze samenleving en zich vreedzaam hebben geintegreerd.

   1. De grote handicap in de Europese landen en de VS….| noem deze gebieden zelf het Babylonische Westen |….WAARHEID mag absoluut niet genoemd worden. Een persoon die verbaal realistisch is, wordt al vlot bespot. Of bestempeld als zijnde een enorme zwartkijker, een doomer, een loser, een…weet ‘k ‘t wat. De wereld is gevormd tot een immense LEUGENmaatschappij!!! We moeten met Europa, de VS, Afrika, Azië…met z’n allen ‘even’ door verschrikkelijke tijden heen banjeren!!! Ieder zal zijn persoonlijke juk moeten dragen. Máár er is – en blijft HOOP….”Kop op mensen….”

 3. Hoe schreef Paul Beliën het ook al weer “roofdieren die rondsluipen in onze steden..”,

 4. De jacht op de blanke mens is het ganse jaar open.
  Als we ons niet verweren zullen wij, ons volk en onze cultuur onvermijdelijk ten onder gaan.

 5. Ik besefte een hele tijd niet, waarom ik die zaak zo vreemd vond en dat er ergens iets niet klopte. Ik vroeg me af hoe het kon dat nederlandse, hetzij westerse jochies zoiets doen? Ik dacht, hee dat heb ik nog nooit in mijn leven gehoord! Zouden dat dan wel jongens van bij ons zijn? Ik hoorde er niets van, dus dacht ik dat het jongeren van bij ons waren, doch vond geen vrede daarmee. Besmet door niet politiek denken? Neen, eerder gebeten door logisch denken en eerlijk zijn, ook al komt de waarheid mij niet uit. Dit is geen westers gedrag. Deze groepsagressie is een typische Marokkaans gedrag. Samen met allen tegen een en samenspannen. Ik vind dat het tijd wordt om nuchter en eerlijk te onderzoeken waarom dit zo typisch is en blijft aan Magrebijns gedrag. Onze vredemakers, politici, rode denkers, linkse denkers en zeker humanisten hebben een heel gevaarlijke Godsdienst! Ze geloven namelijk dat er geen typisch gedrag aan een bepaalde etnie verbonden is en dat je mensen kunt ‘ maken’ naar je hand! Dit denken is een gevaar voor de mensheid en is discriminerend tegenover de waarden en eigenheid van onze cultuur. Ons wordt verweten de andere te stigmatiseren, wanneer wordt vastgesteld reeds 20 jaar door cijfers en harde bewijzen, dat deze Magrebijnse cultuur, of een etnie die van daar komt agressief is, groepsagressie en bendevorming als negatieve eigenschap heeft. Deze eigenschap moet ontkend worden en mag niet benoemd! Wat zou men antwoorden indien we zouden ontkennen dat bevb nazis een gewelddadige overttuiging hadden en daar naar handelden! Deze redenering is even waardeloos als de politiekcorrecte, linkse redenering. Gelukkig is het wel zo dat de nakomelingen van nazis, niet zo een gedrag hebben overgeèrft, wat bewijst dat het nazisme niet eeuwenlang of generaties lang in een cultuur zit ingeworteld. Zolang je iets ontkent, blijft een probleem groeien als een verwoestend uitdeinend web van een huiszwam. Als de eigenaar tegen de wil van de bewoners blijft ontkennen, dan moeten de bewoners helaas wachten tot het ganse huis instort. In dit geval zijn deze leugens een gevaar voor de menselijkheid. En die menselijkheid staat boven het vermeend stigmatiseren! De grote hamvraag is, met welke bewijzen en argumenten je moet afkomen om de eigenaars van dit land te overtuigen dat huiszwam niet kan veranderen omdat het genetisch is en dat je dat omwille van de volksgezondheid en slands veiligheid dit ding niet in huis mag halen, maar wegdoen. Je kan het toch niet veranderen. Als men meent dat zulke mensen met zulk een cultuur te veranderen zijn, dan noem ik het politiekcorrect denken een van de zwaarste discriminaties, omdat je enkel de mensen kan veranderen door geweld en manipulatie dat de menselijke waardigheid van het individu vernietigt en afneemt. Of dat nu een individu met slechte of goede eigenschappen is, je kan mensen niet transformeren. En bovendien discrimineert en belaagt dit de omgeving zonder dat die enig recht heeft op erkenning en dus ook hulp tegen dit probleem. Gevolg is dat één politieke partij zich daar heeft in vast gebeten en daardoor wordt gestraft met psychologische mishandeling en uitsluiting. Ik vraag me af welke argumentatie of wetenschappelijk academisch bewijs wél aanvaardbaar is voor dit linkse ? )zelfbedrog. Ik denk dat de beste manier een undercover rondvraag is aan allerlei Marokkaanse allochtonen, om te horen wat voor argument of verklaring zij zelf daarvoor hebben. We zouden verbaasd staan welke verklaringen ze daarvoor hebben. Een ervan heb ik ooit gehoord en daar was het argument dat dit de mentaliteit is van de berberse etnie in MArokko is, terwijl een andere Marokkaan het omgekeerde beweerde. Er ligt in elk geval nog een gat in de markt voor dit soort onderzoek, want de huiszwam deint uit, tot het huis verwoest is!

 6. Verklaring van de ouders van deze meelij opwekkende jongens (vertaald uit het Marrokaans): “Het zijn toch zulke brave jongens, die niemand ooit kwaad zouden durven doen”. Uitleg van de Islamcollaborateurs: “Dit is te wijten aan hun taalachterstand waardoor ze gefrusteerd rondlopen. Mochten ze hun onderwijs in alle Nederlandstalige scholen evenwel in hun moedertaal kunnen genieten, zulke kultuurgebonden “faits divers”‘s zouden zich hoogstwaarschijnlijk niet meer voordoen. Een verzwarende omstandigheid is ook dat hun ouders geen Nederlands genoeg kennen om hun telgen met hun huiswerk te helpen.” Gevolgtrekking: deze beroepscriminelen in spe zijn inderdaad onschuldig. De verantwoordelijken zijn het links-rode gebroed, die kultuurverraders, die ongestraft bezig zijn overal waar ze kunnen de Westerse kultuur te vernietigen en West-Europa rechtstreeks naar een onomkeerbare decatentie tuberculose leiden.

Comments are closed.