Nieuwe studentencodex in Gent: ‘progressief links’ probeert ‘ouderwets rechts’ buitenspel te zetten

Hieronder kan je een onthullend artikel lezen dat gepubliceerd werd in ‘Ons Verbond’ van KVHV Gent. Het artikel gaat over de ‘nieuwe’ liederencodex (liederboek voor studenten), waar enkele (extreem-)linkse oud-studenten plotseling mee komen opdraven. De bedoeling is duidelijk: de aloude tradities in het studentenleven moeten zoveel mogelijk vernietigd worden. Traditie wil echter niet zeggen ‘ouderwets’, maar zo zien onze linkse vrienden het natuurlijk niet. Het artikel is best een lange brok, maar ik raad toch iedereen aan om het eens aandachtig te lezen.

O Quae Mutatio Rerum: een klare kijk op de SK-codex

De grote epen en tragedies zijn terug van weggeweest. Na ellenlang geweeklaag en heldhaftige pogingen van oud-studenten en actieve SK’ers zijn de getormenteerde SK’ers overgegaan tot het laatste redmiddel van hun stijl en tradities: het opstellen van de “enige echte Gentse codex” die ver staat van die Leuvense codex die het KVHV door hun strot wil rammen. Althans, dat zijn de feiten volgens SK-Ghendt (inclusief would-be oude spelling om de hedendaagse SK-marginaliteiten een statiger karakter te geven). Dit verhaal doet voor een leek tamelijk geloofwaardig aan en het initiatief kon mits de nodige achterklap, zwartmakerij en de SK-klassiekers (financiële onregelmatigheden en geldverduistering) op de steun van een paar clubs en kringen rekenen, zelfs de rector sprong mee op de kar. Een vreemde situatie: de aloude clubs die hun eigen basis verloochenen en de erfenis van vanden Eynde en De Goeyse bijna letterlijk vertrappelen omdat het te Leuvens (en te katholiek en te Vlaams) zou zijn. Het is dan ook met die vraag dat uw dienaar voor de zoveelste maal afdaalde in de krochten van het rectoraat om eens te gaan kijken wat er echt klopt van de beweringen van een handjevol socialisten, academische faalhazen en studentikoos gepensioneerden die hun “heldhaftige zoektocht naar de ware traditie” schijnbaar weten te combineren met stevige financiële voordelen. 

Genesis 

Even recapituleren: waar komt onze codex, onze traditie en onze liederenschat juist vandaan? De grote leermeester van de Vlaamse studenten, de enige echte prinsstudent van het Vlaamse studentenleven is en blijft Vbr. Jef Vanden Eynde. Aan Jef danken we de invoering van de Gildepet en de zogenaamde “driebanden” (de altijd driekleurige clublinten) en het opwaarderen van het chaotische Vlaamse studentenleven naar een hoger cultureel niveau. Zijn onvermoeibare inzet vormt onomstotelijk de basis van hetgeen wij zo hartstochtelijk blijven verdedigen: een cultureel hoogstaand, traditioneel studentenleven, een ontwikkeling die versterkt werd door de vele opvoeringen van Meyer-Försters toneelstuk “Alt Heidelberg”, hetgeen voor een ware rage inzake Duitse gebruiken zorgde onder Vlaamse studenten.

Belangrijker is zijn gigantische culturele bijdrage, zoals de steun aan jonge componisten (denk maar aan de illustere Emiel Hullebroeck, componist van o.a. “De Gilde Viert”) en de heruitgave van oude studentenliedboeken  zoals een volksuitgave van het “Studentenliedboek” van Karel Heynderickx uit 1898.

Het wegvallen van vanden Eynde na 1908 zorgt voor een gat in de culturele studentenbeleving die deels wordt opgevuld door de oude gouwgilden in Leuven en de ietwat schimmige vereniging Kerlinga. Het is net die schimmige vereniging die een serieuzere aanzet geeft aan wat de clubcodex heet en door leken vaak de “Blauwe Bladzijden van de codex” wordt genoemd. De Kerlinga-liedbundels uit de jaren ‘10, ‘20 en ‘30 vormen een soort van couveuse voor de Vlaamse studententradities: het is hier dat men voor het eerst in de 6de druk een aantal regels neerschrijft in een algemene “Komment” naar Duits model inzake flatten, bierpet, zirkel, linten, wapenschild en studentikoze taal. Het is bijvoorbeeld Kerlinga die zijn leden “Commitatores” noemt, wat rond 1935 verandert naar “Commilitones”. Het is dan ook praktisch vanzelfsprekend dat dit “studentikoze geheime genootschap” sterk bevolkt werd door verbonders zoals Jef vanden Eynde of de bekende Ernest Claes, later ook hoofdredacteur “Ons Leven” in Leuven en schrijver van “De Witte” zou zijn.

Imitatio et Aemulatio 

De radicalisering van het Vlaamse studentenleven na WO I en de afschaffing van de stijlvolle Gildepet ten koste van de flat die dezelfde kleur had voor alle gilden (weliswaar met andere kleuren op de rand cfr. het recentere Gentse GSK) zijn illustraties van een veranderend studentenleven. De hoogstaande Germanofiele traditie in de lijn van vanden Eynde maakt in deze zeer woelige jaren plaats voor een “Bierflamingantisme”, een ruwer studentenleven dat in de ogen van een modern SK’er nochtans nog altijd als hyperstijlvol zou ervaren worden. Het is in deze context dat in Leuven een tweede grote studentenleider opstaat: Edmond “Mon” De Goeyse. Ook De Goeyse is een figuur die gekenmerkt werd door een onvermoeibare inzet voor het studentikoze. Na herhaaldelijke pogingen om een op Vlaamse leest geschoeide Komment naar Duitse voorbeelden en inzet in zeer diverse studentikoze middens worden in 1929 de eerste stappen gezet.

Edmond-‘Mon’-De-Goeyse-(midden-eerste-rij,-met-flat)-en-het-eerste-SK-Leuven-van-1929

Op dinsdag 10 november 1929 kwamen boven café Chicago te Leuven de praesides van het Leuvense KVHV en de 26 regionale clubs, plus de vijf gildesenioren samen om het SK-Leuven op te richten, een herverkaveling van het studentikoze landschap die zou zorgen voor een sterke verspreiding van de studentikoze tradities. Naar het voorbeeld van Jef vanden Eynde ging de Goeyse tevens op zoek naar inspiratie voor een “Vlaamse Komment” in de  Allgemeiner Deutscher Bierkomment die sedert 1919 werd uitgegeven door Reclam-Verlag, hetgeen hij een eerste keer propageert in een artikel in Ons Leven op 17 maart 1929. Het is in de eerste zelfstandige uitgave van de Besluiten van het Seniorenkonvent (o.i. van De Goeyse in 1931) die de basis vormt voor wat vanaf 6 februari 1935, naar aanleiding van het lustrum van het SK-Leuven de “Codex” wordt. Een belangrijke verandering in deze Vlaamse Komment is de invoering van nieuwe herkenningstekens: de flat wordt afgeschaft en vervangen door twee zaken: enerzijds het bierpetje in clubkleuren, anderzijds (vanaf 1932) de wijnrode verbondspet met op de rand de drie kleuren van de verbondsafdeling. Ook zaken zoals de driekleurige linten en bestuurssjerp (“het brede seniorlint”) werden door De Goeyse en toenmalig verbondspraeses Meuwissen gestandaardiseerd en verspreid over Vlaanderen.

“Te Gent, de oude stede…”

Hierop antwoord de gemiddelde SK’er: “A mohow, da es to’h Leuven? T’es hier wel Ghent eh”. Een domme opmerking als geen ander, maar dat wordt hier verder uitgeklaard. In dezelfde periode als in Leuven het traditionele leven wordt ontwikkeld door de gilden en Kerlinga wordt er in Gent aan de vernederlandste “Von Bissinguniversiteit” met weinig succes geëxperimenteerd met de Nederlandse gewoonten en gebruiken (wat niet verwonderlijk is aangezien de Vlaamsgezinde Gentse studenten zoals onze voorloper “Rodenbachs Vrienden” veelvuldig in contact stonden met studenten uit Nederland via de vooroorlogse Studentencongressen).

Inleiding van de Gentse codex van 1935-36.

Als het regent in Leuven, druppelt het in Gent, een waarheid die vooral van toepassing is als het over de traditie gaat. De codex van het Leuvense SK, opgesteld onder invloed van De Goeyse vindt ook een voedingsbodem in het vrijzinnigere Gent, weliswaar onder de door SK-Ghendt zo gehate Leuvense invloed. De doorbraak van de Vlaamse Komment in Gent gebeurt pas echt na de oprichting van het SK in 1934-1935 onder impuls van Hendrik Wijckmans … oud-gildepraeses van de Brabantse gilde te Leuven in de jaren 1931-1932 (en tijdens WO II actief bij DeVlag). Een verhuis als student van het katholieke Leuven naar het meer vrijzinnige Gent is in het interbellum een bijna reguliere praktijk geworden voor studenten die het elders gingen proberen of voor wie de Leuvense grond te heet onder te voeten werd, soms zelfs omwille van een Consilium Abeundi. Anderzijds mogen we ook de acties van het AVHV, een koepelorganisatie voor Vlaamse studenten die zich vooral inzette voor de volledige vernederlandsing van de Gentse universiteit, in 1930 niet vergeten.

De bal gaat aan het rollen na de Koninklijke bekrachtiging van de stapsgewijze vernederlandsing van de universiteit van Gent, die door Ons Leven en het AVHV wordt afgewezen ten voordele van de eis om zelfbestuur en volledige vernederlandsing van Vlaanderen. In oktober 1930 schrijven een 200-tal Leuvense studenten zich in aan de RUG naar aanleiding van de “NU NAAR GENT”-campagne van het AVHV. Het is niet verwonderlijk dat onder deze “Gandavenses” een groot aantal actieve en radicale verbonders zit. Deze massale verhuis met een duidelijk politieke ondertoon heeft zeker bijgedragen aan de ontwikkeling van een Gents SK en de verspreiding van de in se Leuvense clubcodex.

Van eenheid naar scheurmakerij 

Het is diezelfde Wijckmans geweest die ook de aanzet heeft gegeven tot het kopiëren van de Leuvense codex in het academiejaar ‘35-’36, weliswaar met enige kleine verschillen, versprekingen of spelfouten. Wijckmans vat het mooi samen in de inleiding van de “eerste Gentse codex” in november ‘35:

“Leuven is rond 1927-1928 met het groote werk begonnen : het Seniorenkonvent. Dr M. de Goeyse was er de ziel van en gaf het de definitieve vorm met medewerking van het K.V.H.V.: de clubcodex verscheen te Leuven in 1934-35! Zo werd het werk van Jef Van Den Eynde vervolledigd. 

GENT waardeerde , begreep en ging aan het werk: we staken definitief van wal in 1934-35! En nu beginnen we het academisch jaar 1935-36 met een stevig georganiseerd SENIORENKONVENT! 

‘En nu trekken maar. Naar een gezond uitleven van ons student zijn langs heel de lijn.’
(De Katrol, orgaan van het S.K. G. 35-36 n°1). 

We danken Leuven voor het opmaken van den clubcodex, waarvan we ‘n precieus gebruik hebben mogen maken. Te dier gelegenheid danken we Dr. Eug. Mattelaer, praeses K.V.H.V. Leuven 1934-35 voor zijn bereidwilligheid! 

Het Gentsch Seniorenkonvent heeft nu ook zijn clubcodex en liederenboek ! Dat dit boekje nu z’n dienste doe! 

Commilitones, U allen is het toegedacht!
IO VIVAT
namens den Raad der Senioren,
Rik Wijckmans
Praeses S.K. Gent, 1935-36
Gent,  23 november 1935” 

Wel, wel, wel. Wat leren we hieruit (behalve het feit dat de eerste Senior Seniorum duidelijk beter kan spellen dan het huidig bestuur en minder nood heeft aan archaïsche dramatiek)?

 • Hendrik Wijckmans v. Rik geeft vlakaf toe dat de Gentse codex volledig geïnspireerd is op zijn Leuvense evenknie
 • Dezelfde Senior Seniorum dankt het KVHV voor zijn medewerking

Twee zaken die genoeg zijn om een modern SK’er een hartaanval te doen krijgen. Wee oh wee! Het zo gehate KVHV, dat in die periode overigens veel leden met een partijkaart had, als moeder van de codex? Leuven als geboorteplaats? Dat kan toch niet zijn?

Het hoeft dan ook geen kanttekening dat de voornoemde codexvernieuwers een apologie nodig hadden. De inleiding van de “nieuwe codex” is dan ook zeer origineel: het oude verhaal van de unieke Gentse codex die door financiële problemen (lees: er was wéér een SK’er met de kas gaan lopen) werd overgenomen door de stoute KVHV’ers die tegen elke vorm van codexvernieuwing zijn.

We zijn er ons van bewust dat velen onder jullie nog een oude Leuvense codex in je bezit hebben. Beste confrater, het kan misschien met pijn in het hart zijn, maar geef deze een plaats bij je souvenirs. De commilitones die 20 jaar geleden een oude Gentse codex hadden, hebben zich met veel meer hartensmart verzet tegen de invoering van de Leuvense codex. Zij hebben die veldslag verloren. Aan elke fiere Gentse student: schaf die nieuwe Gentse codex aan! Dit splinternieuw exemplaar, inhoudelijk kwalitatief niet te kloppen , is dan nog eens €5 goedkoper dan de Leuvense tegenhanger” – uit: de “Gentse” codex van het SC Ghendt

Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar hoe de KVHV-codex een “Leuvense codex” zou zijn, dat terwijl de eerste Senior Seniorum toegeeft dat de eerste SK-codex … ook gewoon Leuvens is. Ook maakt men gewag van een heroïsche strijd van de Gentse studenten tegen de (volgens SK en ‘SC’ door KVHV opgelegde) “Leuvense codex”. Helaas is er geen enkele bron die daar melding van maakt. Waarschijnlijk omdat de SK-codex van de jaren ‘80 en de KVHV-codex van de jaren ‘90 geen inhoudelijke verschillen hebben, logisch, aangezien KVHV voortborduurt op de oude traditie van het SK zoals vastgelegd in 1935. Jammer genoeg telt het Gentse studentenleven weinig grote denkers die de moeite doen om de informatie die ze wordt voorgeschoteld te controleren, zo contacteert de praeses van het Gentse VRG, dhr. T. Pieters zijn commilitones in volle tweede zit met de volgende bewering: “[…]De sterk verouderde, oerkatholieke codex wordt vernieuwd. Inderdaad, de oude kletskoek die het SK en het KVHV ( onder invloed van de Leuvense paters ) ons de laatste 20 jaar heeft voorgeschoteld was dringend aan vervanging toe[…]”

Die stoute paters toch, moedwillig die vrijgevochten VRG’ers een propagandaboekje onder de neus schuiven dat uit het niets is komen vallen. Een studentikoos mirakel, die Lovense codex!

O alte Burschenherrlichkeit

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Het “SC Ghendt” dat placht terug te gaan naar de oude “Gentse tradities” heeft echter wel een zeer vreemde manier om dit te doen, namelijk het herschrijven van de blauwe bladzijden zoals vastgelegd door Edmond De Goeyse, diezelfde blauwe bladzijden die Rik Wijckmans trachtte te kopiëren om een Gents studentenleven naar Leuvens model te herstructureren. Enkele versprekingen van een pril SK werden opnieuw vastgelegd (het uiterst belangrijke verschil “Verbum Peto”/”Peto Verbum” bijvoorbeeld) en enkele marginaliseringen van de Komment werden vastgelegd.

Enkele voorbeelden:

“Art.21 – De zedenmeester, verantwoordelijk voor het bijstaan van de praeses bij het bewaren van de orde en tucht tijdens de cantussen.

“Art.26 – Traditioneel dragen regionale clubs drie kleuren en gilden en kringen twee kleuren.

Kleine voorbeelden van een groot probleem. Wat is nu immers het probleem van de KVHV-codex? De Komment is on-Gents? Dit schijnt niet te kloppen aangezien de Gentse Komment een geïmporteerde Leuvense Komment is… Is het liedboek met clubcodex van KVHV-Gent dan te ver geëvolueerd van de originele bepalingen van Mon De Goeyse? Ook dat schijnt het probleem niet te zijn, gezien de onweerstaanbare drang van het SC om moderne marginaliteiten te codificeren.

Zou het probleem van financiële aard zijn? SK/SC laat immers geen kans onbenut om de kostprijs van de KVHV-codex te benadrukken, de Senior Seniorum schrijft in zijn privécorrespondentie “dat men die rechtse mannen toch niet aan centen wil helpen” en men insinueert zelfs dat het prachtige verbondshuis betaald zou zijn met de opbrengsten van de codex… lachwekkend. Ook de voorzitter van het FK liegt rustig mee. In juni van dit jaar weet dhr Wim Bekaert dit te vertellen aan een FK-kring:

Blijkbaar bestaat er nog wat verwarring over de nieuwe codices. De codex wordt niet gemaakt door het FK, maar door een aparte vzw bestaande uit oud-studenten, SCGent. In tegenstelling tot de KVHV-codex, worden wij hier nu wel in betrokken (voor bv. liedjes) en zullen jullie de codex kunnen verkopen (en een percentje per verkochte codex krijgen). Waar bij de KVHV-codex al het geld naar de KVHV ging, zal een deel van het geld naar jullie gaan. De nieuwe codex zal bovendien maar €10 kosten ipv €15 bij de KVHV, die hun prijzen vroeger de hoogte injoegen omwille van hun monopoliepositie.

Al het geld naar het KVHV? Zijn die brave jongens van het SC aan die arme Wim vergeten vertellen dat SK Gent sedert enkele jaren per verkochte codex €2 (een halve Euro meer dan de KVHV die de redactie, druk en distributie voor zijn rekening neemt) in eigen zak stak? Verder mogen we zeker niet vergeten dat ons aller moeder, Rita van de Salamander, haar deel hoort te krijgen voor de betrouwbare distributie aan clubs, kringen en particulieren, nl. €0,5 per codex

Ook die eis om betrokkenheid doet vreemd aan, zeker wanneer we het SK-forum er op nalezen. Jaar na jaar worden daar topics gestart met de vraag om nieuwe clubs op te nemen, fouten aan te passen of liederen in de codex op te nemen. Het antwoord van het KVHV afd. Gent is steevast hetzelfde: centraliseer de info, stuur ze door naar de Gentse contactpersoon en de informatie zal worden doorgegeven aan dhr Jozef Dauwe en de bevoegde VZW. Iets wat toevalligerwijs al enkele jaren niet of nauwelijks gebeurt, overigens. Waar zit het probleem dan?

Toch even de cijfers op een rijtje zetten met behulp van een brief van het “SC Ghendt” van afgelopen september:

Algemene vergadering FK Gent: 

 • Gent had vroeger een eigen codex, in gebruik van 1935 tot 1993, nu opnieuw uitgegeven door het Studentikoos Centrum Ghendt vzw, met steun van de rector.
 • algemene kosten van de codex: €4,5 drukkosten per codex (er is doelbewust voor een stevig, duurzaam, kwalitatief boek gegaan), prijs kan zakken bij grotere oplage; €1,5 naar SK Ghendt als vergoeding voor de tekeningen en als historische uitgever; €1 naar het Kinderkankerfonds vzw (UZ Gent). Opstartkosten en algemene kosten (bv. copyrightvergoedingen liederen) verkoopprijs is €10, behalve voor de kringen, die de codex aan €9 kunnen inkopen
 • gunstige verkoopprijs: €10, de facto een prijsverlaging van €5
 • in codex een gratis bonnetje twv 1 halve liter bier in de Overpoort Bowl
 • SC Ghendt: vzw! We hopen, na het aanleggen van een reserve om de drukkosten te blijven voorschieten, binnen 1-2 jaar bruikbare winst te gaan maken
 • Er komt een werkgroep die de fondsen zullen verdelen over studentikoze initiatieven en projecten (bv. Massacantus en Beiaardcantus)
 • Andere initiatieven: de werkgroep partiturenboek wordt opgestart (iedereen die muzieknoten kan lezen is welkom om mee te werken)
 • Website wordt interactief platform waar liederen zullen beluisterd worden (er wordt vanaf dit jaar begonnen met het opnemen van liederen) en waar andere hulpmiddelen beschikbaar zullen zijn (bv. index). Er zal een “lied van de maand” zijn met allerhande achtergrondinformatie bij het lied. Er komt ook een forum waar studenten de codex e.a. kunnen bespreken.
 • Contactgegevens: Christophe Bostyn (GSM: 0473******) scghendt@gmail.com rekeningnummer BE**-***-*******-**
 • gratis levering mogelijk bij bestellen van grote hoeveelheden.

Even tellen: €4,5 naar drukkosten + €1,5 naar het SK als “historische uitgever” (lees: historische poenschepper) en €1 naar het Kinderkankerfonds (kwestie van de hemel te verdienen), komt uit op €7 vaste kosten. Even verder wordt aangeraden om de codex aan €10 te verkopen (we moeten immers de “opstartkost” en de copyrightvergoeding bijtellen). Vreemde materie. Onderzoek leert ons dat de belangrijkste bronnen geen rechten hebben verleend, en Joost Mon mag weten wat de opstartkosten mogen zijn voor dergelijke zaken. €3 per codex voor het onderhoud van het graf van De Goeyse? Geen mens die het weet. Correctie: een klein hoopje, het zogenaamde “Studentikoos Centrum Ghendt”, een namenlijst die leest als een academische tragedie of de studentikoze kieslijst van PVDA.

De problemen lijken inderdaad samen te hangen met het financiële aspect, al is dat aspect niet meteen de prijs, zo blijkt uit een mail van Senior Seniorum Jelle Demaré (infra), die de prijsverlaging van de KVHV-codex afwijst als een “wanhoopsdaad” en zijn leden krampachtig probeert te verplichten tot de aankoop van een dubbel zo dure plagiaatcodex, die zowel in traditie, stijl als geschiedenis armer is. Een vreemd propagandamiddel van het SK: enerzijds KVHV betichten van ongeoorloofd hoge codexprijzen en geldgewin, anderzijds zelf een dubbel zo dure codex aanbieden met een troebele financiële achtergrond.

Het verhaal is daarmee niet ten einde. Er is ook nog de verhaallijn van de oud-leden van de betrokken clubs en kringen. Zij worden geacht om voor die ene cantus op een jaar waar zij op uitgenodigd worden een geheel nieuw liedboek te kopen. Een dwaze situatie, me dunkt. Scheurmakers die een nieuwe eenheid willen opleggen.

Viva la Revolucion 

Extreem-links moordenaar Ernesto Che Guevara.

Dat een meerderheid van de “heldhaftige kampers” van het SC op het zachts gezegd het Gentse verbond (politiek) ongunstig gezind is, geeft een antwoord op de vreemde veranderingen in het liedboek. Oude klassiekers als “O Mijn Kempen” of “de Slag om Matadi” werden simpelweg geschrapt, volgens interne communicatie van het SK en FK omwille van het feit dat het “verouderde liedjes” zijn die “meer geschikt zijn voor een koor”, de liederen te Leuvens zijn (wat een imperialistische stad!) of simpelweg omdat er al een Kempisch lied (Kempenland, p307) wordt overgenomen. En twee Kempische liederen, dat kunnen we de arme student toch niet aandoen? Een overdosis Preud’homme zou wel eens fataal kunnen zijn voor een AB’er! Geen nood, het SC/SK/FK heeft in vervanging voorzien: de fanatieke “codexvernieuwers” hebben niet alleen de straatfeestklassiekers opgenomen (Het land van Maas en Waal, Min Moat’n) en het halve Allgemeines Deutsches Kommersbuch gekopieerd uit gebrek aan originaliteit maar ook de “oude Gentse liederen” maken naar verluidt hun opwachting in het SC-vehikel. Toch vreemd, ik heb bijvoorbeeld nergens het Transvaals volkslied gezien.

Wederom biedt de interne communicatie van het SK interessante inzichten:

Iedereen kreeg zoals verwacht wss wel de KVHV mail met daarin promotie voor hun codex. Ik veronderstel dat niemand zo dom is om daar in te trappen. Zoals gezegd is dit enkel de bedoeling om de nieuwe codex te boycotten, toevallig valt hun grote promotie samen met het moment wanneer de meeste codices worden verkocht… Hun enige bedoeling is hun monopolie te behouden om zo naar de toekomst toe nog altijd veel te veel geld in eigen zak te stoppen. Op de RS stonden we allemaal samen achter de nieuwe GENTSE codex, dus zullen we die ook steunen. We zijn toch niet van plan de rechtse mannen te gaan helpen hé. Enige nadeel is dat het een beetje aanpassen wordt, maar dit duurt een jaar, hooguit 2 en voor 10€ koop je toch al snel een nieuwe, ik alvast zeker!! Massacantus, onze activiteiten en ik veronderstel / verwacht jullie activiteiten ook zullen met de nieuwe Gentse codex gebeuren. Wij zullen de generatie zijn die samen sterk de nieuwe codex in gebruik heeft genomen! Hopelijk kunnen we later bij pot en pint nog eens stevig lachen over de wanhoopsdaad van onze vrienden van het KVHV!” – Jelle Demaré, Senior Seniorum 2012-’13.

Daar komt de aap uit de mouw. “We zijn toch niet van plan de rechtse mannen te gaan helpen hé, -knipoog-”. De keizer van de zakelijke communicatie maakt hier mooi duidelijk waar het om gaat: een politiek gerichte actie van weinigen die via een financiële pijler door een groep wordt gedragen en verder wordt gepropageerd met studentikoze drogredenen.

“Cui bono?” 

Veel woorden hoeft men dus ook niet vuil te maken aan de codexmaterie. Anti-Vlaams, antikatholiek en klaar om de nieuwste marginaliteiten op te nemen in de opengebroken clubcodex, dát is het SC Gent: zelfverklaarde studentenleiders die het eigen ego trachten te strelen met een egoproject waar de Vlaamse student de dupe van is. Meer nog, een gerichte actie tegen het KVHV, sinds jaar en dag behoeder van de traditionele studentikoziteit en het stijlvolle studentenleven die hier volkomen foutief wordt afgeschilderd als een aartsconservatieve geldwolf.

De Gentse studenten wordt een rad voor de ogen gedraaid.

De traditie en clubcodex, de erfenis van Rodenbach, vanden Eynde en De Goeyse wordt systematisch aan de kant geschoven door een aantal gefrustreerde ex-SK’ers die duidelijk belang weten te halen uit scheurmakerij in het Vlaamse studentenleven, het gaat immers niet zozeer over de terugkeer naar de mythische en onbestaande “Gentse traditie”, dan wel over de codificering van het verval van de studentikoze traditie en het verduisteren van politiek rechtsgeoriënteerde en katholieke invloed in het Seniorenkonvent en Faculteitenkonvent, met andere woorden: historisch revisionisme toepassen op het Gentse studentenleven. De geschiedenis leert ons immers via eerstehands informatie dat de Gentse traditie in feite gelijk te schakelen valt aan de Leuvense traditie en dat het KVHV een voorname rol speelde in het ontstaan en de codificatie. Waarom toch? Een moeilijke vraag die mogelijk een simpel antwoord heeft.

De hartstochtelijke verdediging van dit project door enkele niet nader genoemde figuren doet immers vermoedens rijzen over het hoe en het wat van de ruime winsten die “SC-Gendt” maakt met dit project. De student, bij mijn weten een vrij mens in een democratische samenleving, wordt hier gedwongen om een investering te maken die enkelen ten goede komt. Vanwaar die plotse drang om een “nieuwe codex” aan te schaffen? Vanwaar die hartstochtelijke propaganda? Gaat het hier om een dappere schaar van studentikoze heiligen of om een hoopje zakkenvullers die een zakcentje verdient met totalitaire praktijken?

Mijne heren scheurmakers, beeldenstormers en “codexvernieuwers”, het woord is aan u.

Michiel v. Sunlight
KVHV Gent

Ons Verbond kan digitaal geraadpleegd worden via http://gent.kvhv.org/ons-verbond/. Abonneren kan uiteraard ook. de gegevens vind je in Ons Verbond zelf of via de verwijzing hierboven.

12 comments

 1. Als je leugens gebruikt, is ‘t moeilijk om te argumenteren hoor.

  Obsessie met euro’s? In elke nieuwe fase in de KVHV-lastercampagne wordt elke keer meer gegooid met ‘oplichters’, ‘zakkenvullers’, ‘poenscheppers op kap van schachten’ enz. Nog eens, uitgaand van jouw – verkeerde – cijfers: € 11,5 – 2= 9,5. Codex aan aankoopprijs= 2,5 EUR. Waar gaat die 7 euro dan naartoe? Daar zal je wel geen antwoord op hebben hé, zeker? :-) Inderdaad hilarisch om de echte poenscheppers (decennia lang) bezig te horen.

  Wie wordt nu in hemelsnaam verplicht éne of gene codex te kopen? Eerst klop je fier op de borst dat er nog clubs de KVHV-codex gebruiken en dan is men opeens verplicht de nieuwe Gentse codex te verkopen? Jullie wilden de vrije markt toch een handje helpen met jullie cantuszaal (met ‘t monopolie van Rita)? Wel, men doet met de Gentse codex hetzelfde. Een alternatief bieden.
  Niemand wordt verplicht. Het staat iedereen vrij een keuze te maken. De Gentse codex mikt op kwaliteit, jullie op een lage prijs. Wel ja, ieder z’n troef.

   1. Een objectieve mening valt bij de auteurs op deze website helaas niet te rapen vermoed ik. Jammer.

    Tegen een kenner zou ik zeggen: neem wat – historisch – bronnenmateriaal bij de hand, leg de twee codices naast mekaar en vergelijk.

 2. Als u me 1 plaats kan tonen waar, laat ons zeggen, in de maand mei jullie ‘officiële codex’ aan 10€ werd verkocht aan de alledaagse student dan krijg je van mij een vat! Hou echter je mond als je niets zinnigers te zeggen hebt. Want ik heb mijn codex jammer genoeg altijd aan … ik denk … 12,5 euro moeten kopen, en voor u weer onzinnige commentaar kotst, ik kocht ze wel degelijk bij Rita! Het gaat ons, doorsnee studenten, echt niet om die Gentse traditie. Wij hechten belang aan het feit dat we inspraak krijgen in de codex dixit Bouke. Tenslotte richt ik het woord tot de auteur, als u dan toch zo nodig terug opstelletjes wilt schrijven zoals in het middelbaar, volg dan ook de richtlijnen. Richtlijn 1: Check uw bronnen! Jammer genoeg is uw opstel niet grondig onderbouwt, het doet me denken aan de luierikken van vroeger in de klas die het niet nodig vonden om opzoekwerk te doen en het dan maar zelf uitvonden. De gebroeders Grimm waren u jammer genoeg voor in het schrijven van sprookjes …

  Geacht,

  Een student in de stad Gent.

  NVDR: Gelieve voor straf 100 keer de verleden tijd van ‘onderbouwen’ over te schrijven…

  1. Zo grappig dat het KVHV om de paar weken een nieuwe laster- en haatcampagne lanceert…

   ‘t KVHV weet goed genoeg dat de afgesproken verkoopprijs € 13 was. SK ging € 2 krijgen dit jaar. Maar dat was nog niet zo. Bovendien zijn er zeer vele malen klachten gekomen uit FK en SK omtrent de verkoopprijs van Rita. En dat was wel degelijk € 15 (tenzij iemand uit het bestuur van FK of SK erom vroeg). Rita en Pottie lichten FK en SK al decennia op. Dat is al lang geen vergissing meer. Daar kan KVHV in se niets aan doen, maar ze hebben nooit Rita terecht gewezen. Met als gevolg dat de codex € 15 kostte. Integendeel, KVHV en Rita komen super goed overeen. Allemaal goed, maar blijkbaar mocht dat gerust ten nadele zijn van de modale student.

   Ook het feit dat ‘t SK ‘niets’ heeft doorgegeven, klopt niet. Het SK deed dat al vanaf het begin. Lees het colofon in de oude KVHV-codices. Helaas heeft de KVHV-vzw en Dauwe daar, buiten de clubinhoud, nooit een gevolg aan gegeven.

   Het KVHV jankt al maanden over plagiaat. De Brusselse codex zal ook plagiaat zijn zeker? De KVHV-codex is helemaal geen eigen uitvinding. Ze hebben het Kerlinga-boek overgenomen, dat inderdaad gebaseerd was op Duitsland. En dan maar bleiren dat ‘t een eigen creatie is. De Gentse codex is een volledig eigen creatie, gebaseerd op de Gentse codices en het Duitse biercomment. Wijckmans kon evengoed zelf het Biercomment gelezen hebben, want de structuur is letterlijk overgenomen. De vertaling zijn soms letterlijk. Applaus voor de eigen creatie. Gelukkig zijn jullie nog zo correct te verwijzen naar de bronnen (NOT). Dát noemt men plagiaat.

   Het is alsof Louis Vuitton onder de prijs zou zakken van plagiaathandtassen. Maar jullie zijn uiteraard geen Vuitton en de nieuwe codex geen plagiaat. Dus paniekvoetbal om jullie ouwe prul kwijt te raken.

   Het is inderdaad grappig om de hysterische bloedhonden van ‘t KVHV wild rond zich heen te zien schoppen…

 3. Wow,

  Er is hier iemand die duidelijk een nieuwe hobby nodig heeft! Het invoeren van een nieuwe codex was vooral om praktische redenen: de liederen zijn aangevuld, de richtlijnen voor een cantus zijn aangepast aan de hedendaagse gebruiken, en schrijffouten zijn verwijderd uit de oude liederen. En ja, het is fijn een codex te hebben van eigen makelij in plaats van Leuven te volgen: het Gentse FK en SK staan in de praktijk op vlak van organisatie 100% los van de Leuvense kringen; dan is het niet abnormaal dat het beheren van de codex in eigen handen wordt genomen.

  Maar goed, volgens extremistische hysterische bloedhonden is alles politiek getint en is iedereen die jullie niet volgt natuurlijk een communistische landverrader, en dus moest er een extreem lang verhaaltje geschreven worden om moord en brand te schreeuwen over de teloorgang van al wat oud en dus goed is.

  Is de geschiedenis die je aanhaalt correct? Waarschijnlijk wel. Doet het er toe? Absoluut niet. Terwijl de kleine groep twistgeile oproerkraaiers zoals jijzelf zich te zitten wentelen in de complottheorieën en opstelletjes schrijven over hoe slecht alles wel niet is in Gent, is de gemiddelde student vrolijk aan het cantussen. Met zijn nieuwe codex waar De Vlaamse Leeuw nog steeds in staat, maar nu ook Loetsebollekezoetse in terug te vinden is.

  Oh, en nog een laatste detail: zelf zeg je “Veel woorden hoeft men dus ook niet vuil te maken aan de codexmaterie.”… Ik vraag me af waar jouw interpretatie van ‘veel’ begint: dit ‘artikel’ telt 3950 woorden.

  Dixi

  1. De Leuvense codex kostte jaren aan een stuk €15, slechts nu de Gentse codex er is voor €10 zakte de prijs in een poging dit nieuw initiatief zwart te maken. Wees verzekerd dat de prijs weer zal stijgen als deze kinderachtige partij moddergooien van het KVHV is overgewaaid, want aan €5 verkopen ze de codex onder de aankoopprijs.

   Iets wat volgens de wet overigens onder oneerlijke handelspraktijken valt. Maar goed, volgens onze rechtse rakkers zal deze wet vast en zeker linkse overbexcherming zijn ;)

   1. “want aan €5 verkopen ze de codex onder de aankoopprijs.”

    Dat klopt niet. De KVHV-codex kost per stuk minder dan € 3 om te laten drukken. 40.000 codices in eens laten drukken heeft een enorm schaalvoordeel (30.000 groene en 10.000 blauwe). Voorzichtig geschat zal dat neerkomen op 2-2,5 euro.
    Ze foefelen trouwens wel hoor, maar niet op dit gebied.

Comments are closed.