Hilde Claes (SP.a) doet het weer: advocaat-kantoorgenoot krijgt honderden dossiers van OCMW-Hasselt

Hilde Claes, SP.a-burgemeester en advocaat in Hasselt, heeft weer toegeslagen.  Na het gesjoemel rond de aankoop van de Pukkelpop-weide van SP.a-vriend Mahassine en na het gesjoemel in politiezone HAZODI duikt er weer een nieuwe vreemde zaak op.  De advocaat die samen met haar kantoor houdt, Bart Knaeps, blijkt honderden dossiers binnen te rijven van het Hasseltse OCMW.  Pogingen van Frank Troosters (VB) om de details over de kostprijs daarvan te bekomen botsen op een muur van de SP.a-vrienden in Hasselt.

De manier waarop een bijzonder groot aantal dossiers via de OCMW-raad van Hasselt werden toegewezen aan de kantoorgenoot van burgemeester Hilde Claes roept vele vragen op.

Frank Troosters, OCMW-raadslid VB

Frank Troosters: ‘In de dossiers die aan de OCMW –raadsleden worden voorgelegd wordt nergens vermeld dat de raadsleden een beslissing nemen over de ‘aanstelling’ van een advocaat. Suggestief wordt vermeld: de zaak wordt overgemaakt aan ‘onze raadsman’, de heer Bart Knaeps, om het OCMW te vertegenwoordigen voor de Arbeidsrechtbank.  Hiermee creëert men (doelbewust?) de indruk dat de heer Knaeps reeds de raadsman van het OCMW is (maw. hij is al eerder via één of andere aanbesteding aangesteld, vandaar dat we hem alvast ‘onze’ raadsman noemen) en dat de raadsleden louter een beslissing nemen om de rechten van het OCMW voor de Arbeidsrechtbank te vrijwaren (we geven hem het dossier dus door…)

Nochtans blijkt uit het antwoord dat ik op mijn schriftelijke vraag van 24/04/’12 ontving dat de raadsleden op dat ogenblik de heer Knaeps officieel aanstellen, wat dus nergens vermeld wordt.  In andere dossiers wordt de aanstelling van een (andere) advocaat wel duidelijk vermeld in het dossier voor de raadsleden. Het is dan ook vreemd dat in de dossiers waar de heer Knaeps wordt aangesteld een andere terminologie gehanteerd wordt.

Wettelijk vallen hier toch een paar vraagtekens bij te zetten.  Artikel 5 Gemeentedecreet: de burgemeester maakt deel uit van de gemeenteraad.  Artikel 27 Gemeentedecreet: het is voor een gemeenteraadslid verboden rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van de gemeente (of tegen de gemeente). Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken. 

Artikel 37 OCMW –decreet: §2. Het is voor een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn verboden:  1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten behoeve van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het lid van de raad voor maatschappelijk welzijn werken.

Bovenstaande bepalingen gelden dus voor gemeenteraadsleden ten aanzien van de gemeente, en voor OCMW–raadsleden ten aanzien van het OCMW.  De gemeente en het OCMW zijn juridisch gezien echter twee aparte entiteiten. Door ‘gekruist’ te werken (kantoorgenoot gemeenteraadslid werkt voor het OCMW) wordt de bedoeling van de wetgever op een handige (legale) manier omzeild.  

De rol van een burgemeester is echter heel bijzonder.  Burgemeester Claes vervult niet alleen een leidende rol in het stadsbestuur, zij speelt ook een belangrijke rol in het OCMW.  Burgemeester Claes mag de OCMW-vergaderingen bijwonen (met raadgevende stem), en mag de OCMW-raad zelfs voorzitten indien zij dit wenst.  Burgemeester Claes kan de OCMW-raad laten bijeenroepen met de agendapunten die zij voorstelt.  Bovendien zetelt burgemeester Claes in het overlegcomité stad – OCMW dat minstens om de 3 maanden samenkomt, en ontvangt het OCMW jaarlijks een stadstoelage van ca. 10 miljoen euro.

Conclusie van Frank Troosters: ‘Gezien de grote verwevenheid tussen stad en OCMW vinden wij het deontologisch bijzonder laakbaar dat de kantoorgenoot van burgemeester Claes systematisch en massaal juridische dossiers van het OCMW krijgt doorgespeeld, en dit op een wijze waarbij heel wat vragen kunnen gesteld worden.  In het totaal kwamen er op die manier voor de periode 2007 – 2011 maar liefst 165 dossiers terecht bij de kantoorgenoot van burgemeester Claes, die wel burgemeester is maar zelf nog steeds als advocaat is ingeschreven bij de balie van Hasselt, en dus actief kan zijn als advocaat binnen hetzelfde kantoor.  Op vragen over de echte kostprijs kreeg ik ondanks herhaaldelijk aandringen geen antwoord.  Dat hoeft niet te verwonderen:  OCMW-voorzitter Frank Vandenhoudt is een partijgenoot van burgemeester Claes en OCMW–secretaris Peter Vanaken was voor zijn aanstelling de vroegere provinciale SP.a-secretaris.  In Hasselt is ‘ons kent ons’ geen ijdele uitdrukking…’

2 comments

  1. Misschien op raadgeving van tante Augusta, die haar papa zo verwend heeft….

Comments are closed.