Voor u gelezen: Beleidsnota ‘Gelijke Kansen’ van minister Joëlle Milquet

Op 29 december schreef Joëlle Milquet haar beleidsnota ‘Gelijke Kansen’. Deze 33 pagina’s tellende nota behandelt de klassieke thema’s zoals daar zijn: ‘discriminatie op het werk’, ‘geweld tegen vrouwen’, ‘partnergeweld’, ‘seksisme’ en meer van dat. Wat ons het meest interesseerde, bevindt zich vanaf pagina 22 in dit document: ‘Discriminatie bestrijden en interculturaliteit bevorderen’. We lazen het even voor u door.

Men begint al sterk door te wijzen op het feit dat iedere burger zijn rechten én plichten moet kennen. Helaas gaat men in de derde paragraaf al de mist in: “Diversiteit is een feit in onze samenleving, die nooit meer zal gebaseerd op (sic) een homogene gemeenschap, cultuur, filosofische of religieuze overtuiging en bevolkingsgroep, maar op een mix waarvan ons land de uitdagingen dient in te schatten.” Dat belooft alvast voor het vervolg van de nota.

“In het kader van de ontwikkeling van een open en tolerante maatschappij zal de regering voorrang geven aan de strijde (sic 2) tegen elke vorm van racisme en vreemdelingenhaat, antisemitisme, onverdraagzaamheid, extremisme, negationisme en geweld.” Daartoe zal men het volgende ondernemen: “Er wordt overwogen om een doeltreffend Ministerieel conferentie met betrekking tot de diversiteit op te richten, die zal bestaan uit ministers van de verschillende bevoegdheidsniveaus die belast zullen worden met het geven van impulsen aan het collectief beleid met wederzijds respect voor de autonomie van elkeen.”

En we vervolgen: “De uitwerking van een versterkte strategie tegen racisme, xenofobie, antisemitisme of elk ander gedrag waarbij personen behorende tot een welbepaalde religie of van een welbepaalde afkomst uitgesloten worden, is prioritair. Samen met de juridische autoriteiten, zal er een actieplan uitgewerkt worden om de bestaande voorzieningen en de follow-up bij te sturen. Er zal eveneens nagedacht worden over het juridische antwoord op racistische verwijten en uitlatingen. Daarnaast zal er een veelzijdig sensibiliseringsprogramma en een vorming uitgewerkt worden voor de federale overheid.”

Zo gaat de nota nog een hele tijd door, maar u leest het al, de inperking van de vrijheid van meningsuiting zet zich verder. Het zoeken naar de ware aard van de maatschappelijke problemen is irrelevant en diegenen die zich storen aan het gedrag van ‘bepaalde bevolkingsgroepen’ en individuen zullen weer de prijs mogen betalen.

Het CGKR ofte het bewuste Centrum Leman, De Witte, krijgt extra aandacht in de slecht vertaalde beleidsnota van Milquet. Te beginnen met een heikel punt dat onlangs nog de nationale media haalde: “De waakzaamheidscel ‘antisemitisme’ van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen zal bestendigd en versterkt worden.” We weten uit goede bron dat het Centrum zélf niet erg ‘divers’ is wat medewerkers betreft. Het stelt een aantal moslims (M/V) te werk, maar andere, niet-Westerse, religies zal je er niet snel terugvinden.

Verder moet, volgens de CDH-vrouw, het Centrum ‘interfederaliseren’. “Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding zal een onafhankelijk interfederaal orgaan worden en in dit kader zal het steunpunt armoedebestrijding naar de POD maatschappelijke integratie overgeheveld worden om de armoedebestrijding te optimaliseren.” De aanleiding hiervoor is dat België slechte punten heeft gekregen van de Europese Commissie “omdat er een instelling ontbreekt, dat gelijkheid van kansen dient aan te moedigen voor de materies die beoogd worden op het niveau van de federale entiteiten.” “Het Centrum is wettelijk gezien niet competent om opdrachten te vervullen die betrekking hebben op de bevoegdheden van de gewesten en de gemeenschappen, zoals in rechte op treden op basis van decreten en ordonnanties van de gewesten en gemeenschappen.”

Volgens ons is het Centrum echter in alle opzichten incompetent om van enig nut te zijn – op kosten van ons belastinggeld nota bene – voor onze maatschappij. Maar daar zal het Centrum en met haar het hele progressieve clubje, niet van wakker liggen uiteraard. De problemen worden immers toch veroorzaakt door hordes rassiesten en fassiesten, nietwaar? Rechtse partijen dienen afgeschaft, dito studentenverenigingen het recht op betogen ontzegd en verboden aan de universiteiten onzer land(en). U ziet het, onze beleidsmakers weten nog steeds hun prioriteiten te kiezen. U weze maar beter gewaarschuwd!

De nota bevat verder nog wat gezever zaken over ‘De Rechten van de Mens’, ‘Uitbreiding van het gebruik van de anonieme CV’, ‘Label Gelijkheid Diversiteit’, ‘de Diversiteitsbarometer’, ‘Holebi’s en transgenders’ en nog een apart hoofdstuk dat gewijd wordt aan onze goede vrienden: de Roma, Sinti en woonwagenbewoners, in de volkstaal ook weleens de zigeuners genoemd. Voor hen wordt een “beleid in hun voordeel” op poten gezet met onder andere het oprichten van een “Raad van de Roma, Sinti en Woonwagenbewoners”. Stel u voor zeg!

Het laatste wat we u zeker niet wilden onthouden is de “Toegang tot de overheidsfuncties voor niet- Europeanen en een diversiteitsplan van de federale overheid” U leest het goed! “De regering zal onderzoeken of het opportuun is om het openbaar ambt, met uitzondering van bepaalde functies van openbaar gezag en bescherming van de staatssoeverniteit, open te stellen voor niet-Europeanen die de voorwaarden inzake verblijf, openbare orde en veiligheid vervullen.” Het betreft hier dus geen invullingen van knelpuntberoepen, maar wel degelijk overheidsfuncties. Men heeft de arbeidsmigratie nog niet geheel onder controle ten gevolge van de akkoorden op Europees vlak met betrekking tot het vrij verkeer van personen binnen de EU, of de nieuwe regering gaat meteen een stapje grote stap verder.

Deze nota mag wat ons betreft meteen verticaal geklasseerd worden. Hier hebben de Vlamingen niet voor gestemd! Desalniettemin keuren de Vlaamse regeringspartijen deze nota vlotjes goed. U wordt als Vlaming met andere woorden weer danig in het zak gezet. Al durven we betwijfelen of Rechts Actueel-lezers gestemd hebben voor de partijen die deel uitmaken van de huidige regering…

De volledige nota kan je lezen door hier te klikken.

3 comments

  1. De Franstaligen willen België vol stampen met allochtonen om Vlaanderen te saboteren, vandaar die bewondering voor “interculturaliteit” en dergelijke linkse onzin. Het motto van Di Rupo en co is “avec l ‘aide des étrangers on va écraser la majorité Flamande” ( dixit Anne Marie Lizin).

  2. “…… impulsen aan het collectief beleid met wederzijds respect voor de autonomie van elkeen ……”: betekent dit ook respect voor de autonomie van de Vlamingen, of zijn die niet “elkeen”? Vour wanneer een “Raad van de Vlamingen en andere huizenbewoners”? Voor wanneer een “Raad van de versnelde islamisering van het land”? Linkse partijen dienen afgeschaft, dito studentenverenigingen het recht op betogen ontzegd en verboden aan de universiteiten onzer land(en) – dàt is het beleid dat Vlaanderen (en ook België, hoor!) nodig heeft. Betekent een anonieme CV dat ik ook anoniem personeel dien aan te werven? Tenslotte moet de “Vrijheid van Meningsuiting” niet ten alle kosten worden beschermd voor zover uiteraard het uitsluitend onze (linkse) mening betreft. In Gods naam, waarmee is de CDH eigenlijk bezig? Voor alle duidelijkheid, ik heb niet gestemd voor partijen die deel uitmaken van de regering en za dat ok nooit doen!

Comments are closed.