Over de N-VA wordt veel geschreven en gezegd. Vele Vlamingen – waaronder zeer veel jongeren – bekeerden zich de afgelopen maanden tot deze partij. De N-VA wordt door de media en uiteraard door zichzelf steeds meer en meer voorgesteld als het realistische alternatief voor het Vlaams Belang. De N-VA moet echter steeds verder in spreidstand gaan staan aangezien hun standpunten op allerlei niveaus enorm tegenstrijdig zijn. Hieronder toont gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang, Wim Van Osselaer één van die tegenstrijdigheden aan. Mijns inziens één van de ergste overigens.

Enkele jaren terug: Afschaffing vrije schoolkeuze in Antwerpen

Enkele jaren terug werd in de stad Antwerpen definitief komaf gemaakt met de vrije schoolkeuze van de ouders. Ouders moesten voortaan hun kinderen aanmelden via de website http://www.meldjeaan.be, waarna dan op grond van een aantal criteria voor hen wordt beslist in welke school het kind dient te worden ingeschreven. Criteria zijn onder meer de nabijheid van de school en het feit of het kind al dan niet een kansarme (zgn. ‘GOK’-) leerling is. Ouders konden voortaan dus niet langer een bewuste keuze maken voor een bepaalde school of een bepaalde inrichtende macht waarvan het pedagogisch project hen aanstond, maar werden verplicht hun kinderen in te schrijven in een school in de onmiddellijke buurt. Bovendien kregen Vlaamse kinderen voorrang in zwarte scholen en allochtone kinderen in de schaars overgebleven (relatief) witte scholen.

Het nieuwe inschrijvingsbeleid was een geesteskind van SP.a-onderwijsschepen Robert Voorhamme die met dit beleid de socialistische principes van de ‘sociale mix’ en de ‘buurtschool’ wenste te realiseren. Dat daarmee de keuzevrijheid van de ouders de facto werd afgeschaft, was voor de socialistische schepen geen bezwaar. Verbazingwekkend was wel dat de ‘centrumrechtse’ Antwerpse coalitiepartijen CD&V, N-VA en VLD zich lieten meeslepen en blindelings hun goedkeuring hechtten aan het nieuwe inschrijvingssysteem van Voorhamme. Alleen het Vlaams Belang ging in het verzet en lanceerde de website http://www.mamaisboos.be/ .

Tot op heden is het aanmeldingssysteem van Voorhamme nog steeds in voege. Veel Antwerpse ouders sturen hun kinderen inmiddels naar een school in een randgemeente.

2011: nieuw socialistisch voorstel van decreet wil met christendemocratische en nationalistische collaboratie vrije schoolkeuze voor heel Vlaanderen afschaffen

Begin dit jaar achtte de SP.a-minister van onderwijs Pascal Smet de tijd rijp om de uit Antwerpen afkomstige socialistische ideeën betreffende de beknotting van de onderwijsvrijheid ook in het Vlaams Parlement te lanceren. Er werd in de commissie Onderwijs op suggestie van Smet op 17 maart 2011 een voorstel van onderwijsdecreet ingediend ‘betreffende het inschrijvingsrecht’ (stuk 1042 2010-2011). Een nieuw monster was geboren…

Het voorstel van decreet legt de vrije schoolkeuze meer dan ooit aan banden, ditmaal voor heel Vlaanderen. De kans dat een modaal Vlaams gezin er na goedkeuring van dit decreet nog in zal slagen om zijn kind ingeschreven te krijgen in een school naar keuze wordt fel ingeperkt. Het decreet werd in de toelichting gemotiveerd door overwegingen als “Er moet voorrang verleend worden aan kansarmen en/of kansrijken met het oog op een evenredige verdeling (sociale mix) binnen het werkingsgebied van het LOP.” en “Afstand is voor het basisonderwijs een algemeen aanvaard ordeningscriterium.” Binnenkort staat dus ook voor heel Vlaanderen niet langer de vrije keuze centraal bij de inschrijving van een kind, maar wel ‘ordeningscriteria’ als de afstand tot de school en de afkomst van de leerling.

Ver weg van alle media-aandacht werd dit decreet niet alleen ondertekend en ingediend door SP.a’ers Fatma Pehlivan en Katleen Helsen, maar ook door CD&V’er en Paul Delvaen en (jawel) de N-VA-dames Vera Celis en Goedele Vermeiren, allicht onder het motto “rechtse praat is goed om kiezers van het Vlaams Belang weg te lokken, maar in het Vlaams Parlement zijn we toch allemaal dikke linkse multiculturele vrienden”. Inmiddels werd het decreet op 22 september goedgekeurd in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement door CD&V, N-VA en SP.A.

Bart De Wever klaagt eigen links multiculti-inschrijvingsbeleid aan

Enkele weken later… Op 10 oktober 2011 organiseert de nieuwe Vlaamse messias Bart De Wever zijn eerste zgn. ‘districtsdag’ in het Antwerpse district Wilrijk. De Wever legt op deze dag uit hoe de N-VA volgend jaar het verschil wil maken met het huidige bestuur. Volgens het verslag in Gazet Van Antwerpen betrof een van zijn prioriteiten het onderwijsbeleid. Hij zou gezegd hebben: “En in het onderwijs moeten we de ouders opnieuw een keuzevrijheid geven om de stadsvlucht te stoppen, want nu ontploffen de witte colleges in Brasschaat en Edegem bijna.” De GVA-redacteur vermeldde erbij: “Maar dat plan maakte hij niet concreet.” Wij weten wel waarom…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d