‘Westerse kerken idealiseren islam’ (Dr. Breuer)

Westerse kerken idealiseren de islam en bekommeren zich te weinig om de positie van christenen in islamitische landen. Dat stelt de Duitse islamwetenschapper dr. Rita Breuer in haar recent verschenen boek over christenvervolging in de moslimwereld.

Volgens Breuer is de christenvervolging in de islamitische wereld toegenomen, terwijl tegelijkertijd in Europa steeds meer sprake is van een pro-islamitische en antichristelijke grondhouding. Met alle macht probeert men „de religieuze gevoelens van andersgelovigen en in het bijzonder moslims te ontzien en te beschermen.”

Breuer vindt echter, zo blijkt uit de weergave van haar conclusies door het Duitse persbureau Idea, dat het geenszins islamvijandig is „om op de ellendige situatie van veel christenen in de islamitische wereld te wijzen.” Het is eerder „christenvijandig” om dat niet te doen.

In haar boek ”Im Namen Allahs? Christenverfolgung im Islam” (uitg. Herder, Freiburg) signaleert ze dat de trend in veel Europese samenlevingen anders is: „Vooral in liberale of religiekritische milieus krijg je soms de indruk dat het ronduit pijnlijk is om je voor christenen in te zetten of je met hen solidair te verklaren.” Onbegrijpelijker nog vindt Breuer dat kerken meegaan in die trend. Volgens haar idealiseren zij de islam, zonder zich te realiseren hoezeer christenen in moslimlanden zich daardoor in de steek gelaten voelen.

In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung zei Breuer: „Twintig jaar geleden al vroegen christenen in de moslimwereld mij hoe het kon dat kerken zich zo voor de rechten van moslims inzetten –wat op zich niet verkeerd is– maar geen gevoel hadden voor wat er met christenen in moslimlanden gebeurde. Velen zeiden ontgoocheld dat ze niet langer hoopten op ondersteuning.”

In haar boek noemt Breuer diverse voorbeelden van positieve uitlatingen van Duitse kerkleiders over de islam. Voorzitter Nikolaus Schneider van de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) verklaarde afgelopen jaar bijvoorbeeld: „Het is een vergissing te zeggen dat de islam minder in vrede geïnteresseerd is dan het christendom.”

Dat getuigt volgens Breuer van „een eenzijdige waarneming van de islam”, omdat in de Koran en in het leven van Mohammed wel degelijk geweld in bepaalde situaties gerechtvaardigd wordt, anders dan in de bronnen van het christendom. Het streven naar waardige omgang en dialoog met moslims is alleszins respectabel, vindt Breuer, maar de reëel bestaande islam en zijn uitwerking op de christenen in moslimlanden moet daarbij niet uit het oog verloren worden.

(Bron: Iskander, van politiek.net, verwijzend naar kerkredactie van Reformatorisch Dagblad)

 

3 comments

 1. De Islam is een geloof van haat en geweld tegen de niet moslims in de Koran staat je zal een ongelovige niet als vriend nemen maar zal hun ter dood brengen

 2. Als nu ook de media en onze heersende politici hier kunnen van overtuigd worden, staan we al ergens!Doch ieder die zich christelijk en zelfs evangelisch noemt, die is NIET noodzakelijk christen of Evangelisch naar het oorspronkelijke woord en zijn betekenis!
  De leugen heeft niets van doen met de waarheid en die twee gaan niet samen.
  Ik stel vast wanneer allerlei christenen inclusief de evangelische, protestantse én fundamentalistische (in de positieve betekenis ) verworden tot een systeem en instituut met gebouwen enz, ze van het rechte fundament afdwalen, omdat ze compromissen willen sluiten met de politiek en de wereld en in de eerste plaats niet meer zijn gericht op Christus en de waarheid (op alle vlakken), maar zich keren naar de blindheid van eigenbelang, smakeloosheid, geld, macht en lauwheid.Om uiteindelijk te verworden tot een flauw afkooksel van “de echte wijn,” volledig afdwalen van het evangelie en uiteindelijk ook van Christus Jezus zelf !
  Of hoe het ooit bij de eerste christenen begon, die verbasterden tot een politiek systeem dat zich katholicisme noemde, en die uiteindelijk DE EERSTEN waren om de fundamentele oorspronkelijke christenen te vervolgen en te vermoorden (zie protestanten en hugenoten )omdat ze zich buiten het systeem stelden, net zoals Jezus dat deed.
  Noem het, een duivelse incorporatie van de Babyloniérs, Griekse tot Romeinse Goden en uiteindelijk het incorporeren door het Humanisme en Atheisme van vandaag!
  Van dezen kun je niet verwachten dat ze zich bekommeren om de nog echte evangelische en gelovige christenen die hun geloof behouden en delen met de dood voor ogen in een Islamitisch en nieuw Babylonisch systeem. Beide systemen hebben één dingt gemeen en dat is “VALSE VREDE,”‘VALSE EENHEID”en VALSE BROEDERLIJKHEID”
  Ze zijn echter wél geschikt om goede Europese logebroeders te worden! Fraternity, Liberté, Unité wat uiteindelijk ook een zoveelste systeem is dat géén waarheid licht en openheid verdraagt!
  En het heeft niets van doen met Christus en het afgeleide woord, ‘christen zijn’

 3. In de eerste plaats dient men te weten dat de islam een ideologie is en geen godsdienst. Het is een mengeling van “bolsjevisme en franse revolutie”.(zie citaat in het boek “Pourquoi je ne suis pas musulman ” van Ibn Warraq. Hierdoor begrijpt men ook waarom de rode loper wordt uitgerold door de linkse en loge mafia’s voor deze “ideologie”. In het midden-oosten dienen de christenen te verdwijnen volgens het berucht Oden Yinon plan dat momenteel in volle uitvoering is. Dit plan wordt in het westen volop gesteund door de linkse en logemafia’s. Terzelfder tijd wordt in het westen ook oorlog gevoerd door de voormelde mafia’s tegen alles wat christelijk is, daar het een hinderpaal is voor de invoering van de nieuwe wereldorde. (zie tekst The satanic origin of modern culture dd. 10/08/2012- Henry Makow). In deze tekst wordt ten andere verwezen naar de perverse rol van de Frankfurter schule. De pro-islam houding van de diverse kerken kan evenmin losgezien worden van hun tolerantie voor allerlei vormen van dekadentie, verkondigd onder de dekmantel van de verdraagzaamheid, en via allerlei andere duivelse slogans. Deze houding,die gelijk staat aan het verloochen van hun eigenheid, leidt uiteindelijk tot de ondergang. Deze houding is ook geen toeval maar het gevolg van infiltraties en manipulaties door de linkse en de logemafia’s.(=zie tekst op de website van campanologist dd. 11/07/2011: “The curious Vatican omerta on communist infiltration”. Toen de minister REYNDERS recent het Vaticaan bezocht en door de kardinaal Bertone steun gevraagd werd voor de christenen in het midden oosten, verbond de minister het lot van deze christenen met de rechten van de holebi’s en de houding daar tegenover van de kerk.!!! Dit zegt alles….

Comments are closed.