Stemming subsidie aan abortuskliniek door Vlaams Belang één groot misverstand!

Door een misverstand, waarvan de aanleiding ligt bij het Oost-Vlaamse provinciebestuur, keurde de Oost-Vlaamse Vlaams Belang-fractie subsidies goed voor de abortuskliniek Collectief Anticonceptie. Onbegrijpelijk zou je denken aangezien Vlaams Belang de enige partij is die steeds abortus heeft afgezworen. Met bedenkelijke bedoelingen werd dit de wereld ingestuurd door de Gentse Belfortploeg. Graag geven we Marc Joris, fractieleider voor het Vlaams Belang de kans om dit (nochtans te voorkomen) euvel hier recht te zetten.

De provinciebesturen zijn een krak in het doen stemmen van misleidende punten. Zo worden geregeld een resem (voor het Vlaams Belang) positieve voorstellen in één punt samen gestoken tegelijkertijd met één (voor het Vlaams Belang) negatief punt. Op zo’n moment vragen de Vlaams Belang-fracties overal ten lande om de stemming apart te doen, zodat op het ‘negatieve’ punt ‘neen’ gestemd kan worden. Dit had een verklaring kunnen zijn voor het misverstand dat zich nu ten toon spreidt, het ging echter verder dan dat!

Men had in de agenda een aantal punten opgesomd onder de titel ‘investeringssteun aan ‘onderscheiden organisaties’. Bij deze opsomming stond inderdaad het ‘Collectief Anticonceptie’. Marc Joris, fractievoorzitter verklaart hierover: “We hadden natuurlijk wel gelezen dat ook het Collectief Anticonceptie bij die ‘onderscheiden organisaties’ zat, maar wij dachten dat de vlag de lading toch een beetje dekte, en dat het hier ging om een organisatie die voorlichting gaf over anticonceptiemiddelen. In die optiek dachten wij dat wij geen zaak moesten maken van de subsidie aan het zogenaamde ‘Collectief Anticonceptie’. Wij dachten dat ‘Collectief’ zich inderdaad bezighield met anticonceptie, zoals in de naam wordt vermeld. “

Helaas was dit slechts een misleidende naam/vlag die dus de lading duidelijk NIET dekt! “Op de webstek van het ‘Collectief Anticonceptie’ vinden we zelfs geen verwijzing naar de pil, het spiraaltje of het condoom. Het gaat alleen om abortus. Dit ‘Collectief Anticonceptie’ is gewoon een nauwelijks gecamoufleerd abortuscentrum. Uit de teksten op de webstek blijkt duidelijk dat men de alternatieven voor abortus alleen pro forma aangeeft, omdat het nu eenmaal moet.” aldus Marc Joris.

Marc vraagt dan ook aan de deputatie om de stemming te veranderen en schreef hen een uitgebreide motivatie. We geven u nog een stukje mee: “Dat de vlag van het Collectief de lading niet dekt, dat is misleidende reclame, maar dat valt niet onder de bevoegdheid van de deputatie. Dat de subsidies voor deze abortuskliniek werden weggemoffeld in een onschuldig ogend agendapunt is wel het werk van de deputatie. Onder de verzamelnaam ‘Welzijn en gezondheid’ werden subsidies gevraagd voor chiro- en scoutgroepen, een Vierdewereldgroep, een Wijkgezondsheidscentrum, opvang van niet-begeleide minderjarigen, voor adolescenten met een mentale handicap, voor assistentiehonden en kinderopvang. Allemaal fatsoenlijke en positieve initiatieven.

De subsidies voor het abortuscentrum zaten in die positieve lading weggemoffeld, opnieuw onder een misleidende omschrijving ‘hulpverlening bij ongeplande zwangerschap’. Wat een eufemisme! Men zou bijna kunnen denken dat hier adoptie-ouders werden gezocht voor ongewenste baby’s. En die term komt niet van het Collectief, die komt van de deputatie, die er – helemaal misleidend – in haar tabel nog aan toevoegt dat het hier om ‘preventie’ gaat.”

Spijtig dat de Belfortploeg van dit misverstand gebruik maakt om Marc Joris en de zijnen onderuit te halen. Dat ze het enkel via mail doen en niet via hun webstek is veelzeggend en toont aan dat ze zelf goed genoeg wisten hoe de vork aan de steel zit! Arm Vlaanderen zou men kunnen denken…

5 comments

 1. Francis verwijt mij dus alleen maar dat ik dat abortuscentrum niet kende? Als dàt de aanklacht is, dan beken ik ootmoedig schuld. Ik herinner mij dat VBJ ooit tegen een abortuscentrum heeft betoogd, maar ik wist niet meer dat dat in Gent was, en ik wist helemaal niet dat dat abortuscentrum schuilging achter de naam “Collectief Anticonceptie.” Op basis van de informatie bij dit agendapunt kón ik dat ook niet weten. Was dát dus de reden waarom je via e-mail een grote hetze tegen mij begonnen bent, Francis? Omdat ik dat niet wist? Iedereen zal wel aanvoelen dat zoiets futiels niet je echte motief kan geweest zijn… Zou het echte motief niet eerder zijn dat je mij nog altijd haat omdat ik je beschermelinge Kristina Colen bij een eerlijke stemming over het fractieleiderschap in de provincieraad heb verslagen met zeven stemmen tegen nul? Er waren natuurlijk afwezigen en onthoudingen, maar niemand had voor Colen gestemd, en dat hebben jullie nooit kunnen verkroppen. Hell has no fury like a woman scorned… Sindsdien heb je mij de totale oorlog verklaard.

  Kunnen stemmingen in de provincieraad veranderd worden? Nee, strikt genomen niet. Ik had daar van in het begin mijn twijfels over. Intussen weet ik dat er wel een procedure is om via een schriftelijke verklaring een akteneming neer te leggen waarin men een stemming als een vergissing laat acteren. Daarvan zijn minstens twee precedenten. Mevrouw Claeyssens en mevrouw Moors-Adriaensen hebben dat allebei gedaan in de raad van 20 april 2005. ( Na te lezen op de webstek van de provincie, via “Provincieraad, Agenda, Archief. Zie het begin van de debatten en het vervolg in punt 4). Dat kan dus wel. Overigens ging het toen helemaal niet om een echte materiële vergissing: hun partij OpenVLD stemde voor een GRUP, maar zij hadden tegen gestemd omdat er toen mensen van een actiecomité op de publiekstribune zaten. Achteraf krabbelden zij terug en lieten zij acteren dat zij “een andere intentie” hadden gehad. Dat is geen echte verandering van de stemming, maar wat mij betreft is dat goed genoeg. Ik had ook een andere intentie. Ik wou een adviescentrum over anticonceptie goedkeuren, geen abortuscentrum.

  Francis, hoe kun je, hoe durf je ontkennen dat je in de gemeenteraad herhaaldelijk stemmingen hebt laten aanpassen? Ik begrijp – zonder het goed te keuren – dat mensen liegen als ze denken dat het toch nooit uit zal komen. Maar hoe durf je liegen over incidenten bij stemmingen die zich herhaaldelijk hebben voorgedaan, en waarbij telkens tientallen getuigen waren, inclusief mensen die nu Belforters zijn? Het ging altijd volgens hetzelfde patroon: omdat je niet eens de moeite nam vooraf het stemgedrag op de fractievergadering te bespreken, gebeurden er voortdurend vergissingen. Op het projectiescherm kon men dan bijvoorbeeld zien dat driekwart van de VB-fractie vóór had gestemd en een kwart tegen. Jij zegde dan met veel aplomp: “Mijn fractie heeft tegen gestemd, meneer de burgemeester.” Waarop de burgemeester een ironische blik op het scherm wierp en enigszins spottend antwoordde: “Ik zou het anders niet zeggen, meneer Van den Eynde.” Of heb ik dat gehallucineerd, Francis? Alle gemeenteraadsleden van alle partijen zijn getuige geweest van zo’n aanpassingen, alle mensen uit het publiek, alle schepenen, de burgemeester en alle aanwezige ambtenaren. Maar toch durf je glashard ontkennen dat het ooit is gebeurd. Kijk, Francis, het komt juist door dat soort schaamteloze leugens dat ik jou nooit meer geloof en je aanhangster Kristina Colen al evenmin. In je reactie lees ik het paragraafje: “Het incident toont aan dat hij eerder geloof had moeten hechten aan de woorden van Kristina Colen van de Belfortploeg dan aan die van de deputatie van Oost-Vlaanderen.” Ik heb vijftien jaar lang moeten ondervinden, tot mijn schade en mijn schande, dat jij een pathologische leugenaar bent. Ook Kristina Colen heeft het voorbije jaar, in de aanloop naar de oprichting van de Belfortploeg, voortdurend gemanipuleerd, gestookt, gelogen, gelasterd en bedrogen. En dat is nu eenmaal het lot van leugenaars: op de duur gelooft niemand hen nog. Ook niet als ze dan per uitzondering eens iets zeggen dat waar is. Zoals over dat abortuscentrum.

  Je ondertekent met “Trouwvolks”. Een mooi, nobel, ouderwets woord. Het soort woorden waar ik van hou. Maar uit jouw mond klinkt het hypocriet, Francis. Je steekt je oude partij een dolk in de rug. Je probeert alleen nog maar zoveel mogelijk schade aan te richten, zoveel mogelijk verdeeldheid te zaaien en zoveel mogelijk ruzie te stoken. En als beloning mag je dan met je aanhangers glunderend in de belgicistische linkse media komen poseren. Die geven je natuurlijk graag een forum om tegen andere nationalisten na te trappen. En dan durf jij over trouw beginnen? Trouw aan je oude kameraden en je oude militanten zeker? Zou je niet beter met iets eenvoudigers beginnen? Trouw aan de waarheid bijvoorbeeld? En trouw aan het gegeven woord? Dat zou voor jou al een heuse bekering zijn. Als dat lukt, dan zullen we nog eens over “trouwvolks” praten. Maar nu klink je ongeveer even geloofwaardig als Dehaene die over vrijwillige armoede zou gaan prediken.

  1. Waarde redactie,
   Zeer kort een paar bedenkingen bij de jongste reactie van Marc Joris.
   -Als ik het goed begrijp gaat hij er prat op met 7 stemmen (zeggen en schrijven zeven ) tot voorzitter verkozen te zijn van een fractie die 18 leden telt. Hij vergeet trouwens te vermelden dat Kristina Colen haar kandidatuur had ingetrokken. Heb het verslag van deze vergadering ter beschikking van wie zou twijfelen.
   – het spijt me voor Marc maar ik moet herhalen dat men in een gemeenteraad na de stemming op zijn uitgebrachte stem niet kan terug komen.
   -Last but not least :met deze mail bewijst Marc toch iets. Namelijk dat hij van haat en nijd heel wat afweet. Het is toch al dat.
   Tot spijt van wie het benijdt: trouwvolks
   Francis Van den Eynde

 2. Geachte redactie,
  Enkele opmerkingen i.v.m. de reacte van Marc Joris:
  – Het incident toont aan dat hij eerder geloof had moeten hechten aan de woorden van Kristina Colen van de Belfortploeg dan aan die van de deputatie van Oost-Vlaanderen. Hopelijk onthoudt hij dit voor de toekomst.
  -Wie iets of wat vertrouwd is met Gent ( een stad waar Marc nu toch al een aantal jaren verblijft) en a fortiori iemand die in die stad aan politiek wil doen, moet weten dat dit Centrum een abortuskliniek is . Ik zou zelf durven zeggen ‘de abortuskliniek bij uitstek’. Het is trouwens een van de oudste van deze instellingen en VBJ heeft er nog een aantal jaren terug tegen betoogd.
  -In tegenstelling met wat Marc maar blijft beweren, kan in de gemeenteraad evenmin als in de provincieraad een stemming achteraf niet veranderd worden. Dit is dus ook niet kunnen gebeuren toen ik fractieleider was..
  Trouwvolks
  Francis Van den Eynde

 3. Hierboven wringt Marc Joris zich in allerlei bochten om zijn fout maar niet te moeten toegeven.
  Enkele bedenkingen:

  Marc Joris kon wel weten waarover het ging:
  De agenda van de provincieraad van oktober was kort, het was niet zo moeilijk de inhoud van de stukken door te nemen en eens te “googelen” op de gesubsidieerde organisaties.
  De onafhankelijke leden van de raad hadden deze subsidie wel opgemerkt en er hun stemgedrag aan aangepast.

  Marc Joris moest weten waarover het ging:
  Voor de stemming ben ik in de raad tussengekomen om te wijzen op die subsidie en te stellen dat ik dat niet kon goedkeuren. Een alerte fractievoorzitter had toen nog kunnen reageren.
  Toch deed Marc Joris de voltallige Vlaams Belang fractie “ja” stemmen.

  Ik besluit dat Bert Deckers wat op de mouw gespeld wordt.
  Wie dat zelf wil nalezen zal ik graag het verslag van de provincieraad van oktober bezorgen.

  Tenslotte nog dit Marc beweert dat hij de stemming volgende maand zal laten veranderen, hij zou toch moeten weten dat dit niet mogelijk is.

  Kristina Colen
  Provincieraadslid Oost-Vlaanderen
  Belfortploeg

  1. Geachte,

   Heb ik mij vergist? Inderdaad, dat heb ik nooit ontkend. Maar de oorzaak van die vergissing lag hoofdzakelijk bij de onjuiste en misleidende manier waarop de deputatie dit dossier heeft voorgesteld. Ik had de opmerking van mevrouw Colen tijdens de raad inderdaad gehoord, en ook het antwoord van de gedeputeerde, die met grote stelligheid verklaarde dat het Collectief géén abortuskliniek was. Ik wist op dat moment niet wie van beiden ik moest geloven. Mevrouw Colen mag het mij niet kwalijk nemen dat ik haar, na alles wat er het voorbije jaar gebeurd is, en na alle onterechte beschuldigingen aan mijn adres, niet meer zomaar op haar woord geloof. Als ik toen nog had kunnen googlen, had ik inderdaad gezien dat het Collectief een abortuscentrum was. Maar daar was toen geen tijd meer voor. De stemming volgde onmiddellijk. In een normale provincie- of gemeenteraad zou het niet nodig moeten zijn de dossiers nog eens via google te controleren. De informatie die aan de raadsleden wordt gegeven zou correct en betrouwbaar moeten zijn. Ik nodig iedereen uit het dossier eens te bekijken op de webstek van de provincieraad. ( http://www.oost-vlaanderen.be, dan doorklikken naar “beleid en bestuur”, provincieraad, agenda, archief, zitting van 12 oktober,agendapunt “Welzijn en gezondheid, Goedkeuring van de provinciale investeringssteun 2011 aan onderscheiden organisaties”, met tabel) Vraag uzelf eens eerlijk af of u hieruit zou kunnen afleiden dat het om een abortuscentrum ging…

   Ik weet niet of de stemming al dan niet veranderd kan worden. Ik zal dat vragen, maar ik denk niet dat het zal lukken. Maar er zijn zeker precedenten van minstens twee raadsleden die achteraf hun stemgedrag hebben gewijzigd. Maar dat waren raadsleden van OpenVLD, van de meerderheid dus. Misschien werden de regels voor hen “soepeler” toegepast. Ik wil er ook op wijzen dat hier een hetze gevoerd wordt ,en massa’s e-postberichten worden rondgestuurd over één vergissing bij een stemming in de provincieraad, terwijl individuele en collectieve vergissingen bij stemmingen van de VB-fractie onder Francis Van den Eynde in de gemeenteraad schering en inslag waren, en er zeer vaak stemmingen achteraf veranderd werden. Maar daar is nooit een hetze over gevoerd.

   Zou mevrouw Colen ook eens expliciet willen zeggen welke beschuldiging zij aan die stemming over het Collectief Anticonceptie vastknoopt? Wil zij “bewijzen” dat het Vlaams Belang een bocht gemaakt heb inzake abortus? Dat ikzelf zo’n bocht heb gemaakt? Of dat ik niet bekwaam genoeg ben om de fractie te leiden? Of nog iets anders? Als mevrouw Colen daar zo zwaar aan tilt, waarom heeft zij dan trouwens niet zelf gereageerd? Waarom heeft zij die e-mailcampagne tegen mij eigenlijk overgelaten aan Francis Van den Eynde? Waarom moet een gemeenteraadslid een hetze beginnen voeren over iets wat in de provincieraad is gebeurd? Hier zijn duidelijk persoonlijke motieven in het spel, die veel verder gaan en veel minder nobel zijn dan een oprechte bezorgdheid over het abortusstandpunt van het Vlaams Belang. Ik heb in dat opzicht een zuiver geweten. Alles wat ik ooit over abortus heb geschreven, zal dat bevestigen. Heb ik mij vergist? Heb ik mij door de deputatie laten misleiden? Ja, inderdaad. Maar daar gaat het al lang niet meer over. Hier wordt impliciet gesuggereerd dat er veel meer aan de hand is dan een eerlijke vergissing. Alleen durft men niet expliciet zeggen wat precies.

   Met vriendelijke groeten,
   Marc Joris

Comments are closed.