KVHV bezet IJzertoren in Diksmuide: “Het KVHV zal niet lijdzaam toezien op de achterbakse pogingen om de symbolen en monumenten van de Vlamingen af te nemen.”

De Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) afdelingen Gent, Leuven, St. Katelijne Waver en Antwerpen voeren vandaag een actie uit onder de naam “De nationale studentengrap” aan de IJzertoren. De IJzertoren is sinds het interbellum een belangrijk symbool voor de Vlaamse beweging en staat dan ook  vanaf het begin symbool voor Vlaams Zelfbestuur, Godsvrede en Nooit meer Oorlog.

(Volg alles rechtsreeks via de webcam van de Stad Diksmuide)

Het KVHV ziet de recente naamsverandering van dit monument naar “Het memoriaal voor Vlaamse ontvoogding en vrede” echter als een belediging aan alles waar dit monument voor zou moeten staan. Er is een duidelijk verschil in de lading die de nieuwe naam draagt en de oorspronkelijke betekenis van het monument. Het negeren van de termen zelfbestuur en Godsvrede zijn in onze ogen een even grote kaakslag als het dynamiteren van de oorspronkelijke toren in 1946.

Het bouwen van de IJzertoren werd oorspronkelijk bekostigd door Vlaamse gezinnen en de recente veranderingen en pogingen om het monument een andere betekenis te geven bovenop of naast de oorspronkelijke betekenis zijn een belediging voor hen die in het verleden middelen geleverd hebben voor het oprichten van het monument en vooral ook voor de gesneuvelde Vlaamse strijders die in de Eerste Wereldoorlog hun leven opofferden.

KVHV haalde het rood van de Belgische driekleur en hees deze aan de vlaggenmast.

Het KVHV zal de IJzertoren bezetten om het monument opnieuw op te eisen als symbool voor de oorspronkelijke waarden die eraan verbonden waren. Het KVHV zal niet lijdzaam toezien op de achterbakse pogingen om de symbolen en monumenten van de Vlamingen af te nemen. Door middel van deze ludieke, maar gemeende actie willen wij alvast een halt toeroepen aan dit proces.  Door de naamswijziging wordt niet enkel een vuil politiek spel gespeeld, maar ook schade toegebracht aan de Vlaamse cultuur en geschiedenis. Dergelijke praktijken lijken sterk op het elimineren en zelfs puur negationisme van de Vlaamse geschiedenis, traditie en identiteit.

Het monument wordt beheerd door het gesubsidieerde IJzerbedevaartbestuur en behoort aldus nog steeds toe aan de Vlaming die zich schaart achter de woorden Zelfbestuur, Godsvrede en Nooit meer Oorlog. 
Het huidige bestuur heeft zich steeds openlijker losgewrongen van de Vlaamse strijd, niet enkel door de manier waarop het omgaat met de IJzertoren als monument zelf, maar ook door hoe ze de Vlaamse strijd benaderen.

Het IJzerbedevaartbestuur gaat zelfs zo ver dat men oppert dat de Vlaamse strijd gestreden is. 
De contradictie wil net dat er nu meer dan ooit Vlamingen op partijen stemmen die gericht zijn op Vlaams zelfbestuur en nog steeds hun eisen en grondwet genegeerd zien in de Belgische politiek. Het monument is vandaag nog even relevant als het vroeger was en de Vlaamse strijd duurt voort. Pogingen tot het wegvagen van de waarden die door onze voorouders beaamd werden brengen geen einde aan die strijd.

KVHV vervangt de Belgische driekleur door een Vlaamse Leeuw en een Dietse Oranje-Blanje-Bleu.

De actie dient ook gezien te worden in het licht van de bezetting van het Gravensteen door studenten ongeveer 50 jaar geleden. Deze bezetting ging de geschiedenis in als de grootste studentengrap ooit. Deze actie droeg toen ook een politieke betekenis. Toen waren KVHV’ers ook de initiatiefnemers in dit studentenprotest. Zo wensen we de actie eveneens aan te grijpen als herinnering aan de bezetting van het Gravensteen, maar ook om aan te tonen dat de student nog steeds een rol en stem heeft in deze maatschappij die niet genegeerd mag worden.

Met het KVHV wensen wij ons ook te onderscheiden van passieve studentenkorpsen die hun tijd verdoen met wilde braspartijen. Hoewel het KVHV ook zijn plezier heeft leggen wij de nadruk op betekenisvolle activiteiten en pogingen om de situatie van Vlaanderen te verbeteren.

KVHV is een kleurendragende academische gemeenschap die zich inhoudelijk plaatst rond nationaal-conservatieve principes. Wij willen menselijk kapitaal verenigen in een avant-gardistische, elitevormende levensgemeenschap die de soevereiniteit en de emancipatie van onze leden en van onze volksgemeenschap nastreeft.

Jonas Naeyaert
Praeses KVHV Gent

Dieter Peeters
Praeses KVHV Antwerpen

Jeroen Van Dyck
Praeses KVHV Leuven

Kevin Dictus
Praeses KVHV St. Katelijne Waver

17 comments

 1. Nog meer acties als deze! Tot de toren weer van de echte Vlamingen is!!!

 2. als zoon van een oudstrijder, oorlogsvrijwilliger, die gedurende vier jaar aan het front in opstand kwam tegen de Belgisch-francofone Uebermenschenmentaliteit vind ik dat de oorspronkelijke idee van zelfbeschikking en godsvrede moet gevrijwaard blijven en dit met alle respect voor alle gesneuvelden van welke kant ook. Vooral nu de francofonen weer meer voorrechten opeisen in Vlaanderen in ruil voor het rechtzetten van een ongrondwettelijke situatie (BHV).

 3. Herbouwde de Nationale christelijke waarden – patriottisme, een grote overwinning in Europa ideologisch “leeg”.

 4. Niemand, ook niet zij die zich vandaag het comitee noemen hebben het recht de IJZERTOREN van naam te veranderen!! Het IS en moet altijd blijven “DE IJZERTOREN”

 5. Ik had even moeite met dit ook echt te geloven. “Het memoriaal voor Vlaamse ontvoogding en vrede” klinkt zo ongeloofwaardig.
  Wel, al bij al vind ik het geen foute actie, al sta ik niet achter de principes die de actie hebben uitgelokt. In mijn ogen, en naar ik me laat vertellen de ogen van vele Vlamingen, is dit monument in de eerste plaats een oorlogsmonument met een geschiedkundige waarde. Het gebruik van dit monument als een politiek symbool om voor een landsdeel een onafhankelijk statuut af te dwingen komt me respectloos over tegenover de duizenden die zijn gesneuveld, waarvoor dit monument is opgericht. Alsof de herinnering aan hen niet opweegt tegen de wil van een relatief kleine groep, die aandringt op wat zij ‘onafhankelijkheid’ noemen.

 6. Hartelijke gelukwensen met uw aktie.
  Recht zal ooit geschieden en de Toren zal terug in handen komen van zijn rechtmatige eigenaars.
  U heeft daartoe met uw aktie ook een aanzet gegeven.
  Hugo Portier
  Ere voorzitter ANZ

 7. Voor de goede orde toch even aanstippen dat de quote “Deze actie droeg toen ook een politieke betekenis” (over de Gravensteenbezetting) niét correct is.
  Het was een zuiver studentikoze grap & actie; het politieke getouwtrek & het politieke claimen is pas nadien – bij het organiseren van de herdenkingen – gekomen.
  Meer info, onder andere in Ons Verbond, herfstnummer van jaargang 66, bladzijde 32 en volgende.

 8. Zucht KVHV … Wat een tragiek in deze loze woordenbrij zeg … Oppakken en een na een vrijlaten, tergend langzaam, een passend antwoord op een smakeloze studentengrap van enkele conservatieve marginalen.
  Jullie waren wel vergeten het eveneens zieltogende VNJ op te roepen om je actie te ondersteunen.
  Om kort te gaan: een actie war de pers alleen maar meewarig lacht. Misschien hadden jullie beter iets voor Somalië kunnen opzetten, dan was jullie tijd tenminste zinvol besteed geweest.

 9. Proficiat met deze actie, hopelijk volgen er nog tot de kliek van de belder oprot en onze toren terug in handen komt van de rechtmatige eigenaars, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die gevochten hebben in deze waanzinnige oorlog. En waarvan zelfs hun graven en zerkjes vernietigd werden door de belgische staat; De eerste toren werd vernietigd door belgie, de nieuwe toren wordt door deze collaborateurs geschonken aan belgie.
  Foei bedevaartcomitee, jullie zijn niet waard om Vlaming genoemd te worden

  1. Schrale actie!

   of de naam nu dezelfde blijft of niet care…
   het symbool blijft hetzelfde!…

   Stelletje kortzichtige rechtse activisten…
   ps. in het artikel staan fouten wet betreft functies (helemaal op het einde) aangezien ik enkele van die mensen ken… en ja redactie delete deze post maar, maar zorg er dan ook voor dat je artikels kloppen!!!

   dus shit aan de redactie en shit aan de activisten!

 10. Proficiat. Wijs hen duidelijk op hun “PLICHTEN” tegenover de initiatiefnemers, de mannen, vrouwen, gezinnen die het geld bijeenschraapten voor de eerste EN de tweede toren….

Comments are closed.